Base description which applies to whole site

Artikel 1: Versterkte internationale rechtsorde

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Versterkte Internationale rechtsorde (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting

    

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 
       
  

2021

2021

2021

2021

2021

  

(1)

(2)

  

(4)=(2+3)

 

Verplichtingen

105 376

140 787

1 000

‒ 23 033

118 754

       
 

Uitgaven:

     
       
 

Programma-uitgaven totaal

126 449

131 632

1 000

‒ 6 872

125 760

 

waarvan juridisch verplicht

 

76%

  

100%

       

1.1

Goed functionerende internationale instellingen met een breed draagvlak

48 945

49 345

1 000

‒ 422

49 923

       
 

Subsidies (regelingen)

     
 

Internationaal recht

3 685

3 685

0

490

4 175

       
 

Opdrachten

     
 

Verenigde Naties

0

0

1 000

0

1 000

       
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

     
 

Verenigde Naties

34 525

34 525

0

‒ 400

34 125

 

OESO

7 135

7 535

0

‒ 112

7 423

 

Internationaal Strafhof

3 600

3 600

0

‒ 400

3 200

       

1.2

Bescherming en bevordering van mensenrechten

63 402

63 502

0

805

64 307

       
 

Subsidies (regelingen)

     
 

Mensenrechtenfonds

25 457

19 694

0

‒ 1 590

18 104

       
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

     
 

Mensenrechtenfonds

30 295

31 658

0

‒ 105

31 553

 

Mensenrechten multilateraal

7 650

12 150

0

2 500

14 650

       

1.3

Gastlandbeleid internationale organisaties

14 102

18 785

0

‒ 7 255

11 530

       
 

Subsidies (regelingen)

     
 

Carnegiestichting

4 400

7 894

0

‒ 380

7 514

       
 

Bijdrage aan agentschappen

     
 

Vredespaleis

6 829

6 829

0

‒ 6 629

200

       
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

     
 

Internationaal Strafhof

1 012

1 012

0

‒ 1

1 011

 

Speciaal Tribunaal Libanon

1 111

2 000

0

68

2 068

 

Nederland Gastland

750

1 050

0

‒ 313

737

       

Toelichting

Verplichtingen

De afname van het verplichtingenbudget voor artikel 1 Versterkte internationale rechtsorde wordt met name veroorzaakt door het dit jaar niet aangaan van een meerjarige overeenkomst op het gebied van Mensenrechten Multilateraal en doordat de uithuizing van de huurders van het Vredespaleis vertraging heeft opgelopen. Daarnaast zien we een stijging voor het Mensenrechtenfonds als gevolg van diverse nieuwe meerjarige verplichtingen.

Uitgaven

Artikel 1.1

  • De stijging van de uitgaven binnen het subartikel Goed functionerende internationale instellingen met een breed draagvlak komt voornamelijk door een opdracht van EUR 1 miljoen voor het adviseren en assisteren van de VN bij de realisatie van een studio voor de organisatie van de Algemene Vergadering van de VN in 2021.

Artikel 1.2

  • De grootste mutatie op Bescherming en bevordering van mensenrechten komt voort uit een overheveling van EUR 2,5 miljoen naar Mensenrechten Multilateraal vanuit het Mensenrechtenfonds. Dit betreft het resterende bedrag van een toezegging tijdens de 2020 World Press Freedom Conference om met een multilaterale aanpak de wereldwijde persvrijheid te ondersteunen.

Artikel 1.3

  • Het budget voor Gastlandbeleid internationale organisaties neemt per saldo af met EUR 7,3 miljoen. Dit komt voornamelijk doordat de uithuizing van de huurders van het Vredespaleis vertraging heeft opgelopen. Hierdoor worden de middelen in 2021 niet meer uitgegeven.

Licence