Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.4 Artikel 4 Internationale financiële betrekkingen

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 14 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Internationale financiële betrekkingen (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

 

Verplichtingen

943.419

100.000

1.043.419

502.724

1.546.143

‒ 1.000

‒ 13.000

‒ 11.000

‒ 7.000

          

Uitgaven

402.972

0

402.972

‒ 129

402.843

‒ 1.129

‒ 22.224

‒ 26.606

‒ 24.248

          

Garanties

96.352

0

96.352

0

96.352

0

0

0

0

EIB pan-Europees garantiefonds

96.352

0

96.352

0

96.352

0

0

0

0

          

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

276.883

0

276.883

‒ 129

276.754

‒ 1.129

‒ 22.224

‒ 26.606

‒ 24.248

Rentecompensatie ESM

15.000

0

15.000

0

15.000

‒ 1.000

‒ 13.000

‒ 11.000

‒ 7.000

Wereldbank

261.883

0

261.883

‒ 129

261.754

‒ 129

‒ 9.224

‒ 15.606

‒ 17.248

          

Leningen

27.920

0

27.920

0

27.920

0

0

0

0

Teruggave winsten

27.920

0

27.920

0

27.920

0

0

0

0

          

Opdrachten

1.817

0

1.817

0

1.817

0

0

0

0

Technische assistentie

1.817

0

1.817

0

1.817

0

0

0

0

          

Ontvangsten

165.107

0

165.107

159.919

325.026

‒ 150.343

13.977

11.919

11.112

          

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

5.188

0

5.188

0

5.188

0

0

0

0

Ontvangsten IFI's

1.998

0

1.998

0

1.998

0

0

0

0

Ontvangsten ESM Kapitaal

3.190

0

3.190

0

3.190

0

0

0

0

          

Leningen

159.919

0

159.919

159.919

319.838

‒ 150.343

13.977

11.919

11.112

Aflossing lening Griekenland

159.919

0

159.919

159.919

319.838

‒ 159.919

0

0

0

Renteontvangsten lening Griekenland

0

0

0

0

0

9.576

13.977

11.919

11.112

Tabel 15 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

943.419

100.000

1.043.419

502.724

1.546.143

‒ 1.000

‒ 13.000

‒ 11.000

‒ 7.000

waarvan garantieverplichtingen

‒ 24.710

100.000

75.290

596.852

672.142

0

0

0

0

Garantie aan DNB inzake IMF

0

0

0

614.568

614.568

0

0

0

0

AIIB

0

0

0

‒ 2.226

‒ 2.226

0

0

0

0

Wereldbank

0

100.000

100.000

‒ 15.490

84.510

0

0

0

0

ESM

‒ 24.710

0

‒ 24.710

0

‒ 24.710

0

0

0

0

          

waarvan overige verplichtingen

968.129

0

968.129

‒ 94.128

874.001

‒ 1.000

‒ 13.000

‒ 11.000

‒ 7.000

Rentecompensatie ESM

15.000

0

15.000

0

15.000

‒ 1.000

‒ 13.000

‒ 11.000

‒ 7.000

Wereldbank

923.392

0

923.392

‒ 94.128

829.264

0

0

0

0

Teruggave winsten SMP/ANFA

27.920

0

27.920

0

27.920

0

0

0

0

Technische assistentie kiesgroeplanden

1.817

0

1.817

0

1.817

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

Garanties

De garantie aan DNB inzake IMF wordt met circa € 615 mln. opwaarts bijgesteld. Deze mutatie bestaat uit een ophoging van de IMF garantie als gevolg van het doorlenen van 300 mln. SDR's aan de PRGT-faciliteit door DNB15 en een wisselkoerscorrectie op de SDR-onderdelen van de totale garantie aan de hand van de EUR-SDR wisselkoers van 1 maart. De waarde van de SDR is daarbij gestegen ten opzichte van de euro.

Ook de garanties van de AIIB en de Wereldbank worden bijgesteld aan de hand van de meest recente wisselkoers van de euro ten opzichte van de dollar. De dollarkoers is daarbij gedaald ten opzichte van de euro. Deze garanties worden naar beneden bijgesteld met respectievelijk € 2,2 mln. en € 15,5 mln.

Overige verplichtingen

Nederland heeft in 2021 ingestemd om de twintigste middelenaanvulling van de International Development Association (IDA20) een jaar naar voren te halen om het financieringstekort van IDA als gevolg van de COVID-19 respons op te vangen. Inmiddels zijn de onderhandelingen over het IDA20 pakket afgerond door donoren en is de financieringshoogte en daarmee de bijdrage van Nederland aan IDA20 bepaald. De opgenomen stelpost in de begroting voor de betalingsverplichtingen dient op basis van het voorgaande met € 94 mln. naar beneden te worden bijgesteld.

Ontvangsten

Leningen

De ontvangsten voor de aflossing van de lening aan Griekenland is met circa € 160 mln. naar boven bijgesteld. Griekenland heeft een aanvraag gedaan om een deel van de lening onder de Greek Loan Facility (GLF) vervroegd af te lossen. Hierdoor verschuift de aflossing die voor 2023 was voorzien naar 2022.

15

Kamerstukken II 2021-22, 21501-07-1791, nr. 1 

Licence