Base description which applies to whole site

Artikel 1: Versterkte internationale rechtsorde

Het bevorderen van een goed functionerende internationale rechtsorde inclusief gastlandbeleid, met een blijvende inzet op mensenrechten, als integraal onderdeel van het buitenlandbeleid.

Een sterke rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten maken de wereld stabieler, veiliger, vrijer en welvarender. Dit vereist goed functionerende internationale instellingen en organisaties met een breed draagvlak en voortdurende inzet tegen straffeloosheid. De positie van Nederland als gastland voor Internationale Organisaties (IO’s) en diplomatieke missies, in het bijzonder organisaties met een mandaat op het gebied van vrede en recht, biedt een goed uitgangspunt voor de bevordering van de ontwikkeling van internationale rechtsorde. Deze rechtsorde is onlosmakelijk verbonden met universele mensenrechten. De bevordering van mensenrechten is een kernelement van het Nederlands buitenlandbeleid.

De regering zet zich concreet in voor de volgende prioritaire thema’s: vrijheid van meningsuiting (off- en online), de vrijheid van religie en levensovertuiging, gelijke rechten voor vrouwen en meisjes, mensenrechtenverdedigers, gelijke rechten voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgender en intersekse personen, en de internationale rechtsorde/strijd tegen straffeloosheid.

Daarnaast heeft Nederland de verantwoordelijkheid de in Nederland gevestigde instellingen te ondersteunen opdat deze onafhankelijk, veilig en efficiënt kunnen functioneren.

De Minister is verantwoordelijk voor:

Stimuleren

 • Van een effectief stelsel van internationale organisaties, inclusief financiële bijdrage, om een stabiele internationale omgeving te scheppen en de internationale rechtsorde te versterken.

 • Van een betere mensenrechtensituatie mede door het financieren en uitvoeren van projecten via bilaterale en multilaterale kanalen ter bevordering van prioritaire mensenrechtenthema’s.

 • Van de internationaal toonaangevende positie van Nederland als gastland voor IO’s door het bijdragen aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor IO’s alsmede voor het gastlandbeleid ten aanzien van in Nederland gevestigde diplomatieke missies.

Regisseren

 • Interdepartementale coördinatie ten behoeve van een coherente en consistente Nederlandse inzet in internationale organisaties ter bevordering van de internationale rechtsorde en mensenrechten.

 • Waarborgen van nauwe rijksbrede samenwerking bij de uitvoering van gastlandbeleid, inclusief de uitvoering van zetelverdragen; waarborgen van eenduidige en heldere communicatie vanuit de Rijksoverheid met IO’s en diplomatieke missies.

Financieren

 • Bijdragen ten behoeve van goed functionerende internationale instellingen.

 • Bijdragen ter bescherming en bevordering van mensenrechten.

 • Bijdragen ten behoeve van goed functioneren van in Nederland gevestigde IO’s en diplomatieke missies en aan de internationale zichtbaarheid van Nederland als gastland van IO’s.

Gastlandbeleid/Vredespaleis

Het Vredespaleis is een symbool voor de internationale rechtsorde. Derhalve zet het ministerie van Buitenlandse Zaken zich in voor de renovatie van dit gebouw. De gesprekken met de Carnegiestichting over de voorwaarden voor renovatie zijn echter nog niet afgerond. Aangezien het essentieel is dat de huidige gebruikers van het Vredespaleis, het Internationaal Gerechtshof van de VN (IGH) en het Permanent Hof van Arbitrage (PHA), veilig en ongestoord hun werk kunnen blijven doen, is besloten tot tijdelijke uithuizing van de Hoven uit het Vredespaleis en is in nauw overleg met de Hoven en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) begonnen met de voorbereidingen.

Tabel 8 Tabel Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Versterkte internationale rechtsorde (bedragen x € 1.000)
  

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

 

Verplichtingen

143 657

112 506

105 376

124 112

113 591

112 685

113 414

 

Uitgaven:

       
 

Programma-uitgaven totaal

129 197

126 941

126 449

122 852

122 885

122 048

121 822

 

waarvan juridisch verplicht

  

65%

    
         

1.1

Goed functionerende internationale instellingen met een breed draagvlak

52 516

49 068

48 945

48 095

48 095

48 095

48 095

         
 

Subsidies

       
 

Internationaal recht

1 696

3 785

3 685

2 835

2 835

2 835

2 835

         
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

       
 

Internationaal recht

6 811

      
 

Verenigde Naties

33 142

34 548

34 525

34 525

34 525

34 525

34 525

 

OESO

7 221

7 135

7 135

7 135

7 135

7 135

7 135

 

Lidmaatschap VNVR

58

      
 

Internationaal Strafhof

3 588

3 600

3 600

3 600

3 600

3 600

3 600

         
         
         

1.2

Bescherming en bevordering van mensenrechten

66 151

63 402

63 402

63 402

63 502

63 502

63 502

         
 

Subsidies

       
 

Mensenrechtenfonds

 

22 645

25 457

26 404

26 504

26 504

26 504

 

Landenprogramma's mensenrechten

28 535

      
         
 

Opdrachten

       
 

Landenprogramma's mensenrechten

295

      
         
 

bijdragen (inter)nationale organisaties

       
 

Mensenrechtenfonds

 

33 107

30 295

29 348

29 248

29 248

29 248

 

Mensenrechten multilateraal

 

7 650

7 650

7 650

7 750

7 750

7 750

 

Landenprogramma's mensenrechten

26 640

      
 

Centrale mensenrechtenprogramma's

10 650

      
 

Press Freedom Day 2020

31

      
         

1.3

Gastlandbeleid internationale organisaties

10 530

14 471

14 102

11 355

11 288

10 451

10 225

         
 

Subsidies

       
 

Carnegiestichting

 

4 400

4 400

4 400

4 400

4 400

4 400

         
 

Bijdragen aan agentschappen

       
 

Vredespaleis

720

6 500

6 829

4 550

4 550

4 550

4 550

 

Nederland Gastland

1 680

      
         
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

       
 

Speciaal Tribunaal Libanon

1 958

1 960

1 111

930

930

155

0

 

Internationaal Strafhof

1 123

1 061

1 012

925

858

796

725

 

Nederland Gastland

450

550

750

550

550

550

550

 

Carnegiestichting

4 599

      

Budgetflexibiliteit

De uitgaven voor het artikelonderdeel 'goed functionerende internationale instellingen met een breed draagvlak« zijn vrijwel volledig vastgelegd. De bijdragen aan internationale organisaties (verdragscontributies) zijn juridisch verplicht. Subsidies aan initiatieven in het kader van internationaal recht zijn voor ruim 90% juridisch verplicht. Voor het resterende deel zullen in 2021 verplichtingen worden aangegaan. De programma’s van het artikelonderdeel »bescherming en bevordering van mensenrechten' kennen een juridisch verplicht percentage van 45%. De hieruit te financieren jaarlijkse bijdrage aan de Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) wordt begin 2021 juridisch vastgelegd. Verder zijn de verplichtingen uit het mensenrechtenfonds vaak kortlopend en zullen in 2021 worden aangegaan. Voor het artikelonderdeel 'gastlandbeleid internationale organisaties' is circa 55% van het geraamde budget gecommitteerd. Het betreft de gastlanduitgaven voor het Internationaal Strafhof, het Speciaal Tribunaal Libanon en het Vredespaleis, waarin het internationaal Gerechtshof en het Permanente Hof van Arbitrage zijn gehuisvest.

1.1 Goed functionerende internationale instellingen met een breed draagvlak

 • Verplichte bijdragen (verdragscontributies) aan de VN waarin de afdrachten aan het Restmechanisme voor Internationale Strafhoven (MICT) zijn inbegrepen alsmede de bijdragen aan de OESO en het Internationaal Strafhof (ICC).

 • Jaarlijkse huurbijdrage aan het Permanente Hof van Arbitrage.

 • Bijdragen voor diverse initiatieven, op het gebied van draagvlakversterking voor het Internationaal Strafhof, op het gebied van Responsibility to Protect, een bijdrage aan het Trustfund for Victims van het ICC en andere kleinschalige initiatieven gericht op de strijd tegen straffeloosheid en ter bevordering van de ontwikkeling van de internationale rechtsorde.

1.2 Bescherming en bevordering van mensenrechten

 • Mensenrechtenfonds: inzet van het mensenrechtenfonds ter ondersteuning van de volgende prioritaire thema’s: vrijheid van meningsuiting en internetvrijheid, vrijheid van religie en levensovertuiging, gelijke rechten voor vrouwen en meisjes, mensenrechtenverdedigers, gelijke rechten voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgender en intersekse personen (LHBTI) en bevordering internationale rechtsorde/strijd tegen straffeloosheid. Er is een verdeling tussen de financiële instrumenten subsidies en bijdragen aan internationale organisaties. Subsidies zijn bedoeld voor inzet van het mensenrechtenfonds binnen Europa en bijdragen aan internationale organisaties zijn bedoeld voor inzet van het mensenrechtenfonds buiten Europa.

 • Mensenrechten multilateraal: bijdragen aan internationale organisaties ten behoeve van verdere bescherming en bevordering van mensenrechten, met name de jaarlijkse bijdrage aan de Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) van de VN waarbij tevens specifiek wordt ingezet op de ondersteuning van de speciale procedures en verdragscomités en prioriteiten van het Nederlands mensenrechtenbeleid. Vanaf 2021 wordt de jaarlijkse bijdrage gekoppeld aan de strategische plannen van de OHCHR, zoals ook het geval is voor de overige Algemene Vrijwillige Bijdragen. Tot slot vallen hier ook de uitgaven ten behoeve van de organisatie van de World Press Freedom Conference in december 2020 onder.

1.3 Gastlandbeleid internationale organisaties

 • Bijdrage aan huisvesting van Internationale Organisaties (IO’s) zoals het Speciaal Tribunaal voor Libanon, Het Internationaal Strafhof, het Internationaal Gerechtshof en het Permanente Hof van Arbitrage.

 • Bijdragen aan campagnes en lobby-activiteiten bij acquisitie van IO’s.

 • Bijdragen aan bijeenkomsten van in Nederland gevestigde IO’s en aan bezoeken van hoge functionarissen, voor zover die de internationale zichtbaarheid van Nederland als gastland van IO’s bevorderen.

 • Financiering van activiteiten met als doel dat de in Nederland gevestigde IO’s en diplomatieke missies goed kunnen functioneren binnen de kaders van de Weense verdragen en zetelovereenkomsten, alsmede de toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving.

 • Bijdrage aan de renovatie van het Vredespaleis.

Licence