Base description which applies to whole site

Niet-Beleidsartikel 12 Nog onverdeeld

Artikel 12 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2022

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2022

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

Stand 1e suppletoire begroting 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

mutatie 2025

mutatie 2026

Verplichtingen

249.393

10.000

259.393

577.183

836.576

699.816

786.008

776.219

782.612

                   

Uitgaven

249.393

10.000

259.393

589.923

849.316

699.816

786.008

776.219

782.612

                   

Loonbijstelling

                 

Prijsbijstelling

                 

Nog onverdeeld

249.393

10.000

259.393

589.923

849.316

699.816

786.008

776.219

782.612

                   

Ontvangsten

                 

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 2,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Het budget op artikel 12 Nog Onverdeeld is met € 589,9 miljoen toegenomen. Dit komt voornamelijk doordat een bedrag van € 335 miljoen is toegevoegd aan artikel 12 voor intensiveringen bij Defensie. Dit als onderdeel van het Coalitieakkoord. Daarnaast is de loonbijstelling van € 161,1 miljoen vanuit het ministerie van Financiën uitgekeerd. Deze tranche bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten. Ook is € 172,5 vanuit het jaar 2021 aan het budget van 2022 toegevoegd. Dit betreft onder andere de loonbijstelling voor het jaar 2021. Het arbeidsvoorwaardenakkoord is op 31 december 2020 verlopen. In 2021 hebben sociale partners geen overeenstemming over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord kunnen bereiken. De arbeidsvoorwaardenonderhandelingen over het jaar 2021 en verder zijn door de sociale partners weer aangevangen.

Licence