Base description which applies to whole site

4.1 Apparaat Kerndepartement

Tabel 28 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

473.679

1.586

475.265

6.941

482.206

14.914

15.291

7.110

5.849

          

Uitgaven

473.679

6.600

480.279

6.011

486.290

15.059

15.405

7.745

6.126

          

Personele uitgaven

         

waarvan eigen personeel

374.463

6.600

381.063

‒ 3.832

377.231

10.361

11.523

3.295

2.004

waarvan externe inhuur

6.450

0

6.450

3.023

9.473

50

0

0

0

waarvan overige personele uitgaven

2.120

0

2.120

‒ 200

1.920

‒ 200

‒ 700

‒ 700

‒ 700

Materiële uitgaven

         

waarvan overige materiële uitgaven

17.588

0

17.588

2.556

20.144

‒ 65

‒ 15

‒ 4

46

waarvan ICT

22.793

0

22.793

2.482

25.275

3.245

3.214

3.735

3.377

waarvan bijdrage aan SSO's

50.265

0

50.265

1.982

52.247

1.668

1.383

1.419

1.399

          

Ontvangsten

79.893

0

79.893

1.358

81.251

1.358

1.358

1.358

1.358

          

Ontvangsten

         

Algemeen

79.893

0

79.893

1.358

81.251

1.358

1.358

1.358

1.358

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 6,0 miljoen bij de uitgaven en € 6,9 miljoen bij de verplichtingen. Bij de ontvangsten tellen de mutaties op tot € 1,4 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Personele uitgaven / materiële uitgaven

  • 1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 9,7 miljoen).

  • 2. Er zijn negenendertig overboekingen met andere departementen verwerkt op de diverse onderdelen (€ 4,7 miljoen). De grootste overboeking is de bijdrage aan de ICT-kosten van het Financieel Diensten Centrum van de vier andere deelnemende ministeries naast SZW (totaal € 2,7 miljoen).

  • 3. Voor overlopende posten uit 2021 is via de eindejaarsmarge € 1,1 miljoen toegevoegd aan de begroting van 2022.

  • 4. Om beter aan te sluiten bij het kasritme zijn er vier kasschuiven verwerkt: drie kasschuiven op het budget van de uitvoeringskosten NOW van 2022 (- € 8,6 miljoen) naar 2023 en 2024 en een kasschuif voor de opsporingsomgeving van de Nederlandse Arbeidsinspectie van 2022 (- € 0,9 miljoen) naar 2023 tot en met 2027.

Verplichtingen Apparaat kerndepartement

Voor de opsporingsomgeving van de Nederlandse Arbeidsinspectie is alleen een schuif op het kasbudget noodzakelijk en niet op de verplichtingen. Hierdoor zijn de verplichtingenmutaties in totaal € 0,9 miljoen hoger dan de uitgavenmutaties.

Ontvangsten

  • 1. De kosten van de contract- en locatiemanagers voor de schoonmaak zijn met ingang van 2022 verwerkt in de tarieven van RSO. Dit leidt tot hogere ontvangsten (€ 1,4 miljoen).

Licence