Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 7 Investeren in waterkwaliteit (bedragen x € 1.000)

7

Investeren in waterkwaliteit

StandOntwerpBegroting(1)

MutatiesVia NvW'enAmendementen(2)

StandVastgesteldeBegroting(3)

Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4)

Stand 1eSuppletoireBegroting(5)

Mutaties2023(7)

Mutaties2024(8)

Mutaties2025(9)

Mutaties2026(10)

Verplichtingen

 

74.384

 

74.384

80.635

155.019

6.864

17.678

‒ 6.573

‒ 11.893

Uitgaven

 

103.475

 

103.475

‒ 11.615

91.860

‒ 20.230

6.807

‒ 1.973

3.953

waarvan juridisch verplicht

     

79%

    

7.01

Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water

73.258

 

73.258

‒ 30.025

43.233

‒ 28.310

210

977

7.353

7.01.01

Real.progr.Kaderrichtlijn water

73.258

 

73.258

‒ 30.025

43.233

‒ 28.310

210

977

7.353

7.02

Ontwikkeling waterkwaliteit

21.767

 

21.767

5.324

27.091

0

   

7.02.01

Aanleg waterkwaliteit

16.042

 

16.042

1.111

17.153

‒ 360

   

7.02.02

Planning waterkwaliteit

5.725

 

5.725

4.213

9.938

360

   
 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

2.385

 

2.385

4.001

6.386

360

   

7.03

Studiekosten waterkwaliteit

8.450

 

8.450

13.086

21.536

8.080

6.597

‒ 2.950

‒ 3.400

7.03.01

Studiekosten waterkwaliteit

8.450

 

8.450

13.086

21.536

8.080

6.597

‒ 2.950

‒ 3.400

Ontvangsten

 

602

 

602

400

1.002

    

7.09

Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

602

 

602

400

1.002

    

7.09.01

Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

602

 

602

400

1.002

    

Toelichting

Verplichtingen

De verhoging met € 80,6 miljoen betreft in hoofdzaak de volgende mutaties.

Een verhoging met € 59,3 miljoen als gevolg van de verwerking met van voordelige saldo 2021 en verschuiving vanuit latere jaren naar 2022 voor een bedrag van € 21,3 miljoen. De verschuivingen betreft met name het onderzoek Nutriënten en Gewasbeschermingsmiddelen.

Uitgaven

Artikel 7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

De verlaging van dit artikelonderdeel met € -30 miljoen is opgebouwd uit een drietal mutaties een verhoging van € 17,5 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2021, een verlaging in verband met overboekingen binnen het Deltafonds van € -0,1 miljoen en een verhoging met € 0,6 miljoen in verband met een desalderingen en een kasschuif naar latere jaren van € - 48,1 miljoen.

Saldo 2021

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 17,5 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Meerjarig worden gelden vanuit de artikelen 1, 3, 4 en 7 overgeboekt naar artikel 5.01 Apparaat. De reden hiervoor is om risico’s op het gebied van werkzaamheden in het financiële systeem SAP en financiële projectondersteuning binnen Rijkswaterstaat te passen zodat voldaan wordt aan wet- en regelgeving aanbestedingswet. Vanuit artikel 7 wordt € -1,9 miljoen overgeboekt waarvan € -0,1 miljoen in 2022.

Desaldering

De desaldering betreft een ontvangst provincie Zuid-Holland voor Coördinatie Geoweg 2020 en Coördinatie Vismigratie Rijn-west € 0,05 miljoen, ontvangsten van de gemeente Maassluis voor de bijdrage rivier als getijdenpark € 0,033 miljoen en ontvangsten van partners voor KRW maatregelen in Oost Nederland € 0,558 miljoen. De hogere ontvangsten worden aangewend voor hogere uitgaven.

Kasschuif

De kasschuif van € 48,1 miljoen naar latere jaren betreft voornamelijk vertragingen als gevolg van PFAS en Covid-19 bij de projecten Elsterbuitenwaarden, Cortenoever en de planuitwerking van het project DOEN. Daarnaast is bij het project Hoeckelingsdam de aanbesteding vertraagd omdat de samenwerkingsovereenkomst met de alliantie Markermeer nog niet is gesloten.

Artikel 7.02 ontwikkeling waterkwaliteit

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 5,3 miljoen de technische verwerking van het saldo 2021.

Artikel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 13,1 miljoen is opgebouwd uit een drietal mutaties een verhoging van € 11,3 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2021, een verhoging met € 2,0 miljoen in verband met kasschuiven en een verlaging met € -0,2 miljoen in verband overboeking naar hoofdstuk XII.

Saldo 2021

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 11,3 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021.

Kasschuiven

Vanuit latere jaren wordt € 2,0 miljoen verschoven naar 2022. Met deze schuif worden de beschikbare bedragen in lijn gebracht met de uitvoeringsplanning van de programma's onderzoek delta-aanpak waterkwaliteit microplastics en onderzoek nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen.

Overboekingen naar Hoofdstuk XII

Ter financiering van onderzoeken op het gebeid van waterkwaliteit wordt een bedrag van € -0,2 miljoen overgeboekt naar het RIVM, De betaling aan het RIVM wordt verantwoord op hoofdstuk XII.

Licence