Base description which applies to whole site

4.2 Artikel 12 Kasbeheer

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 16 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 12 (bedragen x € 1 mln.1

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

 

Verplichtingen

1.531

0

1.531

0

1.531

0

0

0

0

          

Uitgaven

1.531

0

1.531

0

1.531

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht

    

100%

    
          

Rente

31

0

31

0

31

0

0

0

0

Rente kasbeheer

31

0

31

0

31

0

0

0

0

          

Leningen

1.500

0

1.500

0

1.500

0

0

0

0

Verstrekte leningen

1.500

0

1.500

0

1.500

0

0

0

0

          

Mutaties in rekening-courant en deposito's

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties in rekening courant en deposito

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

Ontvangsten

9.142

0

9.142

2.184

11.326

1.642

1.678

895

1.178

          

Rente

92

0

92

4

96

2

2

2

3

Rente kasbeheer

92

0

92

4

96

2

2

2

3

Voortijdige beëindiging binnen kasbeheer

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

Leningen

910

0

910

28

938

27

20

‒ 3

‒ 25

Ontvangen aflossingen

910

0

910

28

938

27

20

‒ 3

‒ 25

          

Mutaties in rekening-courant en deposito's

8.140

0

8.140

2.152

10.292

1.613

1.657

896

1.200

Mutaties in rekening courant en deposito

8.140

0

8.140

2.152

10.292

1.613

1.657

896

1.200

1

Als gevolg van afronding op miljoenen kan de som der delen afwijken van het totaal.

Toelichting

Ontvangsten

Leningen

Op basis van de actuele realisatie wordt verwacht dat de aflossingen op de leningen die door de Agentschappen, rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT's) en derden in het kader van schatkistbankieren zijn afgesloten, € 28,2 mln. hoger zullen uitvallen dan eerder geraamd. Dit komt onder andere doordat aan het eind van vorig jaar per saldo meer leningen zijn afgesloten dan eerder geraamd.

Mutaties in rekening-courant en deposito

Uit een actualisatie van de raming van uitgaven en inkomsten van sociale fondsen blijkt dat deze fondsen naar verwachting meer geld gaan storten in de schatkist (€ 2,2 mld.). Dit betekent dat de geraamde mutatie in het saldo op de rekening couranten en deposito’s stijgt. De mutaties in rekening-courant en deposito's worden veroorzaakt door de uitgaven en ontvangsten van de deelnemers van het schatkistbankieren. Als een deelnemer een uitgave doet zal het aangehouden saldo op de rekening-courant dalen en dit betekent een uitgave op artikel 12 (Kasbeheer). Een ontvangst van een deelnemer wordt gestort op de rekening-courant en dit zorgt voor een ontvangst op artikel 12 (Kasbeheer). Het Agentschap is uitsluitend beheerder van de rekeningen-courant van het schatkistbankieren.

Licence