Base description which applies to whole site

3.3 Artikel 3 Koninklijke Landmacht

Verplichtingen

De verplichtingen bij dit artikel zijn per saldo € 35,1 miljoen hoger dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd verwacht. Daarvan is met de brief Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2021 van 13 december (Kamerstuk 35 925 X, nr. 49) € 4 miljoen gemeld.

Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een meerjarige verplichting voor Foreign Military Sales (FMS) voor een oefenterrein in de Verenigde Staten met een omvang van € 22,4 miljoen, hetgeen resulteert in € 12,4 miljoen overschrijding van het budget voor de gereedstelling. Deze FMS-verplichting werd niet tijdig vastgelegd in de administratie na ondertekening van het contract in het najaar. Verder zijn er voor € 24,9 miljoen hogere verplichtingen aangegaan bij de inhuur van extern personeel en opleidingen die vooral leiden tot uitgaven in 2022. Het resterende verschil betreft relatief kleine afwijkingen bij diverse budgetten.

Licence