Base description which applies to whole site

5.2 Artikel 10 Nog onverdeeld

Tabel 24 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl. ISB 1+2, NvW) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB 3 t/m 5) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

147.901

277.681

‒ 227.823

‒ 49.858

0

      

Uitgaven

139.050

268.830

‒ 227.823

‒ 41.007

0

      

Nog te verdelen

139.050

268.830

‒ 227.823

‒ 41.007

0

Loonbijstelling-programma

2.340

2.340

0

‒ 2.340

0

Loonbijstelling-apparaat

11.459

113.722

‒ 97.740

‒ 15.982

0

Prijsbijstelling-apparaat

11.383

103.766

‒ 86.634

‒ 17.132

0

Onvoorzien-programma

40.614

36.089

‒ 34.563

‒ 1.526

0

Onvoorzien-apparaat

73.254

12.913

‒ 8.886

‒ 4.027

0

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

Nog te verdelen

De nog te verdelen uitgaven zijn met in totaal € 268,8 mln. afgeboekt, waarvan € 228 mln. eerder bij de Ontwerpbegroting 2023 is toegelicht. Van dit bedrag is bij de Ontwerpbegroting 2023 € 2 mln. en bij de tweede suppletoire begroting 2022 € 33 mln. vrijgevallen, omdat deze middelen niet in 2022 zijn benodigd of ingezet. De overige afboekingen betreffen overhevelingen naar andere artikelen of begrotingen. De belangrijkste mutaties:

  • De tranche 2022 van de loon- en prijsbijstelling is in de eerste suppletoire begroting toegevoegd aan artikel 10 Nog onverdeeld. De loon- en prijsbijstelling wordt naar rato verdeeld over de (beleids)artikelen, wat leidt tot een overheveling van in totaal € 182,4 mln. naar de andere artikelen.

  • Er wordt € 14,5 mln. overgeheveld naar artikel 1 Belastingen ten behoeve van het programma Buitengewone Zaken Blauw van de Belastingdienst voor het inhuren van personeel.

  • Voor het project Digitale Snelweg Douane (DSD) ten behoeve van het aangifteproces van de Douane zijn middelen gereserveerd op artikel 10 Nog onverdeeld. Een deel van het budget (€ 18 mln.) komt naar verwachting niet tot besteding in 2022 maar in latere jaren en is als kasschuif opgenomen in de Ontwerpbegroting 2023.

Licence