Base description which applies to whole site

3.2 Artikel 2 Curatieve Zorg

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2 Curatieve zorg (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

3.360.212

206.467

3.566.679

‒ 90.327

3.476.352

50.828

90.951

186.048

269.852

   

0

      

Uitgaven

3.430.531

119.010

3.549.541

‒ 21.839

3.527.702

194.620

140.285

205.021

270.426

          

1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg

391.678

42.974

434.652

‒ 45.401

389.251

‒ 6.984

‒ 8.198

10.686

20.334

Subsidies

238.958

22.250

261.208

‒ 15.751

245.457

‒ 11.166

‒ 8.480

‒ 2.444

7.204

Medisch specialistische zorg

72.264

7.200

79.464

‒ 1.111

78.353

1.413

1.887

2.000

2.000

Curatieve ggz

34.966

2.000

36.966

‒ 14.203

22.763

‒ 10.748

‒ 8.442

‒ 2.519

4.129

Eerste lijnszorg

13.872

0

13.872

‒ 704

13.168

‒ 2.906

‒ 3.000

‒ 3.000

0

Lichaamsmateriaal

23.592

0

23.592

0

23.592

0

0

0

0

Medische producten

94.264

13.050

107.314

267

107.581

1.075

1.075

1.075

1.075

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Opdrachten

93.639

19.474

113.113

‒ 29.650

83.463

4.182

282

13.130

13.130

Medisch specialistische zorg

704

5.500

6.204

0

6.204

0

0

0

0

Curatieve ggz

3.956

0

3.956

‒ 350

3.606

0

0

0

0

Eerste lijnszorg

57.589

‒ 26.650

30.939

‒ 120

30.819

‒ 100

0

0

0

Lichaamsmateriaal

2.326

0

2.326

0

2.326

0

0

0

0

Medische producten

29.064

40.624

69.688

‒ 29.180

40.508

4.282

282

13.130

13.130

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

58.873

900

59.773

0

59.773

0

0

0

0

aCBG

1.712

900

2.612

0

2.612

0

0

0

0

aCBG

657

0

657

0

657

0

0

0

0

CIBG

54.317

0

54.317

0

54.317

0

0

0

0

Overige

2.187

0

2.187

0

2.187

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

208

0

208

0

208

0

0

0

0

Overige

208

0

208

0

208

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Garanties

0

350

350

0

350

0

0

0

0

Overige

0

350

350

0

350

0

0

0

0

          

3. Ondersteuning van het zorgstelsel

3.038.853

76.036

3.114.889

23.562

3.138.451

201.604

148.483

194.335

250.092

Subsidies

133.725

37.500

171.225

17.278

188.503

12.900

12.100

8.700

8.700

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen

1.360

0

1.360

0

1.360

0

0

0

0

Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden

41.958

47.000

88.958

12.000

100.958

12.000

12.000

12.000

12.000

Regeling veelbelovende zorg

23.185

0

23.185

‒ 2.000

21.185

‒ 3.500

‒ 3.500

‒ 3.500

‒ 3.500

Medisch-specialistische zorg

45.750

‒ 9.500

36.250

5.500

41.750

4.400

3.600

200

200

Curatieve ggz

7.336

0

7.336

0

7.336

0

0

0

0

Eerste lijnszorg

14.125

0

14.125

0

14.125

0

0

0

0

Overige

11

0

11

1.778

1.789

0

0

0

0

Bekostiging

2.849.669

21.400

2.871.069

6.000

2.877.069

187.200

133.400

181.600

238.300

Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18-

2.810.500

21.400

2.831.900

0

2.831.900

181.200

127.400

175.600

232.300

Onverzekerbare vreemdelingen

39.169

0

39.169

6.000

45.169

6.000

6.000

6.000

6.000

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Inkomensoverdrachten

23.669

0

23.669

3.185

26.854

3.561

3.986

4.035

3.092

Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel

23.543

0

23.543

3.185

26.728

3.561

3.986

4.035

3.092

Overige

126

0

126

0

126

0

0

0

0

Opdrachten

15.922

17.136

33.058

‒ 2.901

30.157

‒ 2.057

‒ 1.003

0

0

Risicoverevening

2.039

0

2.039

0

2.039

0

0

0

0

Uitvoering zorgverzekeringstelsel

823

0

823

79

902

0

0

0

0

Medisch-specialistische zorg

7.695

12.830

20.525

‒ 3.250

17.275

‒ 2.057

‒ 1.003

0

0

Curatieve ggz

30

0

30

0

30

0

0

0

0

Eerste lijnszorg

102

0

102

0

102

0

0

0

0

Passende zorg

0

4.306

4.306

0

4.306

0

0

0

0

Overige

5.233

0

5.233

270

5.503

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

10.858

0

10.858

0

10.858

0

0

0

0

CJIB: Onverzekerden en wanbetalers

10.858

0

10.858

0

10.858

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

5.010

0

5.010

0

5.010

0

0

0

0

SVB: Onverzekerden

3.942

0

3.942

0

3.942

0

0

0

0

Overige

1.068

0

1.068

0

1.068

0

0

0

0

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VenJ: Bijdrage C2000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

Ontvangsten

123.295

0

123.295

‒ 4.000

119.295

5.000

4.000

3.000

2.000

Overige

123.295

0

123.295

‒ 4.000

119.295

5.000

4.000

3.000

2.000

Toelichting
1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg

Subsidies

Curatieve GGZ

Een bedrag van € 11,3 miljoen is overgeboekt naar artikel 1 Volksgezondheid voor de uitvoering van het actieprogramma Grip op onbegrip voor personen met verward gedrag door ZonMW. Met dit actieprogramma faciliteren we gemeentelijke projecten en initiatieven die bijdragen aan het realiseren van een regionale sluitende aanpak voor personen met verward gedrag, de inzet van ggz-expertise in de wijk en flexibele inzet van zorg en begeleiding en pilots met vervoer van personen met verward gedrag door regionale ambulancevoorzieningen.

Vanuit VWS zetten we ons in voor suïcidepreventie met als doel minder suïcides en minder suïcidepogingen. Hiervoor zetten we verschillende beleidsinstrumenten in: een instellingsubsidie aan 113 Zelfmoordpreventie die inzet op hulpverlening, communicatie en trainingen, een landelijke agenda suïcidepreventie en is een opdracht verleend aan ZonMw voor een onderzoeksprogramma. Om suïcides te voorkomen is door het afgelopen kabinet de instellingssubsidie van 113 Zelfmoordpreventie geïntensiveerd. Deze intensivering loopt af per 2023. Het nieuwe kabinet heeft vanaf 2022 jaarlijks € 2 miljoen aanvullend gereserveerd. Omdat de intensivering van het vorige kabinet afloopt per 2023, is besloten de extra middelen voor 2022 door te schuiven naar 2023.

Daarnaast is er sprake van een aantal kleine mutaties. Per saldo leiden deze wijzigingen tot een verlaging van het budget voor subsidies curatieve ggz in 2022 (totaal € 14,2 miljoen).

Opdrachten

Medische producten

Door de eerdere problemen met de financiering van de Kickstart Medicatieoverdracht was de start van de versnelling informatie-uitwisseling patiënt en professioneel (VIPP) Farmacie vertraagd. De kasschuif van € 29,2 miljoen is benodigd om de VIPP Farmacie op één lijn te krijgen met de Kickstart. Dit betekent dat de uitvoering van VIPP-farmacie in de tijd opschuift maar de middelen (op basis van de regeling die gereed is) wel tot besteding zullen komen.

3. Ondersteuning van het zorgstelsel

Subsidies

Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden

Doordat zorgverleners vaker een beroep doen op de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden (SOV) wordt in 2022 een tegenvaller van € 12 miljoen verwacht. Deze tegenvaller wordt structureel verondersteld.

Medisch-specialistische zorg

Het Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional (VIPP Babyconnect) is er voor instellingen in de geboortezorg. De bijbehorende subsidieregeling loopt voor de periode van 1 juli 2019 tot en met 31 december 2022 en richt zich op het bevorderen van de digitale informatie-uitwisseling in de geboortezorgketen in Nederland. In totaal was er € 15 miljoen beschikbaar gesteld voor dit programma. Door het programmabureau Babyconnect is een businesscase gemaakt waaruit blijkt dat de beschikbare middelen onvoldoende zijn om gegevensuitwisseling in de geboortezorg mogelijk te maken en de doelen van de subsidieregeling te kunnen behalen. Daarom zijn er meerjarig extra middelen beschikbaar gesteld. In 2022 gaat het om een bedrag van € 5,5 miljoen.

Bekostiging

Onverzekerbare vreemdelingen

Doordat zorgverleners vaker een beroep doen op de regeling Zorg aan illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen (OVV) wordt in 2022 een tegenvaller van € 6 miljoen verwacht. Deze tegenvaller wordt structureel verondersteld.

Inkomensoverdrachten

Overgangsregeling FLO/VUT-ouderenregeling ambulancepersoneel

Bij de afschaffing van de regelingen rond Functioneel Leeftijdsontslag/Vervoegde Uittreding (FLO/VUT) zijn afspraken gemaakt over de vergoeding van het overgangsrecht ouderenregelingen voor de verschillende ambulancediensten om de continuïteit van ambulancezorg te garanderen. De kosten van het overgangsrecht zijn in de tarieven voor de ambulancediensten verwerkt. Met de ambulancediensten is een overeenkomst gesloten, waarin is geregeld dat een groot deel van de kosten bij het ministerie van VWS gedeclareerd kan worden. De uitgaven voor de FLO/VUT-ouderenregeling ambulancepersoneel vallen dit jaar naar verwachting € 3,2 miljoen hoger uit, onder andere als gevolg van wijzigingen in regelgeving waarvan eerder is afgesproken dat de budgettaire risico’s hiervan voor het ministerie van VWS zijn.

Opdrachten

Medisch-specialistische zorg

Voor de uitvoering van het deelprogramma COVID-19 herstel- en nazorg door ZonMw is een meerjarige reeks van totaal € 6,3 miljoen overgeboekt naar artikel 1 Volksgezondheid. De overboeking leidt tot een verlaging van het budget opdrachten medisch-specialistische zorg in 2022 met € 3,25 miljoen.

Ontvangsten

Op basis van gerealiseerde ontvangsten in voorgaande jaren wordt de ontvangstenraming opgehoogd met € 6 miljoen. Daarnaast verwacht het CAK lagere reguliere ontvangsten (€ 10 miljoen) dan eerder geraamd doordat zowel de aantallen wanbetalers als het inningspercentage lager zijn dan waarmee bij het opstellen van de ramingen rekening is gehouden. Samen leidt dit in totaal tot een verlaging van de ontvangsten op dit artikel met € 4 miljoen.

Licence