Base description which applies to whole site

3.7 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 18 Overige uitgavenen ontvangsten (bedragen x € 1.000)

18

Overige uitgaven en ontvangsten

Ontwerp-begroting 2022 (1)

Mutaties via NvW en amendementen (2)

Vast-gestelde begroting 2022 (3)=(1+2)

Mutaties 1e supple-toire begroting (4)

Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

   

3.487

3.487

    

Uitgaven

   

3.345

3.345

    

waarvan juridisch verplicht

    

1%

    

18.06

Externe veiligheid

   

3.345

3.345

    

18.08

Netwerkoverstijgende kosten

         

18.08.01

Apparaatskosten RWS

         

18.08.02

Overige netwerkoverstijgende kosten

         

18.08.03

Afroming eigen vermogen Rijkswaterstaat

         

18.12

Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

         

18.12.01

Beheer en onderhoud

         

18.12.02

Vervanging

         

Ontvangsten

   

240.964

240.964

    

18.09

Ontvangsten

   

4

4

    

18.10

Saldo van de afgesloten rekeningen

   

240.960

240.960

    
Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget is verhoogd met € 3,5 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021. In 2021 zijn er voor externe veiligheid € 3,5 miljoen minder verplichtingen aangegaan. Het saldo wordt in 2022 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Uitgaven

18.08 Externe veiligheid

Dit artikelonderdeel is verhoogd met € 3,3 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021. In 2021 was er voor externe veiligheid € 3,3 miljoen minder gerealiseerd. Het saldo wordt in 2022 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Ontvangsten

18.10 Saldo van afgesloten rekeningen

Het saldo van de afgesloten rekeningen over 2021 bedraagt € 241 miljoen. Dit betreft de verrekening van het saldo 2021. Dit wordt aan de begroting in 2022 toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Licence