Base description which applies to whole site

Artikel 4 Internationale financiële betrekkingen

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 17 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Internationale financiële betrekkingen (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2024 (1)

Mutaties via ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

  

Verplichtingen

2.604

1.947.000

1.949.604

‒ 1.867.777

81.827

‒ 434

66

66

66

2.170

           

Uitgaven

434.870

0

434.870

85.778

520.648

‒ 434

66

66

66

338.838

           

Garanties

17.794

0

17.794

0

17.794

0

0

0

0

0

EIB pan-Europees garantiefonds

17.794

0

17.794

0

17.794

0

0

0

0

0

           

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

414.473

0

414.473

86.212

500.685

0

0

0

0

336.669

Multilaterale ontwikkelingsbanken en fondsen

1.519

0

1.519

0

1.519

0

0

0

0

19

Rentecompensatie ESM

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wereldbank

296.518

0

296.518

68.212

364.730

0

0

0

0

336.650

EBRD

75.000

0

75.000

25.000

100.000

0

0

0

0

0

Kapitaalinleg ESM

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage EU voor rente Oekraïne

41.436

0

41.436

‒ 7.000

34.436

0

0

0

0

0

           

Leningen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Teruggave winsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lening aan Oekraïne

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

           

Opdrachten

2.603

0

2.603

‒ 434

2.169

‒ 434

66

66

66

2.169

Technische assistentie

2.003

0

2.003

66

2.069

66

66

66

66

2.069

Overige opdrachten

600

0

600

‒ 500

100

‒ 500

0

0

0

100

           

Ontvangsten

248.952

0

248.952

‒ 135.098

113.854

‒ 163.868

‒ 2.921

‒ 1.789

1.269

252.169

           

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

1.876

0

1.876

19.066

20.942

2.025

1.599

1.548

1.550

2.965

Ontvangsten IFI's

1.876

0

1.876

19.066

20.942

2.025

1.599

1.548

1.550

2.965

Ontvangsten ESM Kapitaal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

           

Leningen

247.076

0

247.076

‒ 154.164

92.912

‒ 165.893

‒ 4.520

‒ 3.337

‒ 281

249.204

Aflossing lening Griekenland

159.919

0

159.919

‒ 159.919

0

‒ 159.919

0

0

0

159.919

Renteontvangsten lening Griekenland

87.157

0

87.157

5.755

92.912

‒ 5.974

‒ 4.520

‒ 3.337

‒ 281

51.401

Aflossing lening Oekraïne

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33.333

Renteontvangsten lening Oekraïne

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.551

Tabel 18 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2024 (1)

Mutaties via ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Verplichtingen

2.604

1.947.000

1.949.604

‒ 1.867.777

81.827

‒ 434

66

66

66

2.170

waarvan garantieverplichtingen

0

1.947.000

1.947.000

‒ 2.028.856

‒ 81.856

0

0

0

0

0

Kredieten EU-betalingsbalanssteun

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Garantie aan DNB inzake IMF

0

0

0

‒ 2.141.800

‒ 2.141.800

0

0

0

0

0

ESM

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EFSM

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

AIIB

0

0

0

13.877

13.877

0

0

0

0

0

Wereldbank

0

0

0

99.067

99.067

0

0

0

0

0

SURE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EIB - pan-Europees garantiefonds

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NGEU

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MFB

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MFB Headroomgarantie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Oekraïne faciliteit

0

1.947.000

1.947.000

0

1.947.000

0

0

0

0

0

           

waarvan overige verplichtingen

2.604

0

2.604

161.079

163.683

‒ 434

66

66

66

2.170

EIB - pan-Europees garantiefonds

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Multilaterale ontwikkelingsbanken en fondsen

1

0

1

0

1

0

0

0

0

1

Rentecompensatie ESM

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wereldbank

0

0

0

68.513

68.513

0

0

0

0

0

EBRD

0

0

0

100.000

100.000

0

0

0

0

0

Kapitaalinleg ESM

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage EU voor rente Oekraïne

0

0

0

‒ 7.000

‒ 7.000

0

0

0

0

0

Teruggave winsten SMP/ANFA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lening aan Oekraïne

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Technische assistentie kiesgroeplanden

2.003

0

2.003

66

2.069

66

66

66

66

2.069

Overige betalingsverplichtingen

600

0

600

‒ 500

100

‒ 500

0

0

0

100

Tabel 19 Geschatte budgetflexibiliteit
 

2024

juridisch verplicht

77%

bestuurlijk gebonden

22%

beleidsmatig gereserveerd

1%

nog niet ingevuld/vrij te besteden

0%

Toelichting

Budgetflexibiliteit

In 2024 bedraagt het totaal aan juridisch verplichte uitgaven 77% van het totaal aan uitgaven. Het bestaat voornamelijk uit uitgaven op garanties en bijdragen aan internationale organisaties. Daarnaast is 22% bestuurlijk gebonden, het betreft hier de kapitaalinjectie aan de EBRD ten behoeve van steun aan Oekraïne. De 1% bij beleidsmatig gereserveerd bestaat voornamelijk uit technische assistentie aan kiesgroeplanden waarvoor nog geen verplichting is aangegaan.

Verplichtingen

Garantieverplichtingen

Garantie aan DNB inzake IMF

In december 2023 is er in het IMF een akkoord bereikt over de 16e quotaherziening van het IMF, waarbij permanente quota middelen omhoog gaan en tijdelijke leningen verlaagd worden zodat de totale leningencapaciteit van het IMF gelijk blijft. De Nederlandse uitstaande garantie aan de DNB voor het IMF wordt hierdoor verlaagd met € 2,1 mld.5 Indien niet genoeg landen voor 15 november 2024 akkoord gaan met de inwerkingtreding, zal deze wijziging ingaan op het moment dat voldoende landen hebben ingestemd. In dat geval zal deze mutatie worden verschoven. Daarnaast is de garantie aangepast o.b.v de wisselkoers van de SDR ten opzichte van de euro.

AIIB

De uitstaande garantie wordt bijgesteld met € 13,9 mln. o.b.v. de wisselkoers van de USD ten opzichte van de euro. Aangezien de koers van de euro ten opzichte van de dollar is gedaald, stijgt de waarde van deze garantie.

Wereldbank

De uitstaande garanties aan de Wereldbank voor IBRD en MIGA worden in totaal bijgesteld met € 99,1 mln. aan de hand van de meest recente wisselkoersramingen. De garanties zijn in USD ten opzichte van de Rijksbegroting in euro. Aangezien de koers van de euro ten opzichte van de dollar is gedaald, stijgt de waarde van deze garanties.

Overige verplichtingen

Wereldbank

Tijdens de Voorjaarsvergadering van de Wereldbank kondigt Nederland, onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring, deelname aan in aankoop van hybride kapitaal (€ 68 mln.). Dit is een schuldinstrument met eigenschappen van kapitaal; er wordt rente ontvangen maar het geeft geen stemrecht. De looptijd is oneindig, maar tijdens een toekomstige middelenaanvulling kan het hybride kapitaal worden omgezet in een reguliere kapitaalbijdrage. De Wereldbank kan op basis van hybride kapitaal nieuwe obligaties uitgeven. De komende 10 jaar kan de hiermee opgehaalde financiering worden ingezet voor projecten ten behoeve van de ‘Global Public Goods’, zoals klimaatverandering, pandemieparaatheid en fragiliteit. Hierbij geldt een hefboomeffect; elke ingelegde euro creëert over de komende 10 jaar € 8 aan additionele leencapaciteit.

EBRD

Betreft een kapitaalinjectie aan de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). Met behulp van deze injectie kan de EBRD blijven bijdragen aan het steunen van Oekraïne. Vooruitlopend op de uitkomst van de onderhandelingen was in 2023 een reservering opgenomen van € 75 mln. Nu bekend is dat de verplichting pas in 2024 ingaat, wordt de begroting hierop aangepast. Tevens wordt de reservering opgehoogd met € 25 mln. omdat de kapitaaluitbreiding bij de EBRD hoger is geworden dan initieel geraamd.6

Bijdrage EU voor rente Oekraïne

De betalingsverplichting en uitgaven voor de rentebijdrage voor Oekraïne worden bijgesteld op basis van de definitieve bijdrage vastgesteld door de Europese Commissie. Dit resulteert in lagere uitgaven van € 7 mln. Deze meevaller wordt volgens afspraak voor € 5 mln. ingezet voor het Poverty Reduction and Growth Trust (op de BHOS-begroting), zoals in het najaar 2023 is gedeeld met de Kamers in de Kamerbrief over de Nederlandse inzet7.

Uitgaven

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

Wereldbank

Zie toelichting onder 'Verplichtingen'.

EBRD

Zie toelichting onder 'Verplichtingen'.

Ontvangsten

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

De betaling aan International Finance Corporation (IFC) van ca. € 19 mln. in 2023 is de eerste keer niet gelukt. Daarom is de betaling in 2023 een tweede keer gestart. De teruggave van het bedrag is net over de jaargrens gegaan en daarom ontstaat een extra ontvangst in 2024.

Leningen

Op basis van de meest recente renteramingen worden de verwachte ontvangsten van de lening aan Griekenland bijgesteld. Daarnaast wordt de raming voor de aflossing van de lening aan Griekenland bijgesteld. In 2023 heeft Griekenland een vervroegde aflossing gemaakt, waardoor in 2024 en 2025 niet zal worden afgelost.

5

Zie voor meer informatie het Toetsingskader Risicoregelingen Staatsgarantie DNB inzake IMF.

6

Kamerstukken II 2023-2024, 36410, nr. 36

7

Kamerstukken II 2023-2024, 26234, nr. 282

Licence