Base description which applies to whole site

5.2 Artikel 10 Nog onverdeeld

Tabel 24 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

 

Verplichtingen

147.901

0

147.901

129.780

151.777

115.048

106.981

115.693

113.605

          

Uitgaven

375.197

‒ 236.147

139.050

129.780

268.830

115.048

106.981

115.693

113.605

          

Nog te verdelen

375.197

‒ 236.147

139.050

129.780

268.830

115.048

106.981

115.693

113.605

Loonbijstelling-programma

2.340

0

2.340

0

2.340

0

0

0

0

Loonbijstelling-apparaat

11.459

0

11.459

102.263

113.722

92.247

87.865

86.290

86.128

Prijsbijstelling-apparaat

11.383

0

11.383

92.383

103.766

50.903

47.143

46.461

46.079

Onvoorzien-programma

276.761

‒ 236.147

40.614

‒ 4.525

36.089

‒ 8.312

‒ 6.868

7.100

2.867

Onvoorzien-apparaat

73.254

0

73.254

‒ 60.341

12.913

‒ 19.790

‒ 21.159

‒ 24.158

‒ 21.469

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

Loonbijstelling-apparaat

De loonbijstelling 2022 wordt toegevoegd aan de Financiënbegroting (€ 102,3 mln.).

Prijsbijstelling-apparaat

De prijsbijstelling 2022 wordt toegevoegd aan de Financiënbegroting (€ 92,4 mln.).

Onvoorzien programma

De raming voor het onvoorzien programma wordt per saldo met € 4,5 mln. verlaagd. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

  • De eindejaarsmarge 2021 van € 44,5 mln. wordt toegevoegd aan de Financiënbegroting.

  • Er wordt € 35 mln. doorgeschoven naar latere jaren om beter aan te sluiten bij het ritme van de verwachte toekomstige uitgaven.

  • Er wordt circa € 17 mln. overgeboekt naar artikel 1 Belastingen inzake uitvoeringskosten voor fiscale wet- en regelgeving. Voor de uitvoering van de wet DBA wordt er tevens 5 mln. overgeboekt naar artikel 1 Belastingen.

  • Er is € 5,5 mln. structureel overgeboekt naar artikel 8 Apparaat Kerndepartement inzake SSO's. Door de uitbreiding van capaciteit bij het Kerndepartement worden er namelijk meer producten en diensten afgenomen bij de SSO's.

  • De gereserveerde middelen voor Digitale Snelweg Douane voor 2022 (€ 0,6 mln.) worden overgeboekt van artikel 10 Nog onverdeeld naar artikel 9 Douane.

  • Tot slot vinden enkele kleinere overboekingen plaats. Onder andere het overboeken van middelen naar artikel 8 Apparaat Kerndepartement inzake ICT-kosten. Bovendien zijn naar aanleiding van de kabinetsreactie POK, middelen beschikbaar gesteld voor de DNB voor het op orde brengen van de informatiehuishouding.

Onvoorzien apparaat

De raming voor het onvoorzien programma wordt per saldo met € 60,3 mln. verlaagd. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

  • Voor het programma Informatiehuishouding op Orde worden budgetten vrijgegeven aan Toeslagen (€ 3,0 mln.), Douane (€ 3,8 mln.), de Belastingdienst (€ 6,6 mln.) en het kerndepartement (€ 4,9 mln.). Deze middelen worden gefinancierd uit de door BZK beschikbaar gestelde basisreeks van € 4,5 mln. per jaar en de gereserveerde middelen hiervoor op artikel 10 Nog onverdeeld.

  • Er is € 10,1 mln. overgeboekt naar artikel 13 Toeslagen (€ 4,5 mln.) en artikel 1 Belastingen (€ 5,6 mln.) voor uitvoeringskosten herstarten invorderingen toeslagenschulden19.

  • Op basis van de uitkomsten van de besluitvorming in het ICBR van 19 april (2022) is een deel van de middelen voor informatiehuishouding op orde niet nodig in 2022, maar in 2023 en 2024. Dit naar aanleiding van de uitgewerkte plannen en besluitvorming vanuit BZK. Er is daarom € 14,7 mln. geschoven naar 2023 en 2024.

  • Tot slot vinden enkele kleinere overboekingen plaats. Ondere andere middelen voor personeel voor de Inspectie der Rijksfinanciën en het opzetten van een programmadirectie voor de uitvoering van het Nederlandse Recovery and Resilience Plan (RRP).

19

Kamerbrief 2022-0000111754

Licence