Base description which applies to whole site

Artikel 4: Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden

Het verlenen van excellente consulaire diensten aan Nederlanders in nood in het buitenland, evenals het verstrekken van reisdocumenten aan Nederlanders in het buitenland. Daarnaast levert het Kabinet een bijdrage aan een gereguleerd personenverkeer door de Nederlandse inbreng in het Europese visumbeleid en is verantwoordelijk voor de visumverlening kort verblijf.

Het versterken van de Nederlandse cultuursector door internationale uitwisseling en presentatie; verbindingen leggen met economische diplomatie en andere prioriteiten van geïntegreerd buitenlandbeleid, zoals het mensenrechtenbeleid en veiligheidsbeleid.

De Minister is verantwoordelijk voor de volgende zaken:

Consulaire dienstverlening

Uitvoeren

 • Visumbeleid kort verblijf van het Koninkrijk der Nederlanden.

 • Afgifte van machtigingen voorlopig verblijf (MVV’s) op de posten.

 • Afname van inburgeringsexamens buitenland.

 • Orange Carpet-beleid, ter bevordering van het Nederlandse bedrijfsleven.

 • Bijstand aan Nederlanders in nood in het buitenland.

 • Begeleiding van Nederlanders die in het buitenland gedetineerd zijn.

 • Uitbrengen van reisadviezen.

 • Crisisrespons.

 • Afgifte van Nederlandse reisdocumenten in het buitenland en van diplomatieke en dienstpaspoorten.

 • Afgifte van consulaire verklaringen en legalisaties.

Indicator als uitvoeringsverantwoordelijke: Visumbeleid kort verblijf van het Koninkrijk der Nederlanden

Indicator

Streefwaarde 2020

Streefwaarde 2021

Percentage visumaanvragen kort verblijf dat binnen 15 dagen wordt afgehandeld

85%

85%

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken

De norm voor de doorlooptijd van visumaanvragen (Schengen) bedraagt 15 dagen conform de EU Visumcode (in werking getreden per 5.4.2010). Deze periode kan in bijzondere gevallen worden verlengd tot 60 dagen. 

NB: De doorlooptijd is het aantal dagen dat zit tussen het indienen van een ontvankelijke visumaanvraag tot aan het moment van bekendmaken of uitreiken van de beslissing op de aanvraag. 

Regisseren

 • Europees visum- en migratiebeleid en Caraïbisch visumbeleid.

 • Bilaterale dimensie van visum- en migratiebeleid.

Nederlandse cultuur en publieksdiplomatie

De uitvoering van het Internationaal Cultuurbeleid (ICB) is een gedeelde verantwoordelijkheid van de Minister van Buitenlandse Zaken (bij wie ook de coördinatie ligt), de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Het beleidskader voor het ICB wordt steeds voor een periode van vier jaar vastgesteld (beleidskader intenationaal cultuurbeleid 2021-2024). De inzet op het gebied van Publieksdiplomatie valt onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Buitenlandse Zaken.

Stimuleren

 • Promotie van Nederlandse kunst en cultuur in het buitenland en identificatie van internationale kansen en ontwikkelingen voor de Nederlandse culturele sector en creatieve industrie.

 • Behoud, beheer en ontsluiting van gedeeld cultureel erfgoed.

 • Buitenlandse bezoekersprogramma’s.

 • Het inzetten van publieksdiplomatie door het postennetwerk en BZ om het beeld van Nederland in het buitenland te versterken en op een positief realistische manier uit te dragen.

Regisseren

 • Beleidsvorming en uitvoering van het Internationaal Cultuurbeleid.

 • Afstemming met rijkscultuurfondsen en ondersteunende instellingen over internationale activiteiten.

 • Ondersteuning van het buitenlandpolitieke- en economische beleid door publieksdiplomatie en cultuur in te zetten, bijvoorbeeld als instrument in de dialoog over mensenrechten.

Financieren

 • Ondersteuning van rijkscultuurfondsen, instellingen en activiteiten binnen het beleidskader Internationaal Cultuurbeleid (2021-2024).

 • Nederlands-Vlaamse samenwerking (via ondersteuning van Huis DeBuren in Brussel).

 • Bezoekersprogramma’s.

 • Gedelegeerde activiteiten Publieksdiplomatie en Cultuur door Nederlandse ambassades.

 • Ondersteuning programma’s gericht op agendering en bevordering van de Sustainable Development Goals (SDGs).

Consulaire Zaken en Visumbeleid

Op dit moment worden voorbereidingen getroffen om voor de Caribische delen van het Koninkrijk de visumplicht voor Venezuela tijdelijk in te voeren. Invoering van de visumplicht was per 1 april 2020 voorzien, maar is door de COVID-19 ontwikkelingen tot nader order uitgesteld. Het aantal in te nemen Venezolaanse visumaanvragen zal worden gemaximeerd op 8.000 Caribische aanvragen op jaarbasis. Samen met de Caribische Koninkrijkslanden wordt op dit moment gekeken wanneer de visumplicht op een verantwoorde wijze kan worden ingevoerd.

Internationaal Cultuurbeleid

De culturele sector en de creatieve industrie worden uitgedaagd een bijdrage te leveren aan de agendering en bevordering van de Sustainable Development Goals (SDGs). Vooral voor SDG 11 (veilige en duurzame steden, en het beschermen van werelderfgoed) en SDG 16 (rechtvaardige, vreedzame en inclusieve samenlevingen) zijn er goede mogelijkheden om – in navolging van ervaringen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie op dit vlak – de creatieve industrie te betrekken.

Tabel 13 Tabel Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden (bedragen x € 1.000)
  

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

 

Verplichtingen

70 038

79 666

51 200

55 380

50 700

50 975

50 869

 

Uitgaven:

       
 

Programma-uitgaven totaal

63 223

89 415

53 810

52 760

52 760

53 285

53 179

 

waarvan juridisch verplicht

  

52%

    

4.1

Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland

14 100

26 497

10 657

10 657

10 657

13 457

13 457

         
 

Subsidies

       
 

Gedetineerdenbegeleiding

976

1 560

1 560

1 560

1 560

1 560

1 560

         
 

Inkomensoverdrachten

       
 

Gedetineerdenbegeleiding

0

540

540

540

540

540

540

         
 

Opdrachten

       
 

Consulaire bijstand

582

7 109

409

409

409

409

409

 

Reisdocumenten en verkiezingen

2 559

2 550

2 550

2 550

2 550

5 350

5 350

 

Consulaire opleidingen

135

550

400

400

400

400

400

 

Consulaire informatiesystemen

9 429

7 903

5 198

5 198

5 198

5 198

5 198

 

Loket buitenland

419

5 285

     
         
 

Bijdragen aan agentschappen

       
 

Loket buitenland

0

1 000

     
         

4.2

Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren

18 370

21 906

15 397

15 297

15 297

13 547

13 547

         
 

Opdrachten

       
 

Ambtsberichtenonderzoek

116

150

150

150

150

150

150

 

Visumverlening

3 955

2 958

3 058

3 058

3 058

3 058

3 058

 

Legalisatie en verificatie

14

80

80

80

80

80

80

 

Consulaire informatiesystemen

12 212

17 690

11 081

10 981

10 981

9 231

9 231

 

Informatie ondersteunend beslissen

1 240

      
         
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

       
 

Bijdragen asiel en migratie

0

1 028

1 028

1 028

1 028

1 028

1 028

         
 

Bijdragen aan ander begrotingshoofdstuk

       
 

Bijdragen asiel en migratie

833

      
         

4.3

Grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur

9 077

8 529

8 875

8 875

8 875

8 900

8 794

         
 

Subsidies

       
 

Internationaal cultuurbeleid

2 663

5 859

6 650

6 650

6 650

6 675

8 794

         
 

Opdrachten

       
 

Internationaal cultuurbeleid

87

      
         
 

Bijdragen aan agentschappen

       
 

Internationaal cultuurbeleid

1 857

      
         
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

       
 

Internationaal cultuurbeleid

4 470

2 670

2 225

2 225

2 225

2 225

 
         

4.4

Uitdragen Nederlandse waarden en belangen

21 676

32 483

18 881

17 931

17 931

17 381

17 381

         
 

Subsidies

       
 

Instituut Clingendael

2 734

786

420

420

420

2 420

2 420

 

Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid

6 020

7 088

3 808

3 058

3 058

3 058

3 058

 

Internationale manifestaties en diverse bijdragen

0

99

99

99

99

99

99

 

Publieksdiplomatie

0

1 749

2 264

2 264

2 264

2 264

2 264

 

Onderzoeksprogramma

0

50

50

50

50

50

50

         
 

Opdrachten

       
 

Adviesraad Internationale Vraagstukken

477

525

525

525

525

525

525

 

Instituut Clingendael

0

2 116

2 000

2 000

2 000

  
 

Programma ondersteuning buitenlands beleid

 

3 000

     
 

Bezoeken VIPS en uitgaven CD en Internationale organisaties

387

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

 

Algemene voorlichting

0

1 290

590

2 790

2 790

2 790

2 790

 

Koninklijk Huis - inkomende en uitgaande bezoeken, officiële ontvangsten

1 736

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

 

China-strategie

0

600

550

550

550

  
 

Onderzoeksprogramma

247

300

220

220

220

220

220

 

Internationale manifestaties en diverse bijdragen

68

      
 

Landenrogramma's algemene voorlichting en kleine programma's

532

      
         
 

Bijdragen aan agentschappen

       
 

Landenrogramma's algemene voorlichting en kleine programma's

1 409

      
 

Algemene voorlichting

 

2 400

2 400

    
         
 

Bijdragen aan ZBO's/ RWT's

       
 

Verkeersnotificaties

215

400

400

400

400

400

400

         
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

       
 

Landenrogramma's algemene voorlichting en kleine programma's

7 756

      
 

Europese bewustwording

95

250

250

250

250

250

250

 

Publieksdiplomatie

0

1 820

2 305

2 305

2 305

2 305

2 305

 

Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid

 

7 010

     
         
 

Ontvangsten

53 445

57 949

71 074

71 074

71 074

73 574

73 574

4.10

Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland

12 559

7 000

7 000

7 000

7 000

9 500

9 500

4.20

Consulaire dienstverlening aan vreemdelingen

40 498

49 875

63 000

63 000

63 000

63 000

63 000

4.40

Doorberekening Defensie diversen

74

874

874

874

874

874

874

4.41

Ontvangsten verkeersnotificaties

314

200

200

200

200

200

200

Budgetflexibiliteit

De uitgaven van subsidies en opdrachten voor gedetineerdenbegeleiding en overige consulaire dienstverlening, op basis van eigen verantwoordelijkheid van Nederlanders in het buitenland, zijn volledig juridisch verplicht. De investeringen in de consulaire informatiesystemen en loket buitenland zijn nog niet volledig juridisch verplicht, maar dat wordt gedurende het jaar gedaan.

De inkoop van de te verstrekken reisdocumenten alsmede de geplande uitgaven voor het samen met (keten-)partners reguleren van het personenverkeer zijn nog niet juridisch verplicht en worden aan de hand van de afgifte van paspoorten en visa bepaald. Hiervoor worden aan het begin van het begrotingsjaar verplichtingen aangegaan.

Binnen het artikelonderdeel grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur, Internationaal cultuurbeleid 2021-2024, zijn de uitgaven voor de specifieke landenprogramma’s en de cultuurmanifestaties nog niet juridisch verplicht, deze verplichtingen worden in het begrotingsjaar zelf aangegaan.

Voor het inzetten van publieksdiplomatie om het beeld van Nederland in het buitenland te versterken en op een positief realistische manier uit te dragen door het postennetwerk en het ministerie zelf zijn ramingen opgenomen die nog niet juridisch vastliggen. Dit betreft activiteiten op het gebied van voorlichting, landenprogramma’s, bezoeken van hoogwaardigheidsbekleders en uitgaven voor het Corps Diplomatique en internationale organisaties. Het deel van de uitgaven voor de China strategie dat nog niet juridisch is verplicht, onder andere het China kennisnetwerk, wordt in de loop van 2021 verplicht. Dit geldt ook voor onderdelen van het Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid (POBB). Dit programma richt zich op financiering van activiteiten die de doelstelling van het Nederlands buitenland beleid ondersteunen. Dit kunnen lange termijn beleidsdoelstellingen zijn alsook activiteiten gerelateerd aan actuele ontwikkelingen. De subsidie voor Clingendael en de onderzoeksprogramma's zijn juridisch vastgelegd. De uitgaven ten behoeve van het Koninklijk Huis worden in de loop van 2021 ingevuld.

4.1: Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland

 • Verlenen van financiële- en niet financiële consulaire bijstand aan Nederlanders in nood en/of schrijnende gevallen;

 • (Stille) diplomatie met oog op eerlijke rechtsgang voor Nederlandse gedetineerden;

 • Verstrekken van reisadviezen;

 • Bijstaan van Nederlanders in geval van crises; als dat noodzakelijk en mogelijk is, organiseren, waar mogelijk met partnerlanden, van evacuaties;

 • Verstrekken van reisdocumenten en opmaken van consulaire akten en verklaringen;

 • Adviseren en ondersteunen van Nederlandse gedetineerden door gedifferentieerde bezoekfrequentie, in bepaalde landen maandelijkse giften aan gedetineerden, en subsidies ten behoeve van resocialisatie, extra zorg en juridisch advies;

 • Consulaire informatiesystemen om de primaire consulaire processen te kunnen afhandelen;

 • Organiseren van opleidingen gericht op optimalisatie van consulaire werkprocessen.

 • Loket buitenland: opzetten van een one-stop shop voor overheid gerelateerde zaken voor Nederlanders die in het buitenland verblijven.

4.2 Samen met (keten)partners het personenverkeer reguleren

 • Behandelen van aanvragen voor visa kort verblijf en het beleid op dit terrein;

 • Inname van aanvragen voor MVV’s;

 • Afnemen van inburgeringsexamens;

 • Verrichten van legalisaties en uitvoeren van verificatieonderzoeken;

 • Consulaire informatiesystemen om de primaire consulaire processen te kunnen afhandelen;

 • Op verzoek van het Ministerie van Justitie en Veiligheid worden algemene en individuele ambtsberichten opgesteld, waarop door J&V mede het toelatings- en terugkeerbeleid wordt gebaseerd;

 • Diplomatie voor het bemiddelen bij terugkeer van vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf;

 • Samenwerking met instanties in en buiten Nederland, de EU en internationale organisaties;

 • In het kader van versterkte Europese samenwerking maken van afspraken over wederzijdse visumvertegenwoordiging.

4.3 Grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur

 • Subsidieverlening via de posten en aan DutchCulture voor internationale culturele activiteiten.

 • Ondersteuning van initiatieven in vier landen (Rusland, Turkije, Egypte en Marokko) in de ring rondom Europa die de lokale cultuursector versterken, cultuurparticipatie vergroten, de leefomgeving in steden verbeteren en behoud van lokaal cultureel erfgoed verduurzamen.

4.4 Uitdragen Nederlandse waarden en belangen

 • Via strategische beleidscommunicatie richt Buitenlandse Zaken zich op doelgroepen die van belang zijn bij het ontwikkelen, bereiken en uitdragen van beleidsdoelstellingen op het terrein van buitenlandbeleid. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de media en via persoonlijke contacten zoals bijeenkomsten. Daarnaast worden online kanalen ingezet, zoals Facebook en twitter.

 • Bijdrage aan publieksdiplomatie, waarmee Nederlandse ambassades activiteiten kunnen ondersteunen of opstarten op het gebied strategische beleidscommunicatie, beeldvorming over Nederland en internationaal cultuurbeleid;

 • Trilateraal onderzoeksprogramma met Defensie en JenV;

 • Subsidie ten behoeve van Instituut Clingendael;

 • Vanuit het Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid (POBB) worden eenmalige katalyserende activiteiten gefinancierd ter ondersteuning van de doelstellingen van het Nederlandse buitenlandbeleid;

 • Voor het jaar 2020 is, zoals ook aangekondigd in de eerste suppletoire begroting en in de kabinetsreactie op het AIV advies 'Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19', voor het onderdeel POBB EUR 9 miljoen additioneel extra budget beschikbaar voor COVID-19 gerelateerde activiteiten. Daarnaast werd EUR 3 miljoen begroot voor een Nederlandse bijgedrage aan de wederopbouw van, het door een aardbeving getroffen, Albanië.

 • Voor bezoeken, ontvangsten en overige uitgaven hoogwaardigheidsbekleders, Corps Diplomatique en internationale organisaties wordt EUR 1 miljoen geraamd.

 • Voor uitgaven ten behoeve van staatsbezoeken, officiële bezoeken en werkbezoeken van het Koninklijk Huis wordt EUR 2 miljoen geraamd

 • Opdrachtverlening aan CJIB voor verkeersnotificaties (vrijwillige bijdrage) na overtredingen buitenlandse diplomaten in Nederland.

Ontvangsten

 • De ontvangsten onder dit artikel bestaan hoofdzakelijk uit leges voor de afgifte van reisdocumenten, visa en de legalisatie van documenten. Een deel van de consulaire ontvangsten wordt ingezet om een bijdrage te leveren aan de kosten van het consulaire werkproces.

 • Ontvangsten voor verkeersnotificaties, vrijwillige bijdragen van buitenlandse diplomaten in Nederland.

Licence