Base description which applies to whole site

3.6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 17 Megaprojecten verkeer en vervoer (bedragen x € 1.000)

17

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Ontwerp-begroting 2022 (1)

Mutaties via NvW en amendementen (2)

Vast-gestelde begroting 2022 (3)=(1+2)

Mutaties 1e supple-toire begroting (4)

Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

365.977

 

365.977

386.876

752.853

47.588

‒ 22.515

‒ 221.570

‒ 153.101

Uitgaven

455.830

 

455.830

41.520

497.350

47.114

16.797

‒ 41.872

‒ 20.628

waarvan juridisch verplicht

    

100%

    

17.06

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

679

 

679

3.338

4.017

    

17.07

ERTMS

146.041

 

146.041

‒ 2.824

143.217

7.678

6.694

  

17.07.01

Aanleg ERTMS

143.633

 

143.633

‒ 1.232

142.401

6.468

6.694

  

17.07.02

Planning en studies ERTMS

2.408

 

2.408

‒ 1.592

816

1.210

0

  

17.08

Zuidasdok

91.541

 

91.541

39.447

130.988

42.394

10.603

‒ 39.872

‒ 20.503

17.10

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

217.569

 

217.569

1.559

219.128

‒ 2.958

‒ 500

‒ 2.000

‒ 125

17.10.01

Aanleg PHS

159.096

 

159.096

10.997

170.093

57.000

27.984

80.000

96.286

17.10.02

Planning en studies PHS

58.473

 

58.473

‒ 9.438

49.035

‒ 59.958

‒ 28.484

‒ 82.000

‒ 96.411

Ontvangsten

49.020

 

49.020

22.549

71.569

9.979

7.039

1.597

1.663

17.09

Ontvangsten

49.020

 

49.020

22.549

71.569

9.979

7.039

1.597

1.663

Toelichting

Verplichtingen

De ophoging van het verplichtingenbudget met € 386,9 miljoen in 2022 is voornamelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2021 (€ 388,4 miljoen), verschillende schuiven naar aanleiding van de actualisatie van de projectbudgetten (- € 47,2 miljoen) en een aantal verplichtingenschuiven voor project Zuidasdok (€ 42,1 miljoen); de kamer is met een brief geïnformeerd over de stand van zaken omtrent dit project (Kamerstukken 32668 nr.17).

Uitgaven

17.07 ERTMS

De verlaging van het artikelonderdeel in 2022 van € 2,8 miljoen is hoofdzakelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2021 (- € 5,6 miljoen), een overboeking naar artikel 13.02 van het Mobiliteitsfonds (- € 1,4 miljoen) en een bijdrage van derden aan het ERTMS (€ 4,2 miljoen).

Saldo 2021

Dit artikelonderdeel wordt in 2022 met € 5,6 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2021. Dit betekent dat in 2021 € 5,6 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2022 op dit artikel verlaagd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Overboeking naar exploitatie, onderhoud en vernieuwing

Conform de afspraak dat EOV kosten van beschikbare projecten in de eerstkomende begrotingsindiening na het afgeven van de realisatiebeschikking worden overgeboekt van het aanlegprogramma naar beheer en onderhoud, zijn de EOV-kosten ERTMS met betrekking tot de Toets-Visualisatietool naar het Mobiliteitsfonds artikel 13.02 overgeheveld (- € 1,4 miljoen).

Bijdrage van derden

Het betreft hier de bijdrage van een EU-subsidie ten behoeve van het programma ERTMS (€4,2 miljoen).

17.08 Zuidasdok

Dit artikelonderdeel is in 2022 met € 39,4 miljoen verhoogd als voornamelijk gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2021 (+ € 8,5 miljoen) en de actualisatie van het programma (+ € 27,6 miljoen).

Saldo 2021

Dit artikelonderdeel is in 2022 met € 8,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2021. Dit betekent dat in 2021 € 8,5 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Het saldo wordt in 2022 op dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma

Als gevolg van het actualiseren van de kasramingen van het project Zuidasdok wordt het kasbudget in 2022 met € 27,6 miljoen verhoogd. Daarnaast is er naar de jaren 2023 en 2024 in totaal € 48,3 miljoen geschoven. Deze middelen komen uit de jaren 2025 tot en met 2030. Met een brief is de kamer geïnformeerd over de stand van zaken bij dit project (Kamerstukken 32668 nr.17).

Ontvangsten

17.09 Ontvangsten

Dit artikelonderdeel is verhoogd met € 22,5 miljoen. Dit is voornamelijk het gevolg van de technische verwerkign van het saldo 2021 (€ 15,1 miljoen) en bijdragen van derden (€ 7,7 miljoen).

Saldo 2021

In 2022 is het saldo over 2021 (+ € 15,1 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2021 per saldo € 15,1 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo is in 2022 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Bijdragen derden

Voor het project ERTMS is € 4,2 miljoen aan EU-subsidie ontvangen. Daarnaast is er € 3,4 miljoen meer bijgedragen door de stadsregio Amsterdam voor het project ZuidasDok.

Licence