Base description which applies to whole site

2.6 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2022 € 45,6 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 236,1 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 5 miljoen lager dan begroot bij de 2e suppletoire begroting.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen van per saldo € 236,1 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt door :

  • Het verplichtingenbudget voor het programma Zuidasdok is met € 115 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit wordt veroorzaakt door een overschot op de OV-terminal als gevolg van een aanpassing van de betalingsregeling in het kader van OV-Terminal-1 en door een latere gunning van OV-Terminal-2.

  • Het verplichtingenbudget voor ERTMS is met € 111,8 miljoen naar beneden bijgesteld. De verlaging wordt veroorzaakt door de hieronder toegelichte kasmutaties.

  • Bij het project PHS schuift € 8 miljoen aan verplichtingen door naar 2023. Ten tijde van het opstellen van de prognose voor de Najaarsnota waren de exacte benodigde realisatiebudgetten nog niet allemaal bekend en was ook niet zeker of alle aanvragen in 2022 zullen worden ingediend. Eind 2022 bleek de verplichtingenraming hoger te zijn dan de benodigde verplichtingenruimte.

Uitgaven

Binnen Megaprojecten verkeer en vervoer is € 42,4 miljoen minder gerealiseerd dan bij de najaarsnota werd geraamd. Dit is het saldo van plussen en minnen binnen dit artikel. De grootste afwijkingen worden hieronder toegelicht.

17.07 ERTMS

De realisaties van het programma ERTMS zijn € 22,8 miljoen lager in 2022 dan verwacht. Dit wordt veroorzaakt doordat een aantal bijdragen niet meer dit begrotingsjaar worden vastgelegd maar in het volgende begrotingsjaar. Dit betreffen met name bijdragen aan regionale vervoerders als ook de bijdrage aan de ontwikkeling van het systeemonderdeel dat nodig is om Automatische treinbeïnvloeding (ATB) en ERTMS met elkaar te laten communiceren.

17.08 Zuidasdok

Op het programma Zuidasdok is € 21,3 miljoen minder gerealiseerd dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door overschotten op de OV-Terminal (€ 10,9 miljoen) en de projectorganisatie (€ 10,4 miljoen). Het overschot op de OV-Terminal wordt veroorzaakt doordat de laatste termijnen van Nieuw Zuid lager zijn geworden dan verwacht door latere materiaalbestellingen en lagere indexering. Het overschot op de projectorganisatie wordt veroorzaakt door een vertraging van de doorbelasting van het Gemeentevervoerbedrijf (GVB) Amsterdam en lagere capacitaire inzet dan begroot. De bedragen zijn via het saldo van 2022 naar 2023 geschoven.

Ontvangsten

De ontvangsten zijn € 5 miljoen lager dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de bijdage van de Gemeente Amsterdam en de Stadsregio Amsterdam aan het project Zuidasdok is gekoppeld aan de daadwerkelijke uitgaven. Door de lagere uitgaven in 2022 zijn de ontvangsten vanuit de Gemeente Amsterdam en de Stadsregio Amsterdam naar beneden bijgesteld in 2022 en doorschoven naar 2023 en latere jaren.

Licence