Base description which applies to whole site

3.6 Artikel 6 Sport en bewegen

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6 Sport en bewegen (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

368.244

191.400

559.644

‒ 69.153

490.491

‒ 10.109

0

0

0

          

Uitgaven

383.244

192.979

576.223

7.738

583.961

0

0

0

0

          

1. Passend sport- en beweegaanbod

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Subsidies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Passend sport- en beweegaanbod

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

4. Sport verenigt Nederland

383.244

192.979

576.223

7.738

583.961

0

0

0

0

Subsidies

164.226

115.479

279.705

‒ 2.658

277.047

0

0

0

0

Sportakkoord

76.923

114.579

191.502

‒ 2.658

188.844

0

0

0

0

Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties

75.794

0

75.794

0

75.794

0

0

0

0

Kennis en innovatie

11.509

900

12.409

0

12.409

0

0

0

0

Inkomensoverdrachten

15.266

0

15.266

0

15.266

0

0

0

0

Financiële voorziening topsporters

15.266

0

15.266

0

15.266

0

0

0

0

Opdrachten

1.738

3.000

4.738

1.261

5.999

0

0

0

0

Sportakkoord

1.465

3.000

4.465

840

5.305

0

0

0

0

Kennis en innovatie

223

0

223

66

289

0

0

0

0

Overige

50

0

50

355

405

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

2.975

0

2.975

0

2.975

0

0

0

0

Dopingautoriteit

2.975

0

2.975

0

2.975

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

195.422

74.500

269.922

8.000

277.922

0

0

0

0

Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties

185.259

0

185.259

8.000

193.259

0

0

0

0

Sportakkoord

10.163

74.500

84.663

0

84.663

0

0

0

0

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

3.525

0

3.525

1.135

4.660

0

0

0

0

Dopingbestrijding

325

0

325

335

660

0

0

0

0

Organisaties in de Sport

3.200

0

3.200

800

4.000

0

0

0

0

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

92

0

92

0

92

0

0

0

0

Sportakkoord

92

0

92

0

92

0

0

0

0

          

Ontvangsten

15.740

0

15.740

45.000

60.740

23.000

12.000

0

0

Overige

15.740

0

15.740

45.000

60.740

23.000

12.000

0

0

Toelichting
4. Sport verenigt Nederland

Subsidies

SportakkoordHet uitgavenkader wordt verlaagd. Onderliggend heeft dit betrekking op een aantal mutaties in verband met lagere uitvoeringskosten voor COVID-regelingen dan eerder geraamd (- € 1,6 miljoen), lagere bijdrages aan de projecten Eurogames en VeiligheidNL (- € 0,25 miljoen) en technische correcties binnen artikel 6 (- € 0,8 miljoen).

Eind 2021 is door de Tweede Kamer een amendement aangenomen, waarbij er € 1 miljoen incidenteel op artikel 6 Sport wordt vrijgemaakt om te zorgen dat Thialf eventuele tegenvallers met betrekking tot vervanging van installatie en machines kan opvangen en optimaal kan blijven functioneren. De middelen voor Thialf zullen aan de provincie Friesland beschikbaar gesteld worden.

Bijdrage medeoverheden

Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties

Het uitgavenkader wordt verhoogd. Het hogere uitgavenkader is via een technische desaldering vanuit een hogere ontvangstenraming binnen artikel 6 mogelijk gemaakt. Deze systematiek wordt jaarlijks toegepast om de vaststellingen van de SPUK-regelingen 2020 en de uitvoeringskosten die hiervoor nodig zijn af te ronden.

Ontvangsten

De ontvangstenraming wordt verhoogd. De hogere ontvangstenraming heeft betrekking op de specifieke uitkering stimulering sport (SPUK Sport), in verband met teruggave van te veel verkregen compensatie. Een deel van dit bedrag (€ 8 miljoen) wordt via een technische desaldering toegevoegd aan het uitgavenkader voorde uitvoeringkosten voor de vaststellingen van de SPUK-regeling 2020.

Licence