Base description which applies to whole site

3.2 Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 12 Hoofdwegennet (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoenennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

 

3.232.984

4.602.167

1.063.902

‒ 956.790

4.709.279

Uitgaven

2.982.240

3.135.139

258.753

‒ 121.242

3.272.650

Waarvan juridisch verplicht

 

85%

  

99%

12.01 Exploitatie

3.959

4.259

220

4.819

9.298

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

3.959

4.259

220

4.819

9.298

12.02 Onderhoud en vernieuwing

1.192.166

1.190.089

89.260

‒ 64.899

1.214.450

12.02.01 Onderhoud

905.185

938.103

76.622

6.785

1.021.510

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

905.185

938.103

76.622

6.785

1.021.510

12.02.04 Vernieuwing

286.981

251.986

12.638

‒ 71.684

192.940

12.03 Ontwikkeling

600.636

688.421

‒ 25.409

7.789

670.801

12.03.01 Aanleg

539.194

654.853

‒ 201.686

30.861

484.028

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

26.454

23.844

1.231

0

25.075

12.03.02 Planning en studies

61.442

33.568

176.277

‒ 25.800

184.045

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

17.756

43.456

2.243

75

45.774

12.03.03 Optimalisering gebruik

    

2.728

2.728

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

525.002

580.971

25.167

‒ 72.707

533.431

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

660.477

671.399

169.515

3.756

844.670

12.06.01 Apparaatkosten RWS

543.862

549.984

32.438

1.756

584.178

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

543.862

549.984

32.438

1.756

584.178

12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

116.615

121.415

137.077

2.000

260.492

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

108.115

112.915

139.077

 

251.992

Ontvangsten

27.724

155.446

57

‒ 103.304

52.199

12.09 Ontvangsten

27.724

155.446

57

‒ 103.304

52.199

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij de tweede suppletoire begroting met in totaal € 107,1 miljoen verhoogd. In de Miljoenennota is het verplichtingenbudget met € 1.064 miljoen verhoogd. De overige mutaties tweede suppletoire begroting zorgen voor een verlaging van het verplichtingenbudget met € 956,8 miljoen. Doordat in de Miljoenennota de verplichtingenmutaties niet worden toegelicht volgt hieronder alsnog een toelichting op de grootste mutaties:

  • Correctieboeking op de overprogrammering naar aanleiding van een teruggedraaide kasschuif waarbij abusievelijk ook de verplichtingen waren meegemuteerd (+ € 191 miljoen);

  • Verplichtingenschuif programma Vrachtwagenheffing-Tijdelijke Tolheffing (+ € 31,8 miljoen): dit betreft een verplichtingenschuif naar voren om opdrachten aan te kunnen gaan met een kaseffect in latere jaren. Daarnaast zorgt deze verplichtingenschuif ervoor dat negatieve verplichtingensaldi in 2022 worden weggewerkt;

  • Het resterend bedrag wordt verklaard door de in de Miljoenennota toegelichte kasmutaties.

De overige mutaties tweede suppletoire begroting (- € 956,8 miljoen) worden hieronder toegelicht:

  • Saldo 2022 Ontwikkeling (- € 145,2 miljoen): op het hoofdproduct aanleg (- € 101,3 miljoen) en op het hoofdproduct planning en studies (- € 43,9 miljoen) worden verplichtingen via het saldo naar latere jaren geschoven. Dit komt voornamelijk door vertragingen als gevolg van stikstofproblematiek op de programma's Geluid-Weg (- € 40 miljoen) en Duurzame Mobiliteit (- € 21,9 miljoen) en op de projecten ViA15 (- € 20,9 miljoen), A1 Apeldoorn-Azelo (- € 15,6 miljoen) en A20 Nieuwekerk-Gouda (- € 14 miljoen);

  • Saldo 2022 Geïntegreerde contractvormen/PPS (- € 793,8 miljoen): op het hoofdproduct geïntegreerde contractvormen/PPS wordt € 793,8 miljoen aan verplichtingen via het saldo naar latere jaren geschoven. Dit komt voornamelijk door een vertraging bij het project A27 Houten-Hooipolder waar de gunning van contract Noord nu in 2023 is voorzien (- € 554,6 miljoen). Daarnaast worden voor de projecten ViA15 (- € 209,9 miljoen) en A16 Rotterdam (- € 36,2 miljoen) verplichtingen doorgeschoven naar 2023 vanwege een vertraagde uitspraak van de Raad van State omtrent stikstof (ViA15) en een vertraagde overeenkomst inzake meerkosten Covid en hittewerende bekleding (A16 Rotterdam).

Het saldo wordt in 2023 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij tweede suppletoire begroting met in totaal € 137,5 miljoen verhoogd. Hiervan is € 258,8 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties tweede suppletoire begroting (- € 121,2 miljoen) worden hieronder toegelicht.

12.02 Onderhoud en vernieuwing

De verlaging van de overige mutaties bij de tweede suppletoire begroting met € 64,9 miljoen op dit artikelonderdeel komt met name door het saldo over 2022. Deze zal hieronder worden toegelicht.

Saldo 2022

Op dit artikelonderdeel is sprake van een verlaging van het budget waarbij € 71,7 miljoen aan saldo naar 2023 wordt geschoven. Dit komt met name door het uitstellen van de realisatiefase van de renovatie voor de Haringvlietbrug en de vervanging van de tuien van de Galecopperbrug (- € 30,5 miljoen) van 2022 naar 2023. Daarnaast schuift bij het project Haringvlietbrug nogmaals € 16,6 miljoen van 2022 naar 2023 vanwege nieuwe inzichen in de termijnstaat waardoor het benodigde budget voor dit jaar lager uitkomt. Ditzelfde geldt voor het project A12 IJsselbruggen waarbij € 14,1 miljoen naar 2023 doorschuift.

Het saldo wordt in 2023 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

12.03 Ontwikkeling

De verhoging van de overige mutaties bij de tweede suppletoire begroting met € 7,8 miljoen op dit artikelonderdeel komt met name door het saldo over 2022.

Saldo 2022

Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 173,7 miljoen. Op dit artikelonderdeel is een overprogrammering opgenomen van € 192,9 miljoen in 2022. Daarmee resteert een voordelig saldo van € 19,3 miljoen. De lagere realisatie van € 173,7 miljoen op het programma wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten in de aanlegfase:

  • Programma Geluid-Weg (- € 30 miljoen): door onder andere een vertraagde aanbesteding en vertragingen van diverse saneringsplannen schuift € 30 miljoen via het saldo door naar 2023;

  • A12/A27 Ring Utrecht (- € 15,3 miljoen): door het verlengen van de waakvlamstand van de projectorganisatie worden met name inhuur en grote aanbestedingen niet gemaakt. Hierdoor schuift € 15,3 miljoen via het saldo door naar 2023.

In de planning- en studiefase gaat het voornamelijk om de programma's Duurzame Mobiliteit (- € 22 miljoen), Geluidsanering (- € 12,8 miljoen) en Beter Benutten (- € 9 miljoen). De vertragingen bij het programma Duurzame Mobiliteit wordt met name veroorzaakt door een behoefte van verder uitwerking, mede veroorzaakt door stikstof en de innovatieregeling van de bouwsector (werktuigen) dat hiermee samenhangt. Bij Geluidsanering wordt de vertraging met name veroorzaakt vanwege nadere uitwerking van de onderliggende plannen. Voor Beter Benutten geldt dat de middelen zijn opgevraagd in een ander kasritme dan eerder voorzien.

Het saldo wordt in 2023 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De verlaging van de overige mutaties bij de tweede suppletoire begroting met € 72,7 miljoen op dit artikelonderdeel wordt met name veroorzaakt door het saldo over 2022. Dit zal hieronder worden toegelicht.

Saldo 2022

Op dit artikelonderdeel is sprake van een verlaging van het budget waarbij € 81,5 miljoen aan saldo naar 2023 wordt geschoven. Dit komt met name door het project A16 Rotterdam waar € 50,6 miljoen via het saldo van 2022 naar 2023 doorschuift. Dit wordt veroorzaakt door een betaling van een vaststellingsovereenkomst inzake Covid en hittewerende bekleding die doorschuift naar volgend jaar. Verder zijn er door aanpassingen in de planning een aantal posten naar achteren geschoven waardoor de betalingen ook doorschuiven. Het restant betreft diverse kleine vertragingen bij diverse projecten.

Het saldo wordt in 2023 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

De mutaties op dit artikelonderdeel zijn kleiner dan de voorgeschreven norm zoals toegelicht in de leeswijzer en worden daarom niet toegelicht.

12.09 Ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt bij de tweede suppletoire begroting met in totaal € 103,2 miljoen verlaagd. Hiervan is een klein bedrag verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties tweede suppletoire begroting (- € 103,3 miljoen) worden hieronder toegelicht.

De lagere ontvangsten van € 103,3 miljoen wordt met name veroorzaakt door het saldo over 2022 (- € 108,1 miljoen).

Saldo 2022

De ontvangsten worden in 2022 verlaagd met € 108,1 miljoen als gevolg van het doorschuiven van het saldo van 2022 naar 2023. Dit betekent dat in 2022 € 108,1 miljoen minder wordt ontvangen dan begroot. Dit komt met name door een btw-dispuut bij het project A27 Zuidelijke Ringweg Groningen waardoor de regiobijdrage niet meer in 2022 wordt verwacht (€ 87,6 miljoen). Daarnaast is op het project A24 Blankenburgverbinding eveneens sprake van een btw-dispuut waardoor de gemeentebijdrage ook niet meer in 2022 wordt verwacht (€ 13,6 miljoen).

Het saldo wordt in 2023 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Licence