Base description which applies to whole site

Artikel 10 Nog onverdeeld

Tabel 34 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2024 (1)

Mutaties via ISB's

Vastgestelde begroting 2024 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

  

Verplichtingen

154.748

0

154.748

232.531

387.279

236.616

247.780

258.082

260.931

308.790

           

Uitgaven

154.748

0

154.748

232.531

387.279

236.616

247.780

258.082

260.931

305.920

           

Nog te verdelen

154.748

0

154.748

232.531

387.279

236.616

247.780

258.082

260.931

305.920

Loonbijstelling programma

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Loonbijstelling apparaat

8.354

0

8.354

240.208

248.562

219.736

213.107

208.675

207.501

215.756

Prijsbijstelling apparaat

28.539

0

28.539

32.047

60.586

31.621

30.139

37.551

36.431

56.460

Onvoorzien programma

3.640

0

3.640

‒ 1.883

1.757

‒ 1.234

‒ 14.549

‒ 1.455

‒ 1.412

4.546

Onvoorzien apparaat

114.215

0

114.215

‒ 37.841

76.374

‒ 13.507

19.083

13.311

18.411

29.158

           

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

Nog te verdelen

Loonbijstelling apparaat

De aanpassing wordt voornamelijk veroorzaakt door de loonbijstelling 2024 en verder die wordt toegevoegd aan de Financiënbegroting (€ 240 mln. in 2024 en € 208 mln. structureel).

Prijsbijstelling apparaat

De prijsbijstelling 2024 wordt toegevoegd aan de Financiënbegroting (€ 51 mln. in 2024 en € 36 mln. structureel). Hiernaast worden middelen ingezet voor de implementatie van de Wet Open Overheid (WOO; € 22,8 mln. cumulatief in 2024-2026) bij de Belastingdienst, Douane en Toeslagen en wordt een deel van het budget (€ 8 mln.) doorgeschoven naar een later jaar.

Onvoorzien programma

Op de voorziening voor uitvoeringskosten van fiscale wet- en regelgeving waren in 2026 nog middelen beschikbaar. Op basis van uitvoeringstoetsen worden deze middelen overgeheveld naar artikel 1 Belastingen. Daarnaast heeft er een overboeking naar de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking plaatsgevonden.

Onvoorzien apparaat

  • De eindejaarsmarge van € 68 mln. wordt toegevoegd aan de Financiënbegroting.

  • Gezien niet alle middelen benodigd zijn in het jaar 2024 wordt € 76 mln. doorgeschoven naar latere jaren, zodat de middelen beschikbaar blijven voor problematiek in latere jaren.

  • In het kader van Informatie Open Overheid (IOO) worden budgetten vanuit de voorziening Informatiehuishouding op Orde (volgend uit de kabinetsreactie Parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag (POK)) overgeheveld naar beleidsartikelen ten behoeve van de Belastingdienst, Douane en Toeslagen en het apparaatsartikel (€ 22 mln. in 2024 en € 3 mln. structureel).

  • Een deel van de nog onverdeelde middelen wordt overgeheveld naar verschillende beleidsartikelen en het apparaatsartikel voor onder andere de voortzetting banenafspraak, projectkosten digitalisering schatkistbankieren en het programma toekomst financiële administratie (€ 8 mln. in 2024 en cumulatief € 16 mln. in 2025-2027).

Licence