Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 3 Koninklijke Landmacht

Artikel 3 Koninklijke Landmacht (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2021

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2021

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

Stand 1e suppletoire begroting 2021

mutatie 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

mutatie 2025

Verplichtingen

1.383.777

 

1.383.777

12.912

1.396.689

10.939

10.957

11.114

11.507

                   

Uitgaven

1.383.777

 

1.383.777

12.912

1.396.689

10.939

10.957

11.114

11.507

waarvan juridisch verplicht

90%

 

90%

           
                   

Opdrachten

78.047

 

78.047

‒ 15.215

62.832

1.533

1.537

1.537

1.537

- gereedstelling

78.047

 

78.047

‒ 15.215

62.832

1.533

1.537

1.537

1.537

Personele uitgaven

1.281.567

 

1.281.567

5.332

1.286.899

8.087

8.083

8.240

8.633

- waarvan eigen personeel

1.221.614

 

1.221.614

‒ 29.049

1.192.565

6.681

6.496

6.646

7.027

- waarvan externe inhuur

3.485

 

3.485

16.566

20.051

       

- waarvan overige personele exploitatie

56.468

 

56.468

17.815

74.283

1.406

1.587

1.594

1.606

Materiële uitgaven

24.163

 

24.163

22.795

46.958

1.319

1.337

1.337

1.337

- waarvan instandhouding infrastructuur

                 

- waarvan overige materiële exploitatie

24.163

 

24.163

22.795

46.958

1.319

1.337

1.337

1.337

                   

Apparaatsontvangsten

10.375

 

10.375

‒ 787

9.588

‒ 2.500

‒ 2.500

‒ 2.500

‒ 2.500

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht

Toelichting op de uitgaven

Opdrachten

Het budget in 2021 voor opdrachten - gereedstelling - is met € 15,2 miljoen afgenomen vanwege lagere verwachte uitgaven voor onder meer oefeningen. Dit komt door een lagere personele vulling.

Personele uitgaven

Per saldo is het budget voor personele uitgaven in 2021 met € 5,3 miljoen naar boven bijgesteld.

Personele uitgaven: waarvan eigen personeel

De uitgaven van eigen personeel zijn per saldo € 29,0 miljoen lager. Dit komt voornamelijk door enerzijds een lagere personele vulling, waardoor het budget voor salarissen eigen personeel met € 51,8 miljoen is verlaagd. Anderzijds is het budget verhoogd met € 14,8 miljoen euro, omdat het Ministerie van Defensie heeft besloten om de Tijdelijke Toelage Loongebouw (TTL) te verlengen tot eind 2021. De TTL is een tijdelijke maatregel als eerste stap naar een nieuw bezoldigingssysteem.

Personele uitgaven: waarvan externe inhuur en overige personele exploitatie

Het budget externe inhuur staat meerjarig op ongeveer € 3 miljoen. Bij de eerste suppletoire wet is hieraan € 16,6 miljoen toegevoegd uit de onderrealisatie van personeel. Het hogere budget op externe inhuur van € 16,6 miljoen komt voort uit het alternatief invullen van vacatures en wordt gefinancierd uit de ondervulling bij militairen. Het budget overige personele exploitatie is met € 17,8 miljoen verhoogd met name door extra budget voor opleidingen van € 8,4 miljoen en diverse kleinere mutaties.

Materiële uitgaven

Het budget voor materiële uitgaven neemt per saldo toe met € 22,8 miljoen, voornamelijk door verwachte meeruitgaven aan overig materieel van € 9,8 miljoen, waaronder het breed offensief tegen de ondermijnende criminaliteit (BOTOC), en uitgaven met betrekking tot de regeling Zelfstandige Kleine Aankopen (ZKA) van € 6,5 miljoen. ZKA betreft eenvoudiger dienstverlening om kleine aankopen sneller zelfstandig te doen tot een bedrag van € 15.000 exclusief btw.

Tevens is een bedrag van € 2,9 miljoen beschikbaar gesteld voor COVID-19 gerelateerde uitgaven ten behoeve van incidentele nood- en steunmaatregelen.

Licence