Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 5 Koninklijke Marechaussee

Artikel 5 Koninklijke Marechaussee (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2022

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2022

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

Stand 1e suppletoire begroting 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

mutatie 2025

mutatie 2026

Verplichtingen

486.905

0

486.905

48.519

535.424

21.969

28.103

29.293

29.707

                   

Uitgaven

486.905

0

486.905

48.519

535.424

21.969

28.103

29.293

29.707

waarvan juridisch verplicht

92%

     

96%

       
                   

Opdrachten

6.873

0

6.873

206

7.079

281

281

283

285

- gereedstelling

6.873

0

6.873

206

7.079

281

281

283

285

Personele uitgaven

460.685

 

460.685

37.564

498.249

21.327

27.898

29.282

29.699

- Eigen personeel

441.623

0

441.623

31.994

473.617

19.188

26.077

27.555

27.765

- Externe inhuur

158

0

158

1.104

1.262

88

5

0

4

- Overige personele exploitatie

18.904

0

18.904

4.466

23.370

2.051

1.816

1.727

1.930

Materiële uitgaven

19.347

0

19.347

10.749

30.096

361

‒ 76

‒ 272

‒ 277

- Overige materiële exploitatie

19.347

0

19.347

10.749

30.096

361

‒ 76

‒ 272

‒ 277

                   

Apparaatsontvangsten

4.459

0

4.459

3.790

8.249

0

0

0

0

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Personele uitgaven

Het budget voor de personele uitgaven neemt per saldo toe met € 37,6 miljoen, voornamelijk als gevolg van interdepartementale budgetoverhevelingen Van Buitenlandse Zaken voor de beveiliging van ambassades door de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (€ 12,1 miljoen), van Binnenlandse Zaken voor het versterken van het grenstoezicht Caribische landen (€ 7,6 miljoen), van Veiligheid en Justitie voor het Frontex Standing Corps (€ 2,1 miljoen), voor Eurostar (€ 1,2 miljoen) en van de Nederlandse Bank voor hoog risico beveiliging (€ 2,0 miljoen). Daarnaast is voor de Tijdelijk Toelage Loongebouw (TTL, € 5,9 miljoen), pensioenlasten (€ 1,6 miljoen) en de agenda voor de veiligheid (€ 1,3 miljoen) budget toegevoegd aan de begroting van de KMar. Voor de inhuur van bewaking heeft de KMar budget overgeheveld naar het Defensie Ondersteuningscommande (€ 1,6 miljoen).

Materiële uitgaven

Het budget voor materiële uitgaven neemt per saldo toe met € 10,7 miljoen, voornamelijk als gevolg van interdepartementale budgetoverhevelingen van Buitenlandse Zaken voor de beveiliging van ambassades door de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (€ 3,7 miljoen) en van Binnenlandse Zaken voor het versterken van het grenstoezicht Caribische landen (€ 0,9 miljoen). Daarnaast is vanwege de onderbesteding in 2021 budget toegevoegd aan de begroting 2022 van de KMar (€ 3,0 miljoen).

Licence