Base description which applies to whole site

3.4 Artikel 4 Zorgbreed beeld

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Zorgbreed beleid (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

1.138.985

57.289

1.196.274

‒ 60.916

1.135.358

9.234

16.669

13.767

16.847

          

Uitgaven

1.305.729

70.489

1.376.218

‒ 5.760

1.370.458

22.519

19.808

16.906

16.847

          

1. Positie cliënt en transparantie van zorg

52.795

0

52.795

4.562

57.357

8.656

3.814

59

0

Subsidies

36.457

0

36.457

930

37.387

7.768

3.725

0

0

Patiënten- en gehandicaptenorganisaties

17.000

0

17.000

0

17.000

0

0

0

0

Transparantie van zorg

19.307

0

19.307

680

19.987

7.518

3.725

0

0

Overige

150

0

150

250

400

250

0

0

0

Opdrachten

8.689

0

8.689

3.632

12.321

888

89

59

0

Ondersteuning cliëntorganisaties

4.033

0

4.033

0

4.033

0

0

0

0

Transparantie van zorg

2.545

0

2.545

400

2.945

800

0

0

0

Overige

2.111

0

2.111

3.232

5.343

88

89

59

0

Bijdragen aan agentschappen

7.649

0

7.649

0

7.649

0

0

0

0

CIBG

7.649

0

7.649

0

7.649

0

0

0

0

          

2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

665.275

86.750

752.025

‒ 9.976

742.049

‒ 38

‒ 38

‒ 15

‒ 15

Subsidies

642.876

87.000

729.876

‒ 10.000

719.876

0

0

0

0

Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

642.876

87.000

729.876

‒ 10.000

719.876

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Opdrachten

9.494

‒ 250

9.244

24

9.268

‒ 38

‒ 38

‒ 15

‒ 15

Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

9.494

‒ 250

9.244

24

9.268

‒ 38

‒ 38

‒ 15

‒ 15

Bijdragen aan agentschappen

12.905

0

12.905

0

12.905

0

0

0

0

CIBG

12.905

0

12.905

0

12.905

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ZiNL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

3. Informatiebeleid

186.217

‒ 70.508

115.709

821

116.530

12.037

13.517

14.747

14.747

Subsidies

121.447

‒ 92.530

28.917

1.273

30.190

0

0

0

0

Informatiebeleid

14.297

2.147

16.444

1.273

17.717

0

0

0

0

Maatschappelijke diensttijd

94.677

‒ 94.677

0

0

0

0

0

0

0

Overige

12.473

0

12.473

0

12.473

0

0

0

0

Opdrachten

37.599

13.672

51.271

‒ 5.535

45.736

‒ 4.207

‒ 3.957

‒ 3.957

‒ 3.957

Informatiebeleid

28.685

13.672

42.357

‒ 4.050

38.307

‒ 1.750

‒ 1.500

‒ 1.500

‒ 1.500

Overige

8.914

0

8.914

‒ 1.485

7.429

‒ 2.457

‒ 2.457

‒ 2.457

‒ 2.457

Bijdragen aan agentschappen

27.171

8.350

35.521

5.083

40.604

16.244

17.474

18.704

18.704

Informatiebeleid

27.171

8.350

35.521

5.083

40.604

16.244

17.474

18.704

18.704

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

4. Inrichting Zorgstelsel

255.907

750

256.657

1.649

258.306

2.054

2.705

2.305

2.305

Subsidies

0

1.000

1.000

‒ 800

200

400

400

0

0

Programma's Zorgstelsel

0

1.000

1.000

‒ 800

200

400

400

0

0

Opdrachten

1.582

0

1.582

79

1.661

0

0

0

0

Programma's Zorgstelsel

1.027

0

1.027

79

1.106

0

0

0

0

Overige

555

0

555

0

555

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

254.325

‒ 250

254.075

2.370

256.445

1.654

2.305

2.305

2.305

CAK

112.456

0

112.456

1.637

114.093

0

0

0

0

NZa

63.547

0

63.547

0

63.547

2.110

2.305

2.305

2.305

Zorginstituut Nederland

74.722

0

74.722

733

75.455

‒ 456

0

0

0

CSZ

1.600

0

1.600

0

1.600

0

0

0

0

Overige

2.000

‒ 250

1.750

0

1.750

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EZK: ACM

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Begrotingsreserve

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

145.535

53.497

199.032

‒ 2.816

196.216

‒ 190

‒ 190

‒ 190

‒ 190

Subsidies

3.582

0

3.582

960

4.542

960

960

960

960

Zorg en Welzijn

3.582

0

3.582

960

4.542

960

960

960

960

Bekostiging

137.652

0

137.652

‒ 137.652

0

‒ 141.381

‒ 145.904

‒ 147.515

‒ 154.760

Zorg en Welzijn

137.652

0

137.652

‒ 137.652

0

‒ 141.381

‒ 145.904

‒ 147.515

‒ 154.760

Opdrachten

0

53.497

53.497

134.256

187.753

140.611

145.134

146.745

153.990

OPD COVID-19

0

53.497

53.497

0

53.497

0

0

0

0

OPD Zorg ZJCN (Z)

0

0

0

118.031

118.031

124.386

128.909

129.520

136.765

OPD Jeugd, Welzijn en Sport

0

0

0

16.225

16.225

16.225

16.225

17.225

17.225

Bijdragen aan medeoverheden

4.301

0

4.301

‒ 380

3.921

‒ 380

‒ 380

‒ 380

‒ 380

Overige

4.301

0

4.301

‒ 380

3.921

‒ 380

‒ 380

‒ 380

‒ 380

          

Ontvangsten

11.153

0

11.153

0

11.153

0

0

0

0

Wanbetalers en onverzekerden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

11.153

0

11.153

0

11.153

0

0

0

0

Toelichting
1. Positie cliënt en transparantie van zorg

Opdrachten

Overige

Het betreft een herschikking van middelen uit andere artikelen ten behoeve van de uitvoering van VWS campagnes, zoals:

  • NIX18, voorkomen dat jongeren onder de 18 roken en drinken;

  • Hey het is oké 2022, wegnemen stigma psychische aandoeningen en drempel verlagen om erover te praten;

  • Eenzaamheid 2022, doorbreken trend eenzaamheid onder ouderen;

  • Voedselkeuze Logo, verbeteren aansluiting voedselkeuzelogo Nederland.

De inzet binnen de campagnes is divers van aard en omvat onder andere inzet binnen social media, conferenties, afstemming in comités en events.

2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

Subsidies

Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

Niet alle aangevraagde subsidie voor de tijdvakken 1 tot en met 3 van SectorplanPlus subsidie is gerealiseerd. Daardoor valt een bedrag van € 9,9 miljoen vrij.

3. Informatiebeleid

Opdrachten

Informatiebeleid

De neerwaartse bijstelling van € 4,0 miljoen wordt veroorzaakt door een aantal mutaties. Op het opdrachtenbudget wordt een taakstelling van € 3 miljoen ingevuld. Daarnaast vindt voor € 2,5 miljoen een interne herverdeling plaatst naar apparaatsuitgaven (artikel 10). Daar tegenover staat dat € 1,5 miljoen beschikbaar wordt gesteld voor versterking van de inlichtingendiensten voor Vitaal en Cybersecurity en dat vanuit de eindejaarsmarge 2021 een budget van € 0,4 miljoen beschikbaar komt ter dekking van overlopende kasuitgaven. Tot slot is er € 0,2 miljoen beschikbaar vanuit dit instrument voor extra subsidiebudget voor long-covid (Kamerstukken II, 2021/2022, 35 925 XVI, nr. 32).

Bijdrage aan agentschappen

Informatiebeleid

Het bedrag van € 5,1 miljoen laat zich verklaren door onder andere de hogere bijdrage aan de financiering van de Generieke digitale infrastructuur. Het ministerie van VWS krijgt de kosten hiervoor doorbelast via BZK/Logius voor € 29,1 miljoen. Het beschikbare budget was € 23,4 miljoen en wordt met € 5,7 miljoen verhoogd. Het restant van minus € 0,6 miljoen bestaat uit een bijdrage aan het RIVM (€ 0,4 miljoen) en het Zorginstituut Nederland (ZiNL) (€ 0,2 miljoen).

5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

Bekostiging

De mutatie op het instrument bekostiging is technisch van aard en schuift budget naar het juiste instrument (opdrachten). Het gaat om een bedrag van € 134, 2 miljoen.

Daarnaast is er € 2,5 miljoen overgeboekt naar de directie Publieke Gezondheid (artikel 1) onder meer voor een bijdrage aan het RIVM voor de uitvoering van het bevolkingsonderzoeken borstkanker op Caribisch Nederland. Tevens is er € 0,6 miljoen overgeheveld van het instrument bekostiging naar het instrument subsidie, zodat deze uitgaven onder het juiste instrument worden verantwoord.

Opdrachten

Op het moment dat de ontwerpbegroting 2022 tot stand kwam was er geen instrument opdrachten. Daardoor zijn de middelen abusievelijk op bekostiging geboekt. Deze technische mutatie betreft de overheveling van €134,2 miljoen van het instrument bekostiging naar het instrument opdrachten.

Licence