Base description which applies to whole site

4.1 Artikel 11. Centraal apparaat

Tabel 15 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

584.253

0

584.253

8.605

592.858

‒ 76.114

‒ 83.335

‒ 77.199

‒ 82.481

          

Uitgaven

584.253

0

584.253

8.605

592.858

‒ 76.114

‒ 83.335

‒ 77.199

‒ 82.481

          

Personele uitgaven

         

Eigen personeel

302.162

0

302.162

‒ 43.528

258.634

‒ 78.854

‒ 77.726

‒ 78.245

‒ 80.137

Inhuur externen

24.464

0

24.464

8.717

33.181

4.317

‒ 2.591

‒ 3.008

‒ 6.496

Overige personele uitgaven

11.520

0

11.520

‒ 6.934

4.586

‒ 4.872

‒ 5.600

0

0

          

Materiële uitgaven

         

Bijdrage SSO's

232.915

0

232.915

38.286

271.201

4.334

3.832

3.935

4.033

ICT

489

0

489

7.715

8.204

870

870

870

870

Overige materiële uitgaven

12.703

0

12.703

4.349

17.052

‒ 1.909

‒ 2.120

‒ 751

‒ 751

          

Ontvangsten

89.293

0

89.293

741

90.034

‒ 90.000

‒ 90.000

‒ 90.000

‒ 90.000

Toelichting

Personele uitgaven

Eigen personeel

Het betreft met name de meerjarige raming voor de uitvoeringskosten van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) die gerelateerd zijn aan de versterkingsopgave in Groningen. Het programma- en stafbudget worden overgeheveld naar het ministerie van EZK vanwege de herverkaveling van de NCG (€ 92 mln.).

Verder betreft het de uitgaven voor de uitvoering van specifieke opdrachten van Doc-Direkt (€ 20,7 mln.) en werkzaamheden van Personeel & Organisatie (P&O)-adviseurs voor de Shared Service Organisaties (SSO's) (€ 7,5 mln.), waar ontvangsten tegenover staan.

Daarnaast wordt er € 3,4 mln. overgeboekt van de Aanvullende Post van het Ministerie van Financiën voor apparaatskosten vanuit de middelen voor de woningbouwimpuls en € 1,8 mln. voor de apparaatskosten vanuit het de middelen voor de randvoorwaarden woningbouw.

Naar aanleiding van de kabinetsreactie op de POK, zijn basis budgetten en additionele middelen beschikbaar gesteld voor het op orde brengen van de informatiehuishouding. Op artikel 11 is totaal € 7,2 mln. beschikbaar voor de personeelskosten en capaciteitsuitbreiding van de BZK-directies die belast zijn met de uitvoering van het informatiehuishoudingsbeleid.

Ook worden middelen van € 1,2 mln. vanuit artikel 7 gerealloceerd . Dit om de capaciteitsuitgaven voor diverse medewerkers aan het POK plan Ambtelijk Vakmanschap op het juiste instrument te verantwoorden. Vanuit artikel 4 worden ook middelen van gerealloceerd (ca. € 1,4 mln.). Om de capaciteitsuitgaven in het kader van de beleidsinzet voor het behalen van de klimaatdoelstellingen, worden de uitgaven op het juiste artikel verantwoord. Voor de omgevingswet worden tevens middelen (€1,5 mln.) gerealloceerd van artikel 5 voor de uitgaven van personele inzet voor de Strategische Beheerorganisatie.

Tenslotte wordt een deel van de eindejaarsmarge (€ 2 mln.) ingezet onder andere om gedetacheerde medewerkers waarvan een deel van de facturen over 2021 in 2022 worden ontvangen en betaald.

Inhuur externen

Vanwege de herverkaveling van de NCG wordt ca. € 9 mln. overgeheveld naar het ministerie van EZK.

Daarnaast worden middelen toegevoegd voor de aanpak van digibetisme naar aanleiding van het Coalitieakkoord (€ 2 mln.).

Ook worden middelen toegevoegd voor het op orde brengen van de informatiehuishouding naar aanleiding van de kabinetsreactie op de POK. Op externe inhuur betreft dit ca. € 1,9 mln. als basisbudget en additioneel budget.

Daarnaast wordt er € 0,8 mln. overgeboekt van de Aanvullende Post van het Ministerie van Financiën voor de inzet van externe inhuur vanuit de middelen voor de randvoorwaarden van woningbouw.

Aanvullend worden er middelen overgeboekt vanaf de Aanvullende Post van het ministerie van BZK voor de Regiodeals (€ 2,9 mln.). Een deel van de middelen wordt beschikbaar gesteld voor het sluiten, beheren en uitvoeren van bestaande en nieuwe regiodeals.

Daarnaast vinden er diverse reallocaties van middelen plaats op artikel 11, om de middelen op het artikel te verantwoorden. Vanuit artikel 5 wordt € 2 mln. overgeheveld voor de inhuur voor onder andere implementatie en communicatie van Omgevingswet. Vanuit artikel 6 worden middelen (€ 1,8 mln.) overgeheveld om de inzet op de overheidsdienstverlening op het juiste instrument te verantwoorden.

Tenslotte wordt een deel van de eindejaarsmarge (€ 3,6 mln.) van 2021 ingezet voor 2022, onder andere om de uren van externe inhuur eind 2021 te kunnen dekken.

Overige personele uitgaven

Dit betreft de herverkaveling van het apparaatsbudget NCG (€ 7 mln.) naar het ministerie van EZK.

Materiële uitgaven

Bijdrage SSO's

Dit betreft met name de bijdragen aan SSO's van Doc-Direkt, die samenhangen met de inkomsten, welke gedurende het jaar van overige departementen en derden (notariaat) worden ontvangen (€ 16,4 mln.).

Daarnaast betreft het de kosten voor de uitvoering van de Dienstverleningsafspraken (DVA's) tussen de baten-lastenagentschappen (€ 13,5 mln.). Daar staan hogere ontvangsten tegenover.

Verder betreft dit het expriment hybride werken (€ 2,8 mln.) om te zien hoe het hybride werken door de Rijksoverheid het meest effectief kan worden toegepast.

Ook zijn er middelen overgeboekt naar andere departementale begrotingen van circa € 1,9 mln. voor de financiele effecten over de centrale bekostiging door dienstverlening van FMH. Tot slot worden er middelen toegevoegd ten behoeve van basisbudget informatie huishouding (€ 1,3 mln.).

ICT

Dit betreft met name de materiële uitgaven van Doc-Direkt, die samenhangen met de inkomsten, welke gedurende het jaar van overige departementen en derden (notariaat) worden ontvangen (€ 6,6 mln.).

Overige materiële uitgaven

Dit betreft met name de materiële uitgaven van Doc-Direkt, die samenhangen met de inkomsten, welke gedurende het jaar van overige departementen en derden (notariaat) worden ontvangen (€ 6 mln.).

Vanwege de herverkaveling van de NCG wordt het apparaatsbudget op materiële uitgaven overgeheveld naar het ministerie van EZK (€ 1,9 mln.).

Ontvangsten

Dit betreft voornamelijk de herverkaveling van de ontvangsten van de NAM voor de uitvoeringskosten van de NCG (€ 70 mln.).

Daarnaast betreft het de inkomsten die Doc-Direkt gedurende het jaar ontvangt van overige departementen en derden (notariaat). Deze inkomsten zijn ingezet ter dekking van de personele en materiële uitgaven (€ 50,3 mln.). Verder betreft het de ontvangsten in het kader van de DVA's voor de standaard dienstverlening aan de baten-lastenagentschappen (€ 13,5 mln.). Tenslotte betreft het kosten voor de werkzaamheden die P&O adviseurs verrichten voor de SSO ́s en agentschappen (€ 7,5 mln.).

Licence