Base description which applies to whole site

3.3 Artikel 3 Financieringsactiviteiten publiek-private sector

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 Financieringsactiviteiten publiek-private sector (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB 1 t/m 3, NvW) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB 4) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

692.928

689.948

‒ 61.100

8.360

637.208

waarvan betalingsverplichtingen

692.928

689.948

‒ 61.100

8.360

637.208

Kapitaalinjectie Invest-NL

330.000

330.000

55.600

0

385.600

Kapitaalinjectie Invest International

247.000

247.000

‒ 117.000

0

130.000

Afdrachten Staatsloterij

100.000

100.000

0

0

100.000

Kapitaaluitbreiding TenneT

0

0

0

0

0

Overige betalingsverplichtingen

15.928

12.948

300

8.360

21.608

      

Uitgaven

692.928

1.412.865

‒ 116.700

‒ 121.640

1.174.525

waarvan juridisch verplicht

 

100,0%

  

85,4%

      

Garanties

20

20

0

0

20

Regeling Bijzondere Financieringen

20

20

0

0

20

      

Leningen

0

722.917

0

0

722.917

Lening KLM

0

722.917

0

0

722.917

      

Opdrachten

10.908

7.928

204

8.360

16.492

Uitvoeringskosten staatsdeelnemingen

3.908

3.679

77

3.656

7.412

Opstart Invest-NL

7.000

4.249

‒ 4.249

0

0

Opstart Invest International

0

0

4.376

4.704

9.080

      

Vermogensverschaffing/-onttrekking

677.000

677.000

‒ 117.000

‒ 130.000

430.000

Kapitaalinjectie Invest International

247.000

247.000

‒ 117.000

0

130.000

Afdrachten Staatsloterij

100.000

100.000

0

0

100.000

Kapitaalinjectie Invest-NL

330.000

330.000

0

‒ 130.000

200.000

      

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

5.000

5.000

96

0

5.096

NLFI

5.000

5.000

96

0

5.096

      

Ontvangsten

815.850

632.518

5.000

841.074

1.478.592

      

Garanties

18.000

11.613

0

387

12.000

Premieontvangsten garantie KLM

18.000

11.613

0

387

12.000

      

Leningen

58.350

21.405

0

‒ 4.087

17.318

Renteontvangsten lening KLM

58.350

21.405

0

‒ 4.087

17.318

      

Vermogensverschaffing/-onttrekking

735.000

595.000

5.000

843.000

1.443.000

Afdrachten Staatsloterij

100.000

100.000

0

0

100.000

Dividenden staatsdeelnemingen

635.000

480.000

5.000

843.000

1.328.000

Winstafdracht DNB

0

15.000

0

0

15.000

waarvan: Griekse inkomsten SMP

0

0

0

0

0

waarvan: rente-inkomsten ESM

0

15.000

0

0

15.000

      

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

4.500

4.500

0

1.774

6.274

NLFI

4.500

4.500

0

1.774

6.274

Toelichting

Verplichtingen

Kapitaalinjectie Invest-NL

Voor de kapitaalinjectie Invest-NL wordt een schuif van het verplichtingenbudget in 2025 naar 2021 (€ 55,6 mln.) toegepast, om het verplichtingenbudget aan te sluiten op het tempo waarop de staat de verplichtingen met Invest-NL aangaat voor het storten van kapitaal. De omvang van de totaal beoogde kapitaalinjectie en de kasreeks van de kapitaalinjectie wijzigen niet.

Kapitaalinjectie Invest-International

De begrotingsreeks voor de kapitaalinjectie Invest International wordt getemporiseerd door vertraging in de oprichting van Invest International, per 1 oktober 2021. Het deel (€ 117 mln.) dat in 2021 niet nodig is, zal voor een deel worden doorgeschoven naar 2022 (€ 30 mln.) en voor een deel worden doorgeschoven naar 2026 (€ 87 mln.). Zie ook de toelichting onder uitgaven.

Overige betalingsverplichtingen

De hogere verplichtingen hangen samen met hogere uitgaven (zie hiervoor de toelichting onder uitgaven - opdrachten).

Uitgaven

Opdrachten

Voor het opstarten van de nieuwe staatsdeelneming Invest International worden meer opstartkosten gemaakt (€ 4,7 mln.). De opstartkosten zijn hoger doordat de oprichting meer tijd in beslag heeft genomen dan eerder werd verondersteld, onder andere vanwege een parlementair traject dat langer duurde dan voorzien. Het ministerie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) draagt de helft van deze kosten bij.

Door de coronacrisis hebben een aantal staatsdeelnemingen forse omzetverliezen gehad en is vanuit de overheid steun verleend. Dit heeft tot fors hogere uitvoeringsuitgaven geleid, met name door de inhuur van expertise (€ 3,3 mln.).

Vermogensverschaffing/onttrekking

Voor het totale beschikbare kapitaal voor Invest-NL in 2021 zijn verplichtingen aangegaan. Doordat daadwerkelijke investeringen (kasuitgaven) door Invest-NL in bedrijven en fondsen echter op latere momenten en soms gefaseerd plaatsvindt, moet de kasreeks voor de kapitaalinjectie worden aangepast. Daarom wordt € 130 mln. kasbudget naar latere jaren verschoven.

De begrotingsreeks voor de kapitaalinjectie Invest International wordt getemporiseerd door vertraging in de oprichting van Invest International, per 1 oktober 2021. Het deel (€ 117 mln.) dat in 2021 niet nodig is, zal voor een deel worden doorgeschoven naar 2022 (€ 30 mln.), omdat de verwachting is dat er volgend jaar meer kapitaal nodig is dan tot nu toe was voorzien. Het overige deel (€ 87 mln.) wordt doorgeschoven naar 2026, het laatste jaar waarin de staat kapitaal begroot voor Invest Interntional. De omvang van de totale kapitaalinjectie verandert met deze kasschuif niet, dit blijft € 833 mln.

Ontvangsten

Vermogensverschaffing/onttrekking

Als gevolg van een wijziging in het ECB advies aan financiële instellingen om geen dividend uit te keren3 is de dividendraming voor 2021 naar boven bijgesteld (€ 848 mln.). Daarnaast is de onzekerheid in de dividendramingen als gevolg van de coronapandemie gedaald, wat eveneens tot hogere dividendontvangsten leidt.

Licence