Base description which applies to whole site

3.4 Artikel 4 Internationale financiële betrekkingen

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 14 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Internationale financiële betrekkingen (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl. ISB 1+2, NvW) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB 3 t/m 5) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

1.043.419

1.746.183

5.934.057

84

7.680.324

      

Uitgaven

402.972

602.883

291

0

603.174

      

Garanties

96.352

96.352

0

0

96.352

EIB pan-Europees garantiefonds

96.352

96.352

0

0

96.352

      

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

276.883

276.794

227

0

277.021

Multilaterale ontwikkelingsbanken en fondsen

0

40

0

0

40

Rentecompensatie ESM

15.000

15.000

227

0

15.227

Wereldbank

261.883

261.754

0

0

261.754

      

Leningen

27.920

227.920

0

0

227.920

Teruggave winsten

27.920

27.920

0

0

27.920

Lening aan Oekraïne

0

200.000

0

0

200.000

      

Opdrachten

1.817

1.817

64

0

1.881

Technische assistentie

1.817

1.817

64

0

1.881

      

Ontvangsten

165.107

325.026

0

0

325.026

      

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

5.188

5.188

0

0

5.188

Ontvangsten IFI's

1.998

1.998

0

0

1.998

Ontvangsten ESM Kapitaal

3.190

3.190

0

0

3.190

      

Leningen

159.919

319.838

0

0

319.838

Aflossing lening Griekenland

159.919

319.838

0

0

319.838

Tabel 15 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB 1+2, NvW) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB 3 t/m X) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

1.043.419

1.746.183

5.934.057

84

7.680.324

waarvan garantieverplichtingen

75.290

672.142

5.979.766

84

6.651.992

Garantie aan DNB inzake IMF

0

614.568

0

84

614.652

EFSM

0

0

‒ 67.507

0

‒ 67.507

AIIB

0

‒ 2.226

0

0

‒ 2.226

Wereldbank

100.000

84.510

0

0

84.510

ESM

‒ 24.710

‒ 24.710

0

0

‒ 24.710

SURE

0

0

112.898

0

112.898

NGEU

0

0

5.934.375

0

5.934.375

      

waarvan overige verplichtingen

968.129

1.074.041

‒ 45.709

0

1.028.332

Lening aan Oekraïne

0

200.000

0

0

200.000

Rentecompensatie ESM

15.000

15.000

‒ 45.773

0

‒ 30.773

Wereldbank

923.392

829.264

0

0

829.264

Teruggave winsten SMP/ANFA

27.920

27.920

0

0

27.920

Technische assistentie kiesgroeplanden

1.817

1.817

64

0

1.881

Overige betalingsverplichtingen

0

40

0

0

40

Toelichting

Verplichtingen

Europees Financieel Stabilisatiemechanisme (EFSM)

De uitstaande Nederlandse garantie voor het EFSM wordt naar beneden bijgesteld (€ 67,5 mln.). Deze neerwaartse bijstelling komt voort uit een gedeeltelijk herfinanciering van een afgelopen lening. Hierdoor is het totale uitstaande bedrag onder dit instrument afgenomen. Daarnaast is de rente die over deze lening betaald moet worden lager dan de rente op de lening die is afgelopen.

Temporary Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency (SURE)

De garantie voor SURE wijzigt door een bijstelling van de renteverwachting en een aanpassing op basis van de gerealiseerde rente bij de uitgifte van een nieuwe lening. Voorheen werden renteverwachtingen gebruikt die de Commissie in 2018 heeft gecommuniceerd. Omdat deze niet meer realistisch zijn, wordt de renteverwachting nu berekend op basis van actuele rentestanden. Deze aanpassingen zorgen voor een opwaartse bijstelling van de garantie voor SURE (€ 112,9 mln.).

Next Generation EU (NGEU)

De NGEU garantie wordt bijgesteld naar aanleiding van nieuwe renteverwachtingen en een aanpassing op basis van de gerealiseerde rente bij de uitgifte van een nieuwe leningen. Voorheen werden renteverwachtingen gebruikt die de Commissie in 2018 heeft gecommuniceerd. Omdat deze niet meer realistisch zijn, wordt de renteverwachting nu berekend op basis van actuele rentestanden. Deze aanpassing zorgt voor een aanzienlijke verhoging van de garantie voor NGEU (€ 5,9 mld.).

Rentecompensatie Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM)

De Nederlandsche Bank compenseert het ESM voor de negatieve rente die het over haar deposito bij DNB moet betalen. Het ESM wordt achteraf gecompenseerd voor de rente die het in het voorgaande jaar heeft betaald. In 2022 hebben er twee mutaties ten aanzien van de ESM rentecompensatie plaatsgevonden. Ten eerste is de compensatie aan het ESM in 2022 met ca. € 0,2 mln. naar boven bijgesteld. Daarnaast is de rente sinds 27 juli 2022 niet meer negatief. Daarom is de toekomstige compensatie naar beneden bijgesteld en de eerder opgenomen verplichting afgewaardeerd. De huidige verwachting is dat het ESM in 2022 ongeveer € 9 mln. rente aan DNB heeft betaald waarvoor het in 2023 gecompenseerd zal worden. Voor de jaren na 2023 is de verwachte compensatie aangepast naar € 0.

Licence