Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.2 Artikel 2 Koninklijke Marine

De marine levert operationeel gerede maritieme expeditionaire capaciteit (zowel vloot als mariniers) ter verdediging van de nationale territoriale wateren en ter bescherming van de koopvaardij, en helpt bij crisisbeheer-singsoperaties, humanitaire hulpoperaties en rampen. De marine kan zelfstandig operaties uitvoeren en kan ook samen optreden met de landmacht, luchtmacht, marechaussee en buitenlandse bondgenoten.

De Minister is verantwoordelijk voor de vaststelling van de omvang en samenstelling van de marine alsmede de (mate van) gereedheid van maritieme eenheden. De marine is verantwoordelijk voor het operationeel gereedstellen en in stand houden van deze eenheden. De marine is inzetbaar voor zowel internationale als nationale taken. Om de inzetbaarheidsdoelen te bereiken worden de volgende capaciteiten en inzetbare eenheden van de marine gereed gesteld.

Tabel 12 capaciteiten marine

Capaciteit

Inzetbare eenheid

Omschrijving

Maritieme taakgroep van 5 schepen (kortdurend)

NLMARFOR staf

Expeditionair maritiem hoofdkwartier inclusief (gevechts)ondersteuning

Amfibische taakeenheid

Eenheid van schepen (zoals LPD, HOV, AMBV) en mariniers inclusief (gevechts)ondersteuning (zoals helikopters) voor amfibische operaties

of

SOMTG

Eenheid van schepen (zoals LPD, HOV, AMBV) en mariniers inclusief (gevechts)ondersteuning (zoals helikopters) voor maritieme speciale operaties

Maritieme taakeenheid

Eenheid van schepen (zoals LCF, MFF, JSS) inclusief (gevechts)ondersteuning (zoals helikopters) voor maritieme operaties

OF

Maritieme capaciteit van oppervlakteschepen (langdurig)

Maritieme taakeenheid (expeditionair)

Schip (zoals LCF, MFF, JSS) inclusief (gevechts)ondersteuning (zoals helikopters)

IAMD taakeenheid

Schip (LCF)

Bataljon mariniers (kortdurend)

Mariniers-eenheid van bataljons-omvang

Infanterie eenheid van bataljonsomvang met eigen organieke CS en CSS

Maritieme logistieke capaciteit (kortdurend)

Maritiem logistieke taakeenheid

Schip (zoals JSS of AOR) inclusief (gevechts)ondersteuning (zoals helikopters)

EN ALTIJD

Onderzeebootcapaciteit (kortdurend en langdurig)

Onderzeeboot

Een onderzeeboot van de Walrusklasse

Permanente MARSOF capaciteit tbv kortdurende Speciale Operaties

SOMTG

MARSOF-eenheid van pelotonsomvang voor incidentele en onverwachte Speciale Operaties met een korte reactietijd inclusief (gevechts)ondersteuning

MARSOF eenheid tbv Speciale Operaties (langdurig, i.s.m. Koninklijke Landmacht)

SOMTG

MARSOF-eenheid voor geplande Speciale operaties inclusief (gevechts)ondersteuning

Permanente capaciteit NLD t.b.v. nationale veiligheid

Mijnenbestrijdingstaakeenheid

Schip (AMBV) met mijnbestrijdingstaak MMG

Havenbeveiligingstaakeenheid

Eenheid voor veiligheid in havens (DDG/AMBV)

Hydrografietaakeenheid

Schip (HOV) met hydrografische taak

UIM

Marinierseenheid voor Speciale Interventies

OpdrachtenIn 2021 wordt de Koninklijke Marine ingezet in NAVO-verband. Zo voert Nederland het commando over de Standing Naval Maritime Mine Countermeasures Group 1 in het eerste semester. Hiervoor levert de marine de taakgroep commandant en een gedeelte van het stafelement; België voorziet in het commandoplatform. Daarnaast versterken we het NAVO-verband voor een periode van twee keer 3-4 maanden met een Alkmaar klasse mijnenjager. In de tweede helft van 2021 neemt een fregat deel aan de Standing Naval Maritime Group 1.

Naast daadwerkelijk inzet in NAVO verband stelt de marine ook andere eenheden gereed voor NAVO. Ten behoeve van de Immediate Follow-on Force Group (IFFG) heeft Nederland een onderzeeboot toegezegd voor de tweede helft van 2021. In het kader van het NATO Readiness Initiative (NRI) wordt geheel 2021 een fregat en een mijnenbestrijdingsvaartuig gereed gesteld.

De marine neemt deel aan missies in Irak en Afghanistan en de inzet van Vessel Protection Detachments (VPD)-teams wordt voortgezet in 2021.

Voor nationale operaties stelt de marine onder andere de navolgende eenheden of capaciteiten beschikbaar:

 • Ready Duty Ship (AMBV en GBW eenheid)

 • LPD met enablers ten behoeve van Humanitarian Aid and Disaster Relief (HADR) gedurende het orkaanseizoen;

 • Hydrografische opnamecapaciteit;

 • Unit Interventie Mariniers (UIM - Stelsel Speciale Eenheden);

 • Staffunctionarissen en operators Dienst Speciale Interventies;

 • Snel inzetbaar duikteam;

 • Duikvaartuig van de wacht;

 • Havenbeschermingseenheid;

 • Nationale Special Operations TG;

 • 700 personen ten behoeve van generieke inzet;

 • Ondersteuning Nederlandse Kustwacht met AMBV;

 • Ondersteuning Kustwacht Caribisch gebied met OPV.

Fairwind Eskaderreis ter bevordering geoefendheid en opleidingen in taak-groepverband Voor het gereedstellen en de inzet van operationele eenheden is de beschikbaarheid van voldoende en goed opgeleide medewerkers essentieel, daarom heeft opleiden bij de marine de hoogste prioriteit. De eskaderreis Fairwind‒ 21 zal naast het bestendigen van de operationele gereedheid vooral in het teken staan van opleiden.

Internationale Militaire Samenwerking In 2021 zal de samenwerking met België en de verankering binnen de Admiraal Benelux (ABNL)-structuur worden voortgezet en als basis dienen voor samenwerking met Duitsland, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Noorwegen. Daarbij worden de volgende prioriteiten aangehouden: de Tri Marine Corps samenwerking tussen Royal Marines, US Marine Corps en het Korps Mariniers; de invulling van de Duits-Nederlandse samenwerking voor het medegebruik van het Joint Support Ship en de integratie van het See Batallion in het Korps Mariniers; de invulling van de MoU met België voor samenwerking tussen de Belgische Special Operations Regiment en het Korps Mariniers.

Evenementen In 2021 staan meerdere grote evenementen gepland. Het ondersteunen van evenementen vergt een forse personele capaciteit en afstemming met gereedstellingsactiviteiten. Het belang van evenementen, zowel vanuit wer-vingsperspectief als zichtbaarheid van Defensie in de samenleving, is evident. In 2021 wordt de prioriteit bij de volgende drie evenementen gelegd: European Maritime Days te Den Helder (18-19 mei 2021); Marine dagen te Den Helder (2-4 juli 2021); Wereldhavendagen Rotterdam (3-5 september 2021).

MiddelenOprichten van een Fleet Marine Squadron. Vanaf 2021 beschikt de marine over een Fleet Marine Squadron. Hiermee kunnen op een duurzame manier zowel de taken op het gebied van beveiliging koopvaardij, boarding en militaire assistentie worden uitgevoerd. Deze taken werden voorheen door de Marine Combat Groups (MCG) uitgevoerd.

Uitbreiding Mijnenbestrijdingscapaciteit. Met de lease van het offshore platform «Geosea» begint de marine met de ontwikkelingsfase van onbemande mijnenbestrijdingssubsystemen en verkenningssystemen voor een innovatieve mijnenbestrijdingscapaciteit. Hierdoor wordt het mogelijk om voldoende voortzettingsvermogen te creëren en ervaringen op te doen voor de toekomst in het project Vervanging Mijnenbestrijdingscapaciteit.

Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2 Koninklijke Marine (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Verplichtingen

977.958

980.812

794.314

814.237

824.907

826.496

823.670

        

Uitgaven

948.942

980.812

794.314

814.237

824.907

826.496

823.670

waarvan juridisch verplicht

  

92%

    
        

Opdrachten

219.702

218.546

35.473

42.505

48.509

48.548

49.055

- gereedstelling

30.038

34.927

35.473

42.505

48.509

48.548

49.055

- instandhouding materieel

189.664

183.619

     

Personele uitgaven

692.094

743.572

754.762

759.312

762.778

764.889

767.247

- waarvan eigen personeel

637.195

695.436

717.948

724.584

728.293

730.342

732.667

- waarvan externe inhuur

10.112

12.220

1.853

1.702

1.132

1.057

1.071

- waarvan overige personele exploitatie

44.787

35.916

34.961

33.026

33.353

33.490

33.509

Materiële uitgaven

37.146

18.694

4.079

12.420

13.620

13.059

7.368

- waarvan instandhouding infrastructuur

7.093

334

     

- waarvan instandhouding IT

840

1.388

     

- waarvan overige materiële exploitatie

29.213

16.972

4.079

12.420

13.620

13.059

7.368

        

Apparaatsontvangsten

60.599

28.296

10.796

10.796

10.796

10.796

10.796

Budgetflexibiliteit

Het aandeel «Juridisch verplicht» heeft betrekking op de leveringen van goederen en/of diensten, waarvan overeenkomsten zijn aangegaan voor de financiële instrumenten «opdrachten, personele en materiële uitgaven». Bij de personele uitgaven wordt ervan uitgegaan dat het budget voor salarissen voor 2021 volledig verplicht is. Voor 2021 is 92% juridisch verplicht t.o.v. het totaal beschikbare budget.

Opdrachten

GereedstellingGereedstelling omvat de geraamde uitgaven die worden gedaan voor opwerk- en oefenactiviteiten. Dit betreft onder andere operationele zaken, zoals voeding aan boord van schepen en voeding voor mariniers, de inhuur van oefenterreinen en schietbanen, uitgaven bij havenbezoeken en uitgaven bij lanceringen. In 2021 oefent de marine grootschalige gevechtsoperaties gezamenlijk met onze internationale partners, zoals de deelname aan de maritieme oefening Joint Warrior.

Personele uitgavenDe personele uitgaven bestaan hoofdzakelijk uit salarissen, sociale lasten en uitgaven voor toelagen, woon-werkverkeer, reservisteninzet en inhuur personeel. De overige personele exploitatie bestaat uit opleidingen, werving, dienstreizen en overige personeelsgebonden uitgaven.

Materiële uitgavenMateriële uitgaven bestaan hoofdzakelijk uit goederen en diensten ten behoeve van de bedrijfsvoering, zoals kantoorinrichting en kantoorarti-kelen, transport en voorlichting. Daarnaast worden hier de uitgaven voor restaurant gerelateerde diensten, kennisontwikkeling, technologische ontwikkeling en innovatie, schadevergoedingen en kosten voor betalings-verkeer verantwoord.

Groene DraeckDe Groene Draeck is in 1957 door de Nederlandse bevolking aan toenmalig kroonprinses Beatrix geschonken. De Staat gaf bij deze gelegenheid mede het onderhoud van de Groene Draeck als geschenk. De uitgaven voor het onderhoud aan de Groene Draeck betreffen met name personele uitgaven en worden daarom onder dit instrument begroot. De uitvoering van het onderhoud blijft bij het Ministerie van Defensie zolang Prinses Beatrix gebruik maakt van de Groene Draeck. Het gemiddelde jaarbedrag van € 87.000 blijft in de komende vijfjaarsperiode (2021 t/m 2025) ongewijzigd ten opzichte van de afgelopen periode. Ook het principe dat wordt gestuurd op het niet overschrijden van het totaal bedrag van € 435.000 voor de vijfjaarsperiode blijft ongewijzigd. Per jaar kunnen de daadwerkelijke uitgaven fluctueren. Het in 2020 uitgevoerde second opinion onderzoek geeft geen aanleiding om het jaarbedrag aan te passen.

Kustwacht Caribisch gebiedDe Kustwacht Caribisch gebied is een Koninkrijk organisatie die is belast met de maritieme rechtshandhaving in het Caribische deel van het Koninkrijk. Bestrijding van de handel in drugs, de bestrijding van vuurwapensmokkel en de bestrijding van mensenhandel, mensensmokkel en illegale immigratie hebben prioriteit. Daarnaast levert de Kustwacht een belangrijke bijdrage aan de veiligheid op het water door het uitvoeren van zoek- en reddingsoperaties en visserij-, scheepvaart- en milieu-inspecties. De Kustwacht functioneert op basis van de Rijkswet Kustwacht. Het jaarplan en jaarverslag doorlopen een separaat besluitvormend (door de Rijksministerraad) en parlementair proces, waarbij inzicht wordt gegeven in taken, middelen en procesindicatoren. Het jaarplan wordt voorbereid door de kustwachtpresidium, die is samengesteld uit vertegenwoordigers van de vier landen en één keer per jaar bijeenkomt. De Rijksministerraad stelt het jaarplan van de Kustwacht vast.

De Kamer ontvangt de specifieke begroting voor de Kustwacht in het «Jaarplan 2021 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied» nadat de Rijksministerraad dit jaarplan heeft vastgesteld.

Kustwacht NederlandDe Kustwacht Nederland is een nationale organisatie, waarvan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) het coördinerend ministerie is. Defensie is de beheerder van de Kustwacht en draagt met de Koninklijke Marine, de Koninklijke Marechaussee en de Koninklijke Luchtmacht bij aan de dienstverleningstaken (bijvoorbeeld ruimen van explosieven) en de handhavingstaken (bijvoorbeeld grensbewaking). Tevens levert de Koninklijke Marine de directeur Kustwacht. In bijlage 3 van de begroting van het Infrastructuurfonds is de overzichtsconstructie Kustwacht Nederland opgenomen. Daarin staat hoe de uitgaven met betrekking tot de Kustwacht Nederland worden begroot op de verschillende hoofdstukken van de rijksbegroting. Meer informatie over Kustwacht Nederland is te vinden op: https://www.kustwacht.nl.

Licence