Base description which applies to whole site

4.2 Artikel 12. Algemeen

Tabel 16 Algemeen (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

11.560

0

11.560

34.248

45.808

12.669

1.119

1.142

1.142

          

Uitgaven

171.560

0

171.560

34.248

205.808

12.669

1.119

1.142

1.142

          

Subsidies (regelingen)

         

Diverse subsidies

1.041

0

1.041

71

1.112

‒ 85

‒ 85

‒ 85

‒ 85

Koninklijk Paleis Amsterdam

53

0

53

0

53

0

0

0

0

Opdrachten

         

(Inter)nationale samenwerking

417

0

417

‒ 203

214

‒ 53

‒ 53

‒ 30

‒ 30

Diverse opdrachten

321

0

321

0

321

0

0

0

0

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

         

Diverse bijdragen

0

0

0

150

150

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

         

Kwijtschelden publieke schulden

160.000

0

160.000

0

160.000

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

         

Eigenaarsbijdrage

0

0

0

5.500

5.500

11.550

0

0

0

POK - BZK transparant

0

0

0

1.257

1.257

1.257

1.257

1.257

1.257

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

         

Financiën en Nationale Schuld (Belastingdienst)

9.728

0

9.728

27.473

37.201

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

34.174

34.174

0

0

0

0

Toelichting

Bijdrage aan agentschappen

Eigenaarsbijdrage

Dit betreft een opstart van het transformatietraject waarmee SSC-ICT in nauwe afstemming met haar stakeholders de komende 3 tot 5 jaar een nieuw kwaliteits-en dienstverleningsniveau wil bereiken. Het af te romen surplus van het eigen vermogen van SSC-ICT wordt grotendeels ter beschikking gesteld voor deze transformatie (€ 16,5 mln.).

Daarnaast worden de middelen door een kasschuif voor de doorontwikkeling van het SSC-ICT in het juiste kasritme gezet (€ 11,5 mln.).

Verder betreft het herpositionering van de organisatie KOOP bij het agentschap Logius. De kosten van € 0,5 mln. worden gedekt door het surplus op het eigen vermogen van de SSO's.

POK-BZK transparant

Naar aanleiding van de kabinetsreactie POK, zijn middelen beschikbaar gesteld voor het op orde brengen van de informatiehuishouding. Deze middelen worden verdeeld over alle departementen. Het ministerie van BZK ontvangt ca. € 1,2 mln. op artikel 12 Algemeen.

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

Financiën en Nationale Schuld (Belastingdienst)

Dit betreft een actualisatie van de in 2022 te betalen vennootschapsbelasting over de generale ontvangsten voor de veiling van locaties voor benzinestations langs Rijkswegen en bodemwinning (€ 25,1 mln.).

Daarnaast betreft de te betalen vennootschapsbelasting over specifieke ontvangsten op basis van de voorlopige aanslag 2022 (€ 2,3 mln.).

Ontvangsten

De ontvangsten hebben betrekking op de surplussen van het eigen vermogen van 2021 van het RVB (€ 12,6 mln.), SSC-ICT (€ 17,8 mln.), FMH (€ 3,2 mln.), P-Direkt (€ 0,5 mln.) en RVIG (€ 0,1 mln.). Deze worden conform de Regeling Agentschappen afgedragen.

Licence