Base description which applies to whole site

3.2 Artikel 4. Bevorderen sociaaleconomische structuur

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Bevorderen sociaaleconomische structuur (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)1

Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

65.357

9.218

74.575

‒ 749

73.826

6.485

5.500

3.000

3.000

          

Uitgaven

65.357

9.218

74.575

‒ 749

73.826

6.485

5.500

3.000

3.000

          

4.1 Curaçao, Sint Maarten en Aruba

58.361

9.218

67.579

‒ 4.474

63.105

0

0

0

0

Subsidies (regelingen)

         

Noodpakketten

0

0

0

980

980

0

0

0

0

COHO

0

0

0

1.842

1.842

0

0

0

0

Opdrachten

         

Opdrachten landen

1.593

0

1.593

‒ 120

1.473

0

0

0

0

COHO

0

0

0

5.526

5.526

0

0

0

0

Inkomensoverdrachten

         

Toeslagen op pensioenen NA

1.950

0

1.950

0

1.950

0

0

0

0

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

       

Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling

24.693

0

24.693

‒ 24.693

0

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

       

Bijdrage aan landen

20.000

0

20.000

1.545

21.545

0

0

0

0

Onderwijshuisvesting Curaçao

10.000

0

10.000

0

10.000

0

0

0

0

COHO

0

9.218

9.218

10.446

19.664

0

0

0

0

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

       

Diverse bijdragen

125

0

125

0

125

0

0

0

0

          

4.2 Caribisch Nederland

6.996

0

6.996

3.725

10.721

6.485

5.500

3.000

3.000

Subsidies (regelingen)

         

Subsidies Caribisch Nederland

500

0

500

0

500

0

0

0

0

Opdrachten

         

Versterken bestuurs- en uitvoeringskracht

1.397

0

1.397

‒ 275

1.122

‒ 15

0

0

0

Inkomensoverdrachten

         

Pensioenen en uitkeringen politieke ambtsdragers

2.149

0

2.149

0

2.149

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

       

Versterken bestuurs- en uitvoeringskracht

2.950

0

2.950

4.000

6.950

6.500

5.500

3.000

3.000

          

Ontvangsten

0

0

0

4.689

4.689

0

0

0

0

1

Inclusief de nota van wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 IV, nr. 32).

Toelichting

Van het totale uitgavenbudget op artikel 4 is 98,3% juridisch verplicht.

Artikel 4.1 Curaçao, Sint Maarten en Aruba

Subsidies (regelingen)

Noodpakketten

Bij de intensivering van voedselhulp in 2021 is geen rekening gehouden met de restantbetaling in 2022 bij vaststelling van de subsidie. Naar verwachting wordt € 4,7 mln. terug ontvangen van het Rode Kruis en daaruit wordt deze circa € 1 mln. gedekt.

COHO

Er wordt circa € 1,8 mln. gerealloceerd voor het Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (COHO) vanaf het instrument Bijdrage aan ZBO's/RWT's naar het instrument Subsidies (regelingen), zodat deze uitgaven op een juiste manier kunnen worden verantwoord.

Opdrachten

COHO

Dit betreft een reallocatie van circa € 5,5 mln. voor het COHO vanaf het instrument Bijdrage aan ZBO's/RWT's naar het instrument Opdrachten, zodat deze uitgaven op dit instrument op een juiste manier kunnen worden verantwoord.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

COHO

Circa € 17,8 mln. wordt voor het COHO vanaf het instrument Bijdrage aan ZBO's/RWT's gerealloceerd naar verschillende instrumenten binnen het artikel, zodat de programma-uitgaven op het juiste instrument kunnen worden verantwoord. Daarnaast vindt er een reallocatie plaats van circa € 6,8 mln. naar begrotingsartikel 6 om de apparaatsuitgaven op een juiste manier te verantwoorden.

Bijdrage aan medeoverheden

COHO

Er wordt circa € 11 mln. gerealloceerd voor het COHO vanaf het instrument Bijdrage aan ZBO's/RWT's naar het instrument Bijdrage aan medeoverheden, zodat deze uitgaven op dit instrument op een juiste manier kunnen worden verantwoord.

Artikel 4.2 Caribisch Nederland

Versterken bestuurs- en uitvoeringskracht

Dit betreft de toedeling van een deel van de middelen die bij het Coalitieakkoord (CA) zijn vrijgemaakt voor Caribisch Nederland. Onderdeel van deze middelen is een bedrag van € 10 mln. incidenteel voor de periode 2022-2024 voor het inlopen van eilandelijke achterstanden. Over de verdeling van deze middelen worden nadere afspraken gemaakt met de openbare lichamen. Voor 2022 gaat het om een bedrag van € 4 mln. Ook zijn er vanaf 2023 middelen beschikbaar om invulling te geven aan de prioriteiten vanuit het CA. Verdere invulling zal plaatsvinden door afspraken te maken in uitvoeringsagenda´s en bestuursakkoorden.

Ontvangsten

Dit betreffen terugontvangsten van middelen die het Rode Kruis in 2020 en 2021 heeft gekregen ter ondersteuning van de bevolking op Caribisch Nederland als gevolg van Covid-19. Van deze middelen is een deel niet tot besteding gekomen. Naar verwachting wordt daarom € 4,7 mln. terug ontvangen van het Rode Kruis waaruit de bij de regeling Noodpakketten genoemde circa € 1 mln. wordt gedekt.

Licence