Base description which applies to whole site

3.3 Artikel 3 Koninklijke Landmacht

De Koninklijke Landmacht draagt op de grond bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in Nederland en daarbuiten. De landmacht doet dit met professionele en goed getrainde militairen. Zij gaan door waar anderen moeten stoppen. Onder de zwaarste omstandigheden voeren zij gevechtsoperaties uit, bieden humanitaire hulp, ondersteunen bij rampen of ondersteunen dagelijks de civiele autoriteiten in Nederland.

De Minister is verantwoordelijk voor de vaststelling van de omvang en samenstelling van de landmacht alsmede de mate van gereedheid van de grondgebonden eenheden. De landmacht is verantwoordelijk voor het operationeel gereed stellen en in stand houden van de eenheden. De landmacht is inzetbaar voor zowel internationale als nationale taken. Om de inzetbaarheidsdoelen te bereiken worden de volgende capaciteiten en inzetbare eenheden van de landmacht gereed gesteld.

Tabel 14 capaciteiten landmacht

Capaciteit

Inzetbare eenheid

Omschrijving

Brigade combat team (kortdurend)

HQ

Brigadehoofdkwartier inclusief (gevechts)ondersteuning

Battle groups

Eenheden van bataljons omvang inclusief (gevechts)ondersteuning (zoals helikopters)

NSE

National Support Element voor logistieke ondersteuning van de inzet van het brigade combat team

MTF

Medical Treatment Facility voor medische ondersteuning van de inzet van het brigade combat team

OF

  

Battle group (langdurig)

Battle group staff

Bataljonshoofdkwartier inclusief (gevechts)ondersteuning

Manoeuvre compagnieën

Eenheden van compagniesomvang inclusief (gevechts)ondersteuning (zoals helikopters)

NSE

National Support Element voor logistieke ondersteuning van de inzet van het de battle group

MTF

Medical Treatment Facility voor medische ondersteuning van de inzet van de battle group

HQ Brigade (langdurig)

HQ Brigade

Brigadehoofdkwartier voor de aansturing van operaties inclusief (gevechts)ondersteuning

EN ALTIJD

  

KCT capaciteit tbv Speciale Operaties (langdurig i.s.m. Koninklijke Marine)

SOLTG

KCT-eenheid van compagniesomvang voor Speciale operaties inclusief (gevechts)ondersteuning.

Permanente KCT capaciteit tbv kortdurende Speciale Operaties

SOLTG

KCT-eenheid van compagniesomvang voor incidentele en onverwachte Speciale Operaties met een korte reactietijd inclusief (gevechts)ondersteuning

NLD/DEU Corps HQ (kortdurend)

NLD/DEU Corps HQ

Nederlands deel van het Hoofdkwartier voor de aansturing van landoperaties als land component command of als corps hoofdkwartier.

HQ (Re)deployment Task Force (kortdurend)

HQ (Re)deployment Task Force

Hoofdkwartier voor de aansturing van (re)deployment inclusief (gevechts)ondersteuning

Air Defense task force (kortdurend)

Patriot Fire Unit

Patriot- luchtverdedigingseenheid inclusief (gevechts)ondersteuning

Army Ground Based Air Defence System (AGBADS)

Grondgebonden luchtverdedigingseenheid inclusief (gevecht)ondersteuning

In 2021 bereidt de landmacht zich, gezamenlijk met onze internationale partners, voor op grootschalige gevechtsoperaties met een focus op defensief. De nadruk ligt hierbij op full spectrum operaties in het Europees theater in NAVO-verband. Naast deze inzetvoorbereiding levert de landmacht ook haar aandeel aan de inzet in zowel NAVO- als EU-verband in de vorm van snel inzetbare capaciteiten of met daadwerkelijke ontplooiing van eenheden. Bij een eventuele inzet van NAVO eenheden met Nederland als doorvoerland, verzorgt de landmacht in samenwerking met civiele instanties de zogenaamde Host Nation Support, zodat NAVO eenheden snel en efficiënt door Nederland verplaatst worden. Ter ondersteuning van nationale civiele autoriteiten (bijvoorbeeld politie of de autoriteiten in het Caribisch gebied) heeft de landmacht capaciteiten beschikbaar en ondersteunt civiele autoriteiten en instanties indien nodig, bijvoorbeeld in tijden van crises.

Daartoe neemt de landmacht in 2021 onder andere deel aan:

 • Oefeningen in samenwerking met Duitse eenheden waarin de Air Assault taken en de ondersteuning van Special Operations Forces wordt beoefend;

 • Oefening Swift Response; als onderdeel van de NAVO oefening Defender die de ontplooiing van coalitie troepen in Europa traint;

 • Inzet in Litouwen in het kader van de NATO Enhanced Forward Presense;

 • Inzet in coalitieverband in Capacity Building Mission Iraq (CBMI);

 • Leveren van Force Protection Belgisch F-16 Detachement in Jordanie;

 • Oefeningen ter voorbereiding op de Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) taak in samenwerking met Duitsland en Noorwegen in de periode 2022-2024;

 • Inzet ten behoeve van de Resolute Support Mission in Afghanistan;

 • Organiseren oefening Joint Project Optic Windmill (JPOW); een internationale luchtverdedigingsoefening met het oogmerk ontwikkeling capaciteiten en interoperabiliteit;

 • Standby taak en retentieprogramma van Korps Commando Troepen (KCT) vanwege snel inzetbare capaciteiten NAVO, onder leiding van NLD Commando Speciale Strijdkrachten;

 • Oefening Alligator Sword en Steadfast Cobalt d.z.v. 1 (GE/NL) Corps (1 GNC), met als doel interoperabiliteit op het gebied van Command & Control en ter voorbereiding van de transitie van 1 GNC van Joint Task Force Headquarters (JTF HQ) (in 2021) naar haar taak als Land Component Command (LCC) i.h.k.v. VJTF 2023, zoals vastgelegd in het NAVO Long Term Commitment Plan (LTCP);

 • Voorbereidingsactiviteiten in het kader van rampen en eventuele noodhulp in het Caribisch gebied;

 • Oefeningen in kleiner verband waarmee o.a. nationale inzet en alarmering wordt beoefend.

EvenementenIn 2021 staan meerdere grote evenementen gepland, onder voorbehoud van COVID-19 ontwikkelingen. Zo zal er met het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties een herdenking van de capitulaties plaatsvinden in Wageningen in week 18. Daarnaast vindt de Nationale Veteranendag plaats in week 25, de Vierdaagse van Nijmegen in week 29, Prinsjesdag in week 38 en De Nationale Taptoe in week 39. De landmacht heeft de organisatie van deze evenementen maar ze worden veelal Defensiebreed ondersteund.

Een evenement uit 2020 dat doorschuift naar 2021 in verband met COVID-19 is de Invictus Games.

Tabel 15 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 Koninklijke Landmacht (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Verplichtingen

1.571.278

1.584.780

1.383.777

1.426.281

1.434.520

1.434.481

1.436.548

        

Uitgaven

1.497.067

1.584.780

1.383.777

1.426.281

1.434.520

1.434.481

1.436.548

waarvan juridisch verplicht

  

90%

    
        

Opdrachten

241.455

306.528

78.047

78.309

78.476

78.478

78.478

- gereedstelling

61.578

58.494

78.047

78.309

78.476

78.478

78.478

- instandhouding materieel

179.877

248.034

     

Personele uitgaven

1.151.310

1.247.745

1.281.567

1.323.344

1.330.502

1.330.461

1.332.530

- waarvan eigen personeel

1.069.948

1.163.871

1.221.614

1.264.035

1.270.425

1.270.312

1.272.380

- waarvan externe inhuur

12.662

13.801

3.485

3.528

3.530

3.601

3.601

- waarvan overige personele exploitatie

68.700

70.073

56.468

55.781

56.547

56.548

56.549

Materiële uitgaven

104.302

30.507

24.163

24.628

25.542

25.542

25.540

- waarvan instandhouding infrastructuur

 

787

     

- waarvan overige materiële exploitatie

104.302

29.720

24.163

24.628

25.542

25.542

25.540

        

Apparaatsontvangsten

13.380

10.375

10.375

10.375

10.375

10.375

10.375

Budgetflexibiliteit

Het aandeel «Juridisch verplicht» heeft betrekking op de leveringen van goederen en/of diensten, waarvan overeenkomsten zijn aangegaan voor de financiële instrumenten «opdrachten, personele en materiële uitgaven». Bij de personele uitgaven wordt ervan uitgegaan dat het budget voor salarissen voor 2021 volledig verplicht is. Voor 2021 is 90% juridisch verplicht t.o.v. het totaal beschikbare budget.

Opdrachten

Gereedstelling

Gereedstelling omvat de geraamde uitgaven die worden gedaan voor opwerk- en oefenactiviteiten. Dit betreft o.a. de operationele rantsoenen, voeding en operationele zaken, waaronder het huren van oefenterreinen.

Personele uitgaven

Personele uitgaven bestaan hoofdzakelijk uit salarissen, sociale lasten, uitgaven voor toelagen, woon-werkverkeer, reservisteninzet en inhuur personeel. De overige personele exploitatie bestaat uit opleidingen, werving, dienstreizen en overige personeelsgebonden uitgaven.

Materiële uitgaven

Materiële uitgaven bestaan hoofdzakelijk uit goederen en diensten ten behoeve van de bedrijfsvoering. Deze uitgaven vallen niet onder de instandhoudingsuitgaven van materieel, infrastructuur en IT. Daarnaast worden hier de uitgaven voor zelfstandige kleine aanschaffingen, kennisontwikkeling, technologische ontwikkeling en innovatie, schadevergoedingen en kosten voor betalingsverkeer verantwoord.

Licence