Base description which applies to whole site
+

2.3 Artikel 3 Financieringsactiviteiten publiek- private sector

Verplichtingen en uitgaven

OpdrachtenDit budget is bestemd voor de inhuur van adviseurs omtrent het beheer van de staatsdeelnemingen. Deze advieskosten worden ieder jaar geraamd op basis van de verwachte inhuur. In 2021 zijn er minder kosten gemaakt (€ 3,4 mln.) dan eerder werd verondersteld. Zo zijn er facturen over werkzaamheden in 2021 die in 2022 zullen worden betaald.

Vermogensverschaffing/-onttrekkingIn oktober 2021 is Invest International opgericht. Verspreid over enkele jaren ontvangt Invest International een kapitaalinjectie waarvan € 130 mln. in 2021 beschikbaar was gesteld. Echter, Invest International bleek in 2021 bovenop de initiële aandelenstorting en de kapitaalstortingen van € 69 mln. nog geen aanvullende kapitaalbehoefte te hebben. De resterende middelen worden overgeheveld naar volgende jaren.

Ook voor Invest-NL was een kapitaalinjectie in 2021 geraamd. Het bleek dat Invest-NL bovenop de kapitaalstorting van € 125 mln. geen aanvullende kapitaalbehoefte had in 2021. De resterende middelen worden overgeheveld naar volgende jaren.

Lening SRHDit betreft de jaarlijkse verrekening van de rente aan de verplichting voor de lening SRH ( ‒ € 11,4 mln.). Conform afspraak wordt de nog door SRH aan de Staat verschuldigde rente verrekend met de lening.

Lening KLMIn 20201 heeft de Nederlandse Staat een pakket aan steunmaatregelen aan de KLM aangeboden. Als onderdeel van het steunpakket is er een directe lening aan KLM verstrekt met een omvang van maximaal van € 1 mld. In 2021 heeft KLM niet getrokken op de lening. Het nog beschikbare bedrag (€ 722,9 mln.) wordt overgeheveld naar 2022.

Ontvangsten

Vermogensverschaffing/-onttrekkingEr wordt € 41 mln. aan terug te ontvangen dividendbelasting verwacht. Deze teruggave is ingediend, maar wordt pas in 2022 verwerkt. Verder zijn de ontvangsten van NL Financial Investments (NLFI) lager dan begroot (€ 1,4 mln.) als gevolg van lagere advieskosten voor financiële deelnemingen.

1

Kamerstukken II, 2019-2020, 29 232 nr. 41 en Kamerstukken II, 2019-2020, 35 505 nr. 1

Licence