Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 11. Centraal apparaat

Op artikel 11 is er in 2021 circa € 34,8 mln. minder verplicht dan geraamd. Daarnaast zijn de uitgaven circa € 58 mln. lager uitgevallen dan begroot en vallen de ontvangsten circa € 25 mln. lager uit.

Toelichting

De onderuitputting op de uitgaven en verplichtingen is grotendeels ontstaan door de krapte op de arbeidsmarkt. Dit heeft ertoe geleid dat de uitgaven voor eigen personeel bij het kerndepartement lager zijn uitgevallen. Dit heeft er tevens toe geleid dat NCG en Doc-Direkt minder aanspraak hebben gedaan op het budget voor externe inhuur dan verwacht.

De onderschrijding op het verplichtingenbudget is lager ten opzichte van het uitgavenbudget door het 2021 aangaan van meerjarige contracten (o.a. voor ICT en vermogensbeheer) en de inhuur van extern personeel voor de NCG. Ook heeft het betrekking op verplichtingen van Doc Direkt die in 2021 zijn aangegaan waarvan een in 2022 tot betaling zal leiden.

De lagere ontvangsten betreffen voornamelijk de ontvangsten voor de versterkingsoperatie die over het tweede kwartaal van 2021 zijn gefactureerd aan de NAM, maar niet meer in 2021 zijn gerealiseerd. Ook vallen de ontvangsten lager uit door overlopende facturen van Doc-Direkt en overlopende ontvangsten met betrekking tot de doorbelasting aan SSO's en agentschappen voor de bedrijfsvoering dienstverlening.

Licence