Base description which applies to whole site

3.3 Artikel 5. Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 Schuldsanering/ lopende inschrijving/ leningen (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)1

Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

0

41.000

41.000

5.871

46.871

0

0

0

0

          

Uitgaven

201.517

37.500

239.017

5.871

244.888

0

0

0

0

          

5.1 Schuldsanering Curaçao en Sint Maarten

28.517

0

28.517

0

28.517

0

0

0

0

Leningen

         

Schuldsanering

28.517

0

28.517

0

28.517

0

0

0

0

          

5.2 Leningen/garanties Curaçao, Sint Maarten en Aruba

173.000

37.500

210.500

5.871

216.371

0

0

0

0

Leningen

         

Leningen aan Aruba

173.000

19.500

192.500

5.871

198.371

0

0

0

0

Lopende inschrijving en leningen Curaçao en Sint Maarten

0

18.000

18.000

0

18.000

0

0

0

0

          

Ontvangsten

34.588

0

34.588

0

34.588

0

0

0

0

1

Inclusief de nota van wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 IV, nr. 32).

Toelichting

Van het totale uitgavenbudget op artikel 5 is 100,0% juridisch verplicht.

5.2 Leningen/ garanties Curaçao, Sint Maarten en Aruba

Leningen aan Aruba

Bij de rentevoordeellening van Aruba heeft zich een wisselkoerstegenvaller voorgedaan. Hiervoor is budget toegevoegd.

Licence