Base description which applies to whole site

4.1 Artikel 11. Centraal apparaat

Tabel 14 Centraal apparaat (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)2

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

584.253

593.568

43.034

11.518

648.120

      

Uitgaven

584.253

593.568

43.679

11.518

648.765

      

Personele uitgaven

Eigen personeel

302.162

258.634

19.697

‒ 14.553

263.778

Inhuur externen

24.464

33.531

9.150

10.808

53.489

Overige personele uitgaven

11.520

4.586

1.150

‒ 127

5.609

      

Materiële uitgaven

Bijdrage SSO's

232.915

271.201

12.761

8.981

292.943

ICT

489

8.204

491

5.508

14.203

Overige materiële uitgaven

12.703

17.162

428

13

17.603

      

Bijdrage aan agentschappen

Diverse bijdragen

0

250

2

888

1.140

      

Ontvangsten

89.293

90.034

‒ 5.268

15.504

100.270

1

Inclusief de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 1), de Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 50), de amendementen op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 12; Kamerstukken II 2021/22,, 35925 VII, nr. 52) en de eerste incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36018 VII, nr. 1).

2

Inclusief de nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36120 VII, nr. 3), de tweede incidentele suppletoire begroting inzake personele inzet voor crisisopvang en de derde incidentele suppletoire begroting inzake huisvestingspakket migratiecrisis.

Toelichting

Miljoenennota mutaties

Uitgaven

Eigen personeel

In de eerste suppletoire begroting is de jaarlijkse desaldering voor Doc-Direkt uitgevoerd waarbij het budget voor de tariefgefinancierde dienstverlening van Doc-Direkt wordt gedesaldeerd met de ontvangsten voor deze dienstverlening. Abusievelijk zijn in deze mutatie ook de te ontvangen middelen verbetering informatiehuishouding (IHH) meegenomen. Dat was onjuist aangezien deze middelen met een budgetoverheveling worden overgeheveld. Derhalve wordt dat deel van de desaldering nu teruggedraaid (€- 4,3 mln.).

Daarnaast betreft dit een reallocatie van artikel 3 voor de uitvoering en capaciteitskosten van de middelen voor de regeling voor aandachtsgroepen (€ 1,5 mln.).

Verder betreft het loon- en prijsbijstelling tranche 2022.

Inhuur externen

Dit betreft een saldo van diverse mutaties. Naar aanleiding van de kabinetsreactie POK, zijn middelen beschikbaar gesteld voor het op orde brengen van de informatiehuishouding. In de ICBR van 19 april 2022 is de verdeling van de additionele budgetten vastgesteld. Doc-Direkt ontvangt conform de vastgestelde verdeling een additioneel budget voor 2022 (€ 6,4 mln.).

Daarnaast betreft dit een reallocatie van middelen om de organiatiekosten van de Regiodeals op het juiste instrument te verantwoorden (€ - 1,2 mln.).

Verder betreft het de loon- en prijsbijstelling tranche 2022.

Materiële uitgaven

Bijdrage SSO's

De afrekening P-Direkt vloeit voort uit de besluitvorming in de ICBR van 15 augustus 2017, waar de spelregel is afgesproken dat indien per departement het aantal te verzorgen personen meer dan 5% afwijkt van het aantal personen waarvoor budget is afgedragen er afgerekend zal worden met dat departement. Op grond van de telling van de individuele arbeidsrelaties (IAR's) is er voor dit jaar sprake van een afwijking van meer dan 5% (€ 2,4 mln.).

Verder betreft het de loon- en prijsbijstelling tranche 2022.

Overige materiële uitgaven

In de eerste suppletoire begroting is de jaarlijkse desaldering voor Doc-Direkt uitgevoerd waarbij het budget voor de tariefgefinancierde dienstverlening van Doc-Direkt wordt gedesaldeerd met de ontvangsten voor deze dienstverlening. Abusievelijk zijn in deze mutatie ook de te ontvangen middelen verbetering informatiehuishouding (IHH) meegenomen. Dat was onjuist aangezien deze middelen met een budgetoverheveling worden overgeheveld. Derhalve wordt dat deel van de desaldering nu teruggedraaid (€- 1,9 mln ).

Verder betreft loon- en prijsbijstelling tranche 2022.

Ontvangsten

Tarief gefinancierde dienstverlening Doc-Direkt

In de 1e suppletoire begroting is de jaarlijkse desaldering voor Doc-Direkt uitgevoerd waarbij het budget voor de tariefgefinancierde dienstverlening van Doc-Direkt wordt gedesaldeerd met de ontvangsten voor deze dienstverlening. Abusievelijk zijn in deze mutatie ook de te ontvangen middelen verbetering informatiehuishouding (IHH) meegenomen. Dat was onjuist aangezien deze middelen met een budgetoverheveling worden overgeheveld. Derhalve wordt dat deel van de desaldering nu teruggedraaid (€-6,2 mln.).

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022

Personele uitgaven

Eigen personeel

Dit betreft diverse mutaties. Zo worden middelen overgeheveld naar begroting van Hoge Colleges van Staat (IIA) in verband met aanschaffing van een gouveneurswoning/kantoorpand (€ 6 mln.). Ook worden middelen overgeheveld naar de begroting van Koninkrijksrelaties (IV) in verband met de personele kosten van het Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (COHO) (€ 3,1 mln.).

Daarnaast betreft dit diverse reallocaties binnen de begroting van het ministerie van BZK (VII) om uitgaven op het juiste artikel en/of de juiste regeling te kunnen verantwoorden. Zo worden middelen gerealloceerd in het kader van het inhuur externen (€ 7,8 mln.) en voor onvoorziene kosten van renovatie Binnenhofcomplex (€ 4,6 mln. naar artikel 9). De onverwachte tussenliggende periode waarin zowel de gebruikers als de aannemers niet aanwezig zijn op het Binnenhofcomplex is hier de oorzaak van. Dit resulteert in beveiliging- en leegstandskosten die gegeven hun aard niet activeerbaar zijn bij het RVB en geen onderdeel vormen van het reguliere investeringsbudget bij huisvestingsprojecten. De kosten worden conform de reguliere systematiek direct afgerekend met de opdrachtgever. Daarnaast omvat dit een teruggave van € 3,5 mln. aan het Algemene Beeld en een bijdrage van BZK aan de crisisnoodopvang (€ 2,8 mln. naar beleidsartikel 13).

Inhuur externen

Dit betreft reallocaties binnen dit artikel (€ 7,8 mln. zie toelichting op eigen personeel) om uitgaven op het juiste regeling te kunnen verantwoorden. Daarnaast wordt een additionele bijdrage aan Doc-Direkt verstrekt voor het rijksbreed inzetten van I-trainees (€ 2,6 mln.).

Materiële uitgaven

Bijdrage SSO's

Dit betreft diverse desalderingen, namelijk met betrekking tot dienstverleningsovereenkomsten (DVA's) van SSO's (een aanvulling op de raming van de kosten van de dienstverlening van de baten-lastenagentschappen die via het kerndepartement lopen) en de vloerploblematiek (teruggestorte huurkosten als gevolg van de vloerenproblematiek ter compensatie van de vermindering van het effectief bruto vloeroppervlakte (BVO)).

Tenslotte betreft dit bijdragen van andere departementen voor de dienstverlening van FMH.

ICT

Dit betreft een additionele bijdrage aan Doc-Direkt voor het rijksbreed inzetten van I-trainees (€ 3,1 mln.).

Ontvangsten

Dit betreft het tarief gefinancierde deel van Doc-Direkt (€ 5,3 mln.); de aanvulling op de raming van de kosten DVA's (€ 2,4 mln.), de vloerproblematiek (€ 1,7 mln.) en diverse detacheringen (€ 1,4 mln.).

Licence