Base description which applies to whole site
+

4.2 Artikel 95 Apparaat Kerndepartement

D. Budgettaire gevolgen

Tabel 77 Budgettaire gevolgen art. 95 (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Verplichtingen

266.515

288.670

277.179

272.376

272.684

269.451

269.228

Uitgaven

266.317

288.670

277.179

272.376

272.684

269.451

269.228

        

Personele uitgaven

197.662

220.544

210.845

209.593

209.899

207.461

207.132

waarvan eigen personeel

188.890

209.697

200.744

199.497

199.804

197.428

197.090

waarvan externe inhuur

5.614

6.619

5.930

5.940

5.940

5.940

5.940

waarvan overige personele uitgaven

3.158

4.228

4.171

4.156

4.155

4.093

4.102

Materiële uitgaven

67.336

66.720

66.334

62.783

62.785

61.990

62.096

waarvan ICT

23.719

24.413

20.547

20.530

20.518

20.147

20.198

waarvan bijdrage aan SSO's

15.926

16.692

16.303

16.354

16.355

16.355

16.356

waarvan overige materiële uitgaven

27.691

25.615

29.484

25.899

25.912

25.488

25.542

Begrotingsreserve schatkistbankieren

1.319

1.406

0

0

0

0

0

Ontvangsten

1.980

1.973

567

567

567

567

567

Toelichting

Op het artikel Apparaat Kerndepartement staan de apparaatsuitgaven van de directies van het kerndepartement, zowel die van de beleidsdirecties als die van de niet-beleidsdirecties, de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, de inspecties en de adviesraden van het Ministerie. Daarnaast worden hier de centrale uitgaven voor onder andere huisvesting, automatisering en bijdragen aan Shared Service Organisaties (SSO's) geraamd.

Op dit artikel worden tevens de mutaties op de begrotingsreserve schatkistbankieren geraamd. Het Ministerie van OCW staat garant voor het in gebreke blijven van aan het Ministerie van OCW verbonden instellingen die gebruik maken van de regeling schatkistbankieren. Gegeven de omvang van het budget is er om doelmatigheidsredenen voor gekozen om niet per relevant beleidsartikel een reeks op te nemen, maar dit te doen op het artikel 95 (apparaat kerndepartement). De ontvangen premies van aan het Ministerie van OCW verbonden instellingen worden jaarlijks via het Ministerie van Financiën aan het Ministerie van OCW overgemaakt en dit wordt in de begroting en in de saldibalans in het jaarverslag (toevoeging premie aan gegroeide reserve) verwerkt.

In onderstaande tabel zijn de apparaatsuitgaven van het Ministerie van OCW onderverdeeld naar kerndepartement, Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Inspectie van het Onderwijs, Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed, Onderwijsraad, Raad voor Cultuur en de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie. Daarnaast zijn de apparaatskosten van de baten-lastenagentschappen en Zelfstandigen Bestuursorganen (ZBO’s) weergegeven.

Tabel 78 Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten inclusief agentschappen en ZBO's (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Totaal apparaatsuitgaven ministerie1

266.317

288.670

277.179

272.376

272.684

269.451

269.228

Kerndepartement2

154.733

167.690

166.077

161.698

161.767

157.852

157.629

Rijksdienst Cultureel Erfgoed

36.843

41.206

36.980

36.572

36.700

37.048

37.048

Inspectie van het Onderwijs

66.518

68.825

66.539

66.394

66.538

66.957

66.957

Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

2.470

3.608

2.418

2.416

2.413

2.413

2.413

Onderwijsraad

2.417

2.494

2.447

2.446

2.445

2.444

2.444

Raad voor Cultuur

2.165

3.486

2.141

2.274

2.245

2.162

2.162

Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie

1.171

1.361

577

576

576

575

575

        

Totaal apparaatskosten agentschappen3

359.952

345.803

337.516

333.674

329.662

329.713

329.648

Dients Uitvoering Onderwijs

318.561

302.776

295.358

292.923

289.031

289.100

289.009

Nationaal Archief

41.391

43.027

42.158

40.751

40.631

40.613

40.639

        

Totaal apparaatskosten zbo's

403.530

389.521

377.288

367.536

365.214

359.792

359.792

Stichting Nederlans Fonds voor Podiumkunsten+

7.931

6.300

7.931

7.931

7.931

7.931

7.931

Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie

3.505

3.100

3.505

3.505

3.505

3.505

3.505

Stichting Nederlands Fonds voor de Film

4.543

3.500

4.543

4.543

4.543

4.543

4.543

Stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

2.555

2.000

2.555

2.555

2.555

2.555

2.555

Stichting Mondriaan Fonds

3.227

3.600

3.227

3.227

3.227

3.227

3.227

Stichting Nederlands Letterenfonds

3.138

2.600

3.138

3.138

3.138

3.138

3.138

Bureau Architectentregister4

       

Commissariaat voor de Media

5.062

5.076

5.076

5.076

5.076

5.076

5.076

Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie

4.932

4.937

4.476

4.576

4.715

4.715

4.715

Koninklijke Bibliotheek

52.448

50.324

50.840

51.645

52.461

53.020

53.020

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

218.883

210.348

205.401

194.333

191.695

185.386

185.386

Stichting Participatiefonds (PF)

1.971,8

1.971,8

1.971,8

1.971,8

1.971,8

1.971,8

1.971,8

Stichting Vervangingsfonds (VF)

2.730,2

2.730,2

2.730,2

2.730,2

2.730,2

2.730,2

2.730,2

Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

700

700

700

700

700

700

700

College voor Toetsen en Examens

11.619

12.790

4.380

4.380

4.380

4.380

4.380

Nederlandse Publieke Omroep

2.300

2.500

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

Regionale Publieke Omroep

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen

61.585

60.644

58.114

58.525

57.886

58.214

58.214

Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

15.300

15.300

15.300

15.300

15.300

15.300

15.300

1

De cijfers in de tabel zijn niet met elkaar te consolideren aangezien het zowel uitgaven als kosten betreft.

2

Het personeel van het CvTE bestaat uit rijksambtenaren, de apparaatskosten van het CvTE zijn dan ook opgenomen in het apparaatsuitgaven van het kerndepartement.

3

De apparaatskosten bij de baten-lastendiensten betreffen naast de apparaatskosten in verband met werkzaamheden voor OCW ook de kosten die verband houden met werkzaamheden die voor tweeden en derden worden uigevoerd.

4

Het bedrag (exclusief inkomsten uit inschrijving), dat is geraamd voor het Bureau Architectenregister valt weg in de afronding.

Toelichting

In bovenstaande tabel zijn rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT's) waarbij een individuele uitvraag in het veld nodig is, niet opgenomen. Dit betreft ondermeer alle onderwijsinstellingen, academische ziekenhuizen en musea. ZBO's waarbij de gegevens met betrekking tot de apparaatsuitgaven uit hoofde van reguliere bestaande informatiestromen beschikbaar zijn, zijn wel opgenomen.

In onderstaande tabel zijn de apparaatsuitgaven van het kerndepartement weergegeven zoals deze direct toe te rekenen zijn aan de verschillende beleidsterreinen.

Tabel 79 C. Tabel apparaatsuitgaven per beleidsartikel budgettaire gevolgen (bedragen x € 1.000)

Beleidsartikel

2021

Totaal apparaat beleidsartikelen

47.407

Primair onderwijs

7.195

Voortgezet onderwijs

7.892

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

6.588

Hoger onderwijs en Studiefinanciering

7.029

Internationaal beleid

3.026

Cultuur

9.938

Onderzoek en wetenschapsbeleid

3.361

Emancipatie

2.378

Licence