Base description which applies to whole site

3.2 Artikel 12 Hoofdwegennet

Op dit artikel worden de producten op het gebied van rijkswegen verantwoord. Dit betreft de onderdelen exploitatie, onderhoud en vernieuwing, ontwikkeling, geïntegreerde contractvormen/PPS, en netwerkgebonden kosten. Deze producten zijn gerelateerd aan de beleidsdoelen en -instrumenten zoals beschreven in beleidsartikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid op de begroting Hoofdstuk XII.

Tabel 23 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 12 Hoofdwegennet (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Verplichtingen

3.088.561

3.492.153

3.232.984

2.205.480

3.211.110

2.625.776

2.639.427

Uitgaven

2.791.219

3.146.161

2.982.240

3.494.379

3.115.816

3.182.211

2.852.806

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

  

98%

    

12.01 Exploitatie

4.109

4.429

3.959

3.958

3.957

3.955

3.955

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

4.109

4.429

3.959

3.958

3.957

3.955

3.955

12.02 Onderhoud en vernieuwing

827.129

887.929

1.192.166

1.362.001

864.112

1.021.045

696.951

12.02.01 Onderhoud

700.022

692.320

905.185

1.040.537

537.039

565.164

346.967

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

700.022

692.320

905.185

1.040.537

537.039

565.164

346.967

12.02.04 Vernieuwing

127.107

195.609

286.981

321.464

327.073

455.881

349.984

12.03 Ontwikkeling

649.940

737.321

600.636

830.865

896.302

942.495

949.299

12.03.01 Aanleg

499.097

579.866

539.194

726.069

694.542

642.043

501.127

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

19.411

60.819

26.454

21.860

789

  

12.03.02 Planning en studies

150.843

157.455

61.442

104.796

201.760

300.452

448.172

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

24.470

25.738

17.756

13.269

13.269

13.269

13.269

12.03.03 Optimalisering gebruik

       

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

618.182

791.089

525.002

644.721

721.101

580.398

633.084

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

691.859

725.393

660.477

652.834

630.344

634.318

569.517

12.06.01 Apparaatskosten RWS

525.087

560.308

543.862

542.379

531.626

536.780

471.477

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

525.087

560.308

543.862

542.379

531.626

536.780

471.477

12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

166.772

165.085

116.615

110.455

98.718

97.538

98.040

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

158.172

156.485

108.115

101.955

98.718

97.538

98.040

Ontvangsten

92.137

247.716

27.724

55.351

60.026

65.357

59.088

12.09 Ontvangsten

92.137

247.716

27.724

55.351

60.026

65.357

59.088

12.09.01 Ontvangsten

 

247.716

27.724

55.351

33.641

38.973

12.902

12.09.02 Tolopgave

    

26.385

26.384

46.186

Budgetflexibiliteit

Met uitzondering van planning en studies, zijn de budgetten in 2022 juridisch verplicht op de peildatum 1 januari 2022.

Onderstaand zijn de beschikbare budgetten tot en met 2035 per jaar gepresenteerd op het niveau van artikelonderdeel. In de verdiepingsbijlage bij de begroting zijn de mutaties op hetzelfde detailniveau toegelicht voor de periode tot en met 2035.

Tabel 24 Artikel 12 Hoofdwegennet (bedragen x € 1.000)
  

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

12

Hoofdwegennet

Uitgaven

3.146.161

2.982.240

3.494.379

3.115.816

3.182.211

2.852.806

2.459.513

2.204.230

12.01

Exploitatie

 

4.429

3.959

3.958

3.957

3.955

3.955

3.955

3.963

12.02

Onderhoud en vernieuwing

 

887.929

1.192.166

1.362.001

864.112

1.021.045

696.951

603.388

497.207

12.03

Ontwikkeling

 

737.321

600.636

830.865

896.302

942.495

949.299

629.404

604.567

12.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

791.089

525.002

644.721

721.101

580.398

633.084

658.461

527.463

12.06

Netwerkgebonden kosten HWN

 

725.393

660.477

652.834

630.344

634.318

569.517

564.305

571.030

12

Hoofdwegennet

Ontvangsten

247.716

27.724

55.351

60.026

65.357

59.088

47.749

56.386

12.09

Ontvangsten

 

247.716

27.724

55.351

60.026

65.357

59.088

47.749

56.386

Tabel 25 Vervolg (bedragen x € 1.000)
  

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2021-2035

12

Hoofdwegennet

Uitgaven

2.196.214

2.741.794

2.304.358

2.401.728

2.364.669

2.463.772

1.882.662

39.792.553

12.01

Exploitatie

 

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

59.872

12.02

Onderhoud en vernieuwing

 

497.335

479.188

631.609

631.609

666.260

773.305

882.777

11.686.882

12.03

Ontwikkeling

 

603.517

1.170.545

582.900

719.052

693.411

766.590

36.831

10.763.735

12.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

524.864

521.563

519.351

480.595

434.526

352.917

392.094

8.307.229

12.06

Netwerkgebonden kosten HWN

 

566.535

566.535

566.535

566.509

566.509

566.997

566.997

8.974.835

12

Hoofdwegennet

Ontvangsten

90.567

46.186

46.188

46.186

137.119

71.131

51.329

1.108.103

12.09

Ontvangsten

 

90.567

46.186

46.188

46.186

137.119

71.131

51.329

1.108.103

12.01 Exploitatie

Motivering

Binnen de exploitatie streeft IenW naar een veilig en optimaal gebruik van de beschikbare weginfrastructuur en het bereiken van een voorspelbare en betrouwbare reistijd van deur tot deur op de meest duurzame manier en met oog voor de leefomgeving. Daarmee worden de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid in Nederland bevorderd.

Producten

De uitgaven voor de exploitatie hebben betrekking op het verzamelen en verspreiden van verkeersdata en op besturingssoftware voor informatiepanelen en andere apparatuur. Samen met de weginspecteurs van Rijkswaterstaat resulteert dit in:

 • Verkeersgeleiding bij grote drukte, inclusief grootschalige evenementen en crisissituaties zoals bij een weeralarm;

 • Hulpverlening, bevorderen doorstroming en informatievoorziening bij pech en ongevallen (incidentmanagement);

 • Maatregelen ter bevordering van gedisciplineerd en sociaal weggedrag, bijvoorbeeld ter voorkoming van het negeren van rode kruizen en vluchtstrookparkeren;

 • Voorlichting over rijkswegen, zoals voorlichting over de gevolgen van wegwerkzaamheden.

De meeste van deze maatregelen zijn ingezet vanuit vijf regionale verkeerscentrales en een landelijke verkeerscentrale. Hierbij wordt het rijkswegennet in samenhang met het regionale wegennet beschouwd door toepassing van gebiedsgericht verkeersmanagement waarbij wordt ingezet op regionale samenwerking.

De activiteiten die door Rijkswaterstaat (RWS) centraal worden uitgevoerd, worden gefinancierd uit het budget voor netwerkgebonden kosten. De verdeling naar onder meer Exploitatie en Onderhoud en vernieuwing is extracomptabel inzichtelijk gemaakt in bijlage 4 'Instandhouding' bij deze begroting.

Meetbare gegevens

Tabel 26 Specificatie bedieningsareaal m.b.t. exploitatie

Areaalomschrijving

Eenheid

Realisatie 2020

2021

2022

Verkeerssignalering

km op rijbaan

2.890

2.899

2.904

Verkeerscentrales

aantal

6

6

6

Spitsstroken

km

310

310

310

Bron: Rijkswaterstaat 2021

Toelichting

Voor de verkeerssignalering (de matrixborden) is in 2022 een kleine toename voorzien bij de ingebruikname van de twee nieuwe knooppunten ter aansluiting op de Rijnlandroute: A44/N343 Ommedijk en A4/N343 Hofvliet.

Voor de spitsstroken zijn voor 2022 geen wijzigingen voorzien.

Tabel 27 Indicator exploitatie
 

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Streefwaarde 2021

Streefwaarde 2022

Levering verkeersgegevens: op alle bemeten wegvakken wordt betrouw­bare reis en routeinformatie ingewonnen en tijdig geleverd aan de serviceproviders

    

1. beschikbaarheid data voor derden: % van de RWS-meet­locaties dat goed functioneert

93%

93%

90%

90%

2. actualiteit data voor derden: % van de gege­vens van een meet­­minuut, dat binnen 75 sec. daarna door RWS wordt geleverd aan NDW

97%

100%

95%

95%

Bron: Rijkswaterstaat 2021

Toelichting

Deze indicator geeft aan in welke mate RWS intensiteit- en snelheidsgegevens van de meetlocaties beschikbaar heeft en ze tijdig doorgeeft aan het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW).

De indicator kent twee aspecten, namelijk:

 • de mate van beschikbaarheid van de RWS meetlocaties (aantal x tijd);

 • de mate waarin meetgegevens tijdig (binnen 75 seconden) verstuurd zijn naar de NDW.

De percentages worden berekend ten opzichte van de totalen.

12.02 Onderhoud en Vernieuwing

Motivering

Het rijkswegennet en de onmiddellijke omgeving daarvan in een dusdanige staat houden dat het vervullen van de primaire functie gewaarborgd is: het faciliteren van veilig, vlot en comfortabel vervoer van personen en goederen, onder de randvoorwaarde van een kwalitatief hoogwaardig milieu. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen regulier onderhoud enerzijds en vernieuwingen anderzijds.

Producten

Het regulier onderhoud van rijkswegen omvat maatregelen aan verhardingen, kunstwerken (zoals bruggen, tunnels en viaducten), verkeersvoorzieningen, landschap en milieu en voorzieningen voor verkeersmanagement (zoals signalering en verkeerscentrales).

In bijlage 4 ‘Instandhouding’ van deze begroting wordt uitgebreid ingegaan op de werking van de instandhouding van de netwerken die onder verantwoordelijkheid van IenW vallen.

12.02.01 Onderhoud

Voor het gebruik van het wegennet zet IenW in op een optimale veiligheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid en over de levenscyclus van de infrastructuur van wegen, bruggen, viaducten, tunnels, aquaducten, matrixborden, verkeerscentrales en verkeersvoorzieningen. Daarbij gelden de eisen ten aanzien van het landschap en het milieu rond de rijkswegen als randvoorwaarden. Zowel het preventief als het correctief onderhoud vallen hieronder.

De uitgaven voor het onderhoud bestaan hoofdzakelijk uit:

 • Uitgaven voor onderhoud van verhardingen waaronder het herstel van vorstschade en het zoveel mogelijk voorkomen daarvan;

 • Uitgaven voor onderhoud van kunstwerken;

 • Uitgaven voor onderhoud aan (Dynamisch Verkeersmanagement) DVM-systemen zoals matrixborden, informatiepanelen en verkeerscentrales;

 • Klein variabel en vast onderhoud aan verkeersvoorzieningen, zoals onderhoud aan bermen, geleiderail, bewegwijzering, geluidsschermen en verlichting;

 • Uitgaven voor geluidmaatregelen (landschap en milieu) als gevolg van naleving van geluidproductieplafonds voor zover geen onderdeel van een aanlegproject.

Meetbare gegevens

In onderstaande figuur is een verdeling gegeven van de onderhoudskosten voor verhardingen, kunstwerken (bruggen en viaducten), DVM, verkeersvoorzieningen, landschap en milieu. Deze percentages zijn gebaseerd op een langjarig gemiddelde.

Figuur 5 Verdeling onderhoudskosten (in percentages)

Tabel 28 Areaal rijkswegen
  

Eenheid

Realisatie 2020

2021

2022

Rijbaanlengte

Hoofdrijbaan

km

5.842

5.839

5.832

Rijbaanlengte

Verbindingswegen en op- en afritten

km

1.766

1.784

1.790

Areaal asfalt

Hoofdrijbaan

km2

77,1

77,2

77,2

Areaal asfalt

Verbindingswegen en op- en afritten

km2

15,2

15,4

15,5

Groen areaal

 

km2

183

183

183

Bron: Rijkswaterstaat 2021

Toelichting

In 2022 zal de lengte hoofdrijbaan met name afnemen door de overdracht naar de betreffende provincies van de laatste delen van de N18 alsmede de N35 bij Zwolle-Wijthem. In 2022 zullen de verbindingswegen met name toenemen door de ingebruikname van de twee nieuwe knooppunten ter aansluiting op de Rijnlandroute: A44/N343 Ommedijk en A4/N343 Hofvliet.

Voor 2022 zijn geen wijzigingen voorzien in het areaal asfalt Hoofdrijbaan en het groen areaal.

Tabel 29 Omvang areaal
 

Areaal

Eenheid

Omvang 2022

Budget

Wegen

Oppervlakte wegdek (Exclusief verzorgingsbanen)

km2

92,7

905.185

Bron: Rijkswaterstaat 2021

Toelichting

In deze tabel wordt het totale areaal exclusief verzorgingsbanen weergegeven. In 2022 betreft dit in totaal 92,7 km2.

Tabel 30 Indicatoren Onderhoud
 

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Streefwaarde 2021

Streefwaarde 2022

Files door Werk in Uitvoering, als gevolg van aanleg en gepland onder­houd (1):

3%

6%

10%

10%

Technische Beschikbaarheid: deel van lengte en tijd (%) dat de weg veilig beschikbaar is, zonder dat rij- of vluchtstroken zijn afgesloten als gevolg van aanleg of geplande onderhoudswerkzaamheden

99%

99%

90%

90%

Veiligheid (2):

    

a.    voldoen aan norm voor verhardingen (stroefheid en spoorvorming)

99,80%

99,70%

99,70%

99,70%

b.    voldoen aan norm gladheidbestrijding (binnen 2 uur preventief strooien).

98%

1

95%

95%

Bron: Rijkswaterstaat 2021

1

Voor de prestatieindicator ‘Veiligheid – Voldoen aan norm gladheidsbestrijding’ is over 2020 geen kwantitatieve score opgenomen, omdat er over het najaar van 2020 geen eenduidige prestatiecijfers beschikbaar zijn. Kwalitatief is de indruk echter dat ook in de tweede helft van het jaar de norm is gehaald, aangezien in deze periode de tijdigheid van de strooiacties vergelijkbaar is geweest met die in andere jaren. In het eerste half jaar van 2020 was een prestatie van 97% gerealiseerd.

Toelichting

(1) Files door Werk in Uitvoering, als gevolg van aanleg en gepland onder­houd: deze indicator betreft de verhouding ‘Files door aanleg, beheer en onderhoud’ ten opzichte van ‘Alle files’. Hierbij worden alleen files meegeteld die een snelheid hebben lager dan 50 km/uur en een lengte van minstens 2 km. De overige vertragingen, namelijk die met een snelheid tussen 50 en 100 km/uur en/of over korte lengte, worden niet benoemd als files, maar als congestie.

Vanaf 2018 is deze indicator uitgedrukt in een percentage van het totale «reistijdverlies» (eenheid voertuigverliesuren). Daarvoor werd het uitgedrukt in een percentage van de totale «filezwaarte» (eenheid kilometerminuten).

(2) Veiligheid: deze indicator kent twee aspecten, namelijk:

a. Het voldoen aan de veiligheidsnormen: dit wordt gemonitord aan de hand van de schade­ken­merken stroefheid en spoorvorming.

b. Het tijdig bestrijden van wintergladheid: dit wordt gemonitord aan de hand van de situaties waarin tijdig preventief dient te worden gestrooid.

12.02.04 Vernieuwing

Op dit artikel staan de beschikbare budgetten voor Vervanging en Renovatie van het Hoofdwegennet. Sinds medio vorige eeuw is in hoog tempo een groot deel van de infrastructuur aangelegd. Het is van belang dat de veiligheid en de beschikbaarheid van het Hoofd­wegennet in stand worden gehouden tegen de achtergrond van een beperkte technische levensduur van kunstwerken. Het einde van de levensduur kan ontstaan door de ouderdom van het kunstwerk of door intensiever gebruik dan bij het ontwerp is voorzien. Door het intensieve gebruik vanaf de jaren '60 van de vorige eeuw valt te verwachten. De verwachting is dat deze problematiek geleidelijk toeneemt. Op basis van onderzoek wordt een analyse gemaakt voor welke kunstwerken op welk moment verniewing in de vorm van vervanging of renovatie aan de orde is. RWS bekijkt via inspecties waar maatregelen nodig zijn. Voor een zichtperiode van ongeveer 7 jaar is dit vooruit te plannen in concrete projecten. Voor de periode daarna zijn budgetten beschikbaar, maar wordt de invulling van het programma in latere jaren concreet. De werkwijze staat verder toegelicht in bijlage 4 'Instandhouding'. In het MIRT projectenoverzicht worden onderliggende projecten inzichtelijk gemaakt.

12.03 Ontwikkeling

Motivering

Om een betrouwbaar netwerk te realiseren en de verwachte verkeersgroei te faciliteren, worden infrastructuurprojecten voorbereid en uitgevoerd. Zo wordt bereikt dat de noodzakelijke wegcapaciteit beschikbaar is en komt. Daarbij wordt rekening gehouden met de kaders van veiligheid en leefbaarheid.

12.03.01 Aanleg

Mijlpalen Aanlegprojecten

In 2022 wil IenW de volgende mijlpalen realiseren:

Tabel 31 Mijlpalen Aanlegprojecten

Mijlpaal

Project

Openstelling

 

Start Aanleg

A2 Vonderen-Kerensheide

Onzekerheid MIRT-programma i.v.m. stikstofproblematiek

Het MIRT-programma ondervindt gevolgen van de stikstofproblematiek. In de Uitvoeringsagenda Mobiliteit is hiervoor een toelichting opgenomen.

Overige maatregelen

Meer veilig

In het kader van Meer Veilig worden maatregelen gerealiseerd voor de drie programma’s Meer Veilig 3, Veilige Bermen Rijkswegen en aanpak veiligheid N-wegen in beheer van het Rijk.

In het programma Meer Veilig 3 wordt gewerkt aan het realiseren van kosteneffectieve maatregelen, waarmee locaties met een relatief hoog veiligheidsrisico worden aangepakt. Concrete voorbeelden van maatregelen zijn het aanleggen van een rotonde, het plaatsen van geleiderail of het aanpassen van invoegers, uitvoegers en de belijning. Van de derde tranche van het servicepakket Meer Veilig zijn van de 61 maatregelen 49 maatregelen gerealiseerd. Er worden nog 12 maatregelen uitgevoerd, waarvan er 2 in uitvoering en 10 in voorbereiding zijn.

Het programma Veilige Bermen richt zich volledig op het veiliger maken van de bermen langs autosnelwegen door obstakels in de berm te verwijderen, verplaatsen of af te schermen. Dit met als doel om het relatief grote aantal eenzijdige ongevallen met ernstige afloop, als gevolg van een botsing met een obstakel in de berm terug te dringen. Voor de uitvoering van het programma is € 40 miljoen gereserveerd. Het programma wordt in drie tranches uitgevoerd in de periode 2018-2022.

Bij het BO MIRT in het najaar van 2017 is aangekondigd dat er € 50 miljoen beschikbaar wordt gesteld voor de aanpak van N-wegen, voortkomend uit het regeerakkoord Rutte III. Daarvan is € 25 miljoen beschikbaar voor de aanpak van N-wegen in beheer van het Rijk en € 25 miljoen voor maatregelen op Provinciale N-wegen. De Tweede Kamer is op 23 april 2018 geïnformeerd over de inzet van deze middelen (TK 34775-A nr. 64). De financiële middelen voor N-wegen in beheer van het Rijk van € 25 miljoen zijn toegevoegd aan het Meer Veilig programma. Het budget wordt ingezet voor maatregelen op de N7, N14, N31, N33, N35, N36 en N48.

Maatregelpakket Verzorgingsplaatsen

Dit pakket was gericht op het oplossen van de meest acute kwantitatieve en kwalitatieve knelpunten op verzorgingsplaatsen langs (inter)nationale vrachtcorridors en is geheel afgerond behoudens de maatregel grensemplacement Venlo. Allereerst zijn om en nabij de 190 extra parkeerplaatsen aangelegd op de internationale corridors. Daarnaast zijn op of in de nabijheid van internationale corridors circa 410 extra parkeerplaatsen gehuurd. Verder is op elf locaties de capaciteit van de bestaande verzorgingsplaatsen uitgebreid met ongeveer 130 parkeerplaatsen. Aanvullend daarop is op circa zeventien locaties de kwaliteit van de verzorgingsplaatsen verbeterd. De planning is om dit programma in 2021 formeel af te ronden.

Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen

 • 1. Kleine projecten / Afronding projecten: Onder kleine projecten zijn twee nieuwe projecten opgenomen. Dit betreft een opdracht inzake twee kleine infrastructurele knelpunten in Noord-Nederland (€ 8,3 miljoen). Daarnaast is er budget toegekend voor klimaatneutrale en circulaire infrastructuur (€ 18,4 miljoen). Tot slot valt € 1,8 miljoen vrij op het project A74 Venlo. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat er minder risico’s zijn opgetreden.

 • 2. ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding): Het projectbudget is verlaagd met € 11,0 miljoen als gevolg van een meevaller binnen het programma; er zijn minder risico's opgetreden dan eerder werd verwacht. Deze middelen worden toegevoegd aan de generieke investeringsruimte (11.04).

 • 3. A10 Amsterdam praktijk-proef FES: Het projectbudget is verlaagd met € 11,7 miljoen. In het verlengde van het programma wordt € 5 miljoen ingezet voor het (smart) Multimodaal Infrastructuur Testcentrum van de RDW en € 6,7 miljoen voor het project Talking Traffic.

 • 4. A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere: Naast een verhoging van het projectbudget met toegekende prijsbijstelling, is het budget verlaagd met € 72 miljoen als gevolg van het afnemend risico in het programma. Het budget is overgeboekt naar de generieke investeringsruimte (11.04).

 • 5. A28 Knooppunt Hoevelaken: Het openstellingsjaar van dit project is nog niet bekend. Dit is het gevolg van de uitspraak van de Raad van State inzake stikstof.

 • 6. A27 Houten-Hooipolder: Het project is overgeboekt van Planning en studies naar Aanleg en wordt met ingang van deze begroting verantwoord op artikelonderdeel 12.03.01. Daarnaast is het projectbudget verhoogd met € 248 miljoen als gevolg van een hogere projectraming ten tijde van het genomen uitvoeringsbesluit. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn het verhogen van de Merwedebruggen, een slechtere bodemgesteldheid, een slechtere areaalstatus en hogere engineeringkosten. Het bedrag wordt gedekt vanuit de investeringsruimte.

 • 7. A1 Apeldoorn-Azelo: fase 1 en 2: Naast een verhoging van het projectbudget met toegekende prijsbijstelling, is het budget verhoogd met € 9,4 miljoen als aanvulling op het eerder genomen uitvoeringsbesluit voor fase 2. De belangrijkste oorzaken voor deze aanvulling zijn enerzijds een aanpassing van de scope voor het behouden van vluchtstroken op kunstwerken (€ 3,2 miljoen) en anderzijds het verschil tussen de prijsstijgingen volgens de Grond-, weg- en waterbouw (GWW)-index en de daadwerkelijk toegekende prijsbijstelling aan dit project (€ 3,7 miljoen). Het tekort is gedekt vanuit de investeringsruimte Hoofdwegennet (11.05).

 • 8. A12-A15 Ressen-Oudenbroeken (ViA15): Naast een verhoging van het projectbudget met toegekende prijsbijstelling, is het budget verhoogd met € 39 miljoen als gevolg van vertragingskosten die betaald moeten worden aan de DBFM-opdrachtnemer. De vertragingskosten worden enerzijds veroorzaakt door het uitblijven van een onherroepelijk tracébesluit als gevolg van de stikstofproblematiek (€ 33 miljoen) en anderzijds door vertraging vanwege COVID-19 (€ 6 miljoen). € 33 miljoen wordt gedekt vanuit de investeringsruimte wegen (11.05) en € 6 miljoen wordt gedekt vanuit de generieke investeringsruimte (11.04). Verder is het budget verhoogd met € 5,7 miljoen ter dekking van gemaakte meerkosten bij RWS door COVID-19. Bij Voorjaarsnota 2021 zijn hiervoor generale middelen toegevoegd aan artikel 11.03, bij de Ontwerpbegroting zijn de middelen toegevoegd aan de diverse projecten. Tot slot is het openstellingsjaar van dit project nog niet bekend. Dit is het gevolg van de uitspraak van de Raad van State inzake stikstof.

 • 9. Zuidelijke Ringweg Groningen: Naast een verhoging van het projectbudget met toegekende prijsbijstelling, is het budget verhoogd met € 16,8 miljoen voor onder andere het langer in stand houden van de projectorganisatie.

 • 10. Fileaanpak: Naast een verhoging van het projectbudget met toegekende prijsbijstelling, is het budget verhoogd met € 5,7 miljoen. Deze aanvulling heeft betrekking op het project Talking Traffic.

 • 11. Meer Veilig: De gereserveerde middelen (€ 56 miljoen) voor het Vervolgprogramma Meer Veilig zijn toegevoegd aan het aanlegprogramma Meer Veilig voor maatregelen aan verschillende A-en N-wegen die onder het Hoofdwegennet vallen.

De overige budgettaire aanpassingen zijn mutaties ten aanzien van prijsbijstellingen.

Tabel 32 Projectoverzicht behorende bij 12.03.01: Aanleg Hoofdwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
 

Projectbudget

Kasbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

t/m 2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

later

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

             

Kleine projecten / Afronding projecten

64

35

11

8

9

10

4

1

1

21

  

1

Programma Snelheidsaanpassing

55

55

49

3

1

2

       

Programma aansluitingen

129

125

107

14

7

        

Quick Wins Wegen

12

12

12

          

ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)

1.477

1.488

1.476

1

1

     

2016

2016

2

Projecten Noordwest-Nederland

             

A10 Amsterdam praktijk-proef FES

44

56

36

2

6

     

2018

2018

3

A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)

320

314

55

2

22

20

34

31

31

124

2032- 2036

2032- 2036

 

A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere

1.176

1.218

897

20

23

32

28

172

4

2026

2026

4

A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken

20

20

19

1

      

2015

2015

 

A28 Knooppunt Hoevelaken

811

796

145

9

6

19

10

23

61

537

n.t.b.

2028- 2030

5

A2 Holendrecht-Oudenrijn

1.210

1.210

1.209

  

1

    

2012

2012

 

A9 Badhoevedorp

307

306

274

2

 

31

    

2017

2017

 

N50 Ens-Emmeloord

19

19

19

       

2016

2016

 

Projecten Zuidwest-Nederland

             

A15 Papendrecht-Sliedrecht

16

16

4

9

4

     

2021

2021

 

A4/A44 Rijnlandroute

589

581

230

92

131

109

  

27

 

Regio

Regio

 

A4 Burgerveen - Leiden

541

541

541

       

2015

2015

 

A4 Delft - Schiedam

642

642

642

       

2015

2015

 

A4 Vlietland / N14

16

16

16

       

2020

2020

 

N57/59 EuroRAP (verkeersveiligheid)

17

17

3

9

6

     

2022

2022

 

N61 Hoek-Schoondijke

111

111

110

1

1

     

2015

2015

 

Projecten Zuid-Nederland

             

A2 Passage Maastricht

685

685

677

1

1

1

  

1

5

2016

2016

 

A4 Dinteloord-Bergen op Zoom

260

263

258

1

      

2014

2014

 

A76 Aansluiting Nuth

60

60

45

15

      

Regio

Regio

 

A27 Houten-Hooipolder

1.843

93

57

29

51

102

256

256

256

836

2029- 2031

 

6

Projecten Oost-Nederland

             

A1 Apeldoorn-Azelo: fase 1 en 2a

469

453

207

38

61

77

85

   

2023- 2025

2023- 2025

7

A1 Apeldoorn Zuid-Beekbergen

29

29

29

       

2017

2017

 

A12-A15 Ressen - Oudenbroeken

602

546

142

29

313

23

40

32

17

6

n.t.b.

2023- 2025

8

A50 Ewijk - Valburg

269

269

269

       

2017

2017

 

N35 Combiplan Nijverdal

319

319

317

2

      

2015

2015

 

N35 Wijthmen - Nijverdal

22

21

1

1

1

6

13

   

2018

2018

 

N35 Zwolle - Wijthmen

50

50

46

3

      

2018

2018

 

Projecten Noord-Nederland

             

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2

836

808

316

178

114

72

65

27

2

61

2025

2025

9

N31 Leeuwarden (De Haak)

220

220

219

     

1

 

2014

2014

 

Overige maatregelen

             

Fileaanpak

61

54

33

19

7

2

1

     

10

Meer kwaliteit leefomgeving

150

150

150

          

Meer veilig

119

61

38

41

20

20

      

11

Afrondingen

             

Totaal uitvoeringsprogramma

13.572

11.660

8.658

530

784

527

535

541

401

1.591

   

Aanleg uitgaven op MF 12.03.01 mbt Planning en studies

746

709

291

92

128

92

108

14

4

17

   

Programma Aanleg

14.318

12.369

8.949

622

912

620

643

556

405

1.608

   

Budget Aanleg (MF 12.03.01)

   

580

539

726

695

642

501

    

Overprogrammering (-)

   

‒ 42

‒ 373

107

51

86

96

    

12.03.02 Planning en studies

Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen

 • 1. Reservering voor LCC: De toename van het bedrag wordt verklaard door het toepassen van de jaarlijkse extrapolatie en prijsindexering.

 • 2. Vervolgprogramma Meer Veilig: De gereserveerde middelen zijn toegevoegd aan het realisatieprogramma Meer Veilig voor maatregelen aan verschillende A-en N-wegen die onder het Hoofdwegennet vallen (€ 56 miljoen).

 • 3. Voorbereiding vrachtwagenheffing: Voor afronding van de wetgevingsfase en het opstarten van de realisatiefase van de vrachtwagenheffing is in 2021 € 27,1 miljoen benodigd. Dekking hiervoor wordt gevonden in de investeringsruimte Hoofdwegennet (11.05).

 • 4. Impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid: In verband met een afdracht aan Btw-compensatiefonds neemt het bedrag af met € 8 miljoen.

 • 5. A12/A27 Ring Utrecht: Op 2 december 2020 is het nieuwe Tracébesluit gepubliceerd. Op basis van de integraal geactualiseerde kostenraming bij dit nieuwe Tracébesluit is het taakstellende budget voor de realisatie met € 262 miljoen verhoogd, met name vanwege de gewijzigde bouwmethode. Dekking hiervoor wordt gevonden in de investeringsruimte Hoofdwegennet (11.05).

 • 6. Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6: Gedurende de verkenning bleken de mogelijke kosten voor het project fors hoger dan begroot. Na het onderzoeken en doorvoeren van verschillende versoberingsmaatregelen is een ophoging van € 34 miljoen benodigd om de gewenste scope van het project te realiseren. Hiervoor wordt dekking gevonden in de investeringsruimte.

 • 7. A27 Houten-Hooipolder: Het project A27 Houten-Hooipolder is overgegaan naar de realisatiefase en is opgenomen bij artikel 12.03.01 Aanleg.

 • 8. A1/A30 Barneveld: Bij het BO MIRT 2020 is besloten het budget voor dit project met € 38,1 miljoen aan te vullen, omdat de kosten voor de gekozen voorkeursvariant hoger uitvielen dan ingeschat. Tevens is een aantal optimalisaties uitgevoerd ten behoeve van de verkeersveiligheid. Dekking hiervoor wordt gevonden in de generieke investeringsruimte (11.04).

 • 9. Verkeersmaatregelen A28: Tijdens het BO MIRT 2020 zijn er financiële afspraken gemaakt met de provincies Gelderland, Overijssel en Drenthe over maatregelen die de doorstroming op de A28 Amersfoort-Hoogeveen de komende jaren op peil moeten houden. Het Rijk stelt € 30 miljoen beschikbaar om gerichte infrastructurele maatregelen te realiseren. Dekking wordt gevonden in de generieke investeringsruimte (11.04).

 • 10. A1/A35 Azelo-Buren: Een deel van het restbudget van de korte-termijn file-aanpak (KTM) van de A1/A35 Azelo-Buren wordt gebruikt voor de realisatie van een weefvak bij Delden/Hengelo-Zuid (€ 5 miljoen).

Ten slotte zijn de aanlegprojecten in de planning en studiesfase geïndexeerd naar prijspeil 2021.

Tabel 33 Projectoverzicht behorende bij 12.03.02: Planning en studies Hoofdwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
 

Budget

Planning

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

TB

Openstelling

 

Aanleg uitgaven op MF 12.03.01 mbt Planning en studies -projecten

‒ 738

‒ 782

nvt

nvt

 

Projecten Nationaal

     

Beter Benutten

94

95

 

nvt

 

Geluidsaneringprogramma – weg

347

341

 

nvt

 

Kosten voorbereiding tol

39

35

 

nvt

 

Lucht - weg (NSL hoofdwegennet)

3

3

 

nvt

 

Reservering voor LCC

378

329

 

nvt

1

Snelfietsroutes

2

2

 

nvt

 

Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15

115

112

 

nvt

 

Vervolgprogramma Meer Veilig

0

56

 

nvt

2

Voorbereiding vrachtheffing

55

30

 

nvt

3

Impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid

174

182

 

nvt

4

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

163

167

 

nvt

 

Projecten Noordwest-Nederland

     

A12/A27 Ring Utrecht

1.542

1.253

2020

*

5

A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn

335

328

2025

2030- 2032

 

Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6

101

66

*

*

6

Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht

187

182

nvt

Regio

 

Stedelijke Bereikbaarheid Almere

28

28

nvt

Regio

 

Projecten Zuidwest-Nederland

     

A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda

138

135

2023

2028- 2029

 

A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen – N14

236

231

2023

2029- 2031

 

A4 Haaglanden – N14

692

676

2021

2026- 2028

 

Projecten Zuid-Nederland

     

A2 't Vonderen – Kerensheide

287

280

2019

2025- 2027

 

A27 Houten – Hooipolder

 

1.476

2019

 

7

A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken

4

4

2021

*

 

Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport

27

27

nvt

Regio

 

N65 Vught – Haaren

94

94

nvt

Regio

 

Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop

201

185

2024

2030-2032

 

Programma SmartwayZ.NL: InnovA58

436

425

2023

2027- 2030

 

Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility

9

9

nvt

nvt

 

SmartWayZ.NL programmaorganisatie

0

0

 

nvt

 

Projecten Oost-Nederland

     

A1/A30 Barneveld

84

42

2023-2026

*

8

N35 Nijverdal – Wierden

120

117

nvt

Regio

 

N35 Raalte

13

13

2018

2023- 2025

 

N50 Kampen – Kampen Zuid

5

5

2021

*

 

Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo

31

30

nvt

nvt

 

Verkeersmaatregelen A28

30

 

nvt

nvt

9

A1/A35 Azelo-Buuren

5

 

nvt

nvt

10

Projecten Noord-Nederland

     

N33 Zuidbroek-Appingedam

104

102

2021

*

 

Overige projecten en reserveringen

172

150

   

Projecten in voorbereiding

     

Projecten Nationaal

     

Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken

     

Programma DUMO

     

Programma Fiets

     

Strategisch plan Verkeersveiligheid

     

Afrondingen

     

Totaal programma planning en studies

5.515

6.430

   

Begroting (MF 12.03.02)

5.515

6.430

   

12.03.03 Optimalisering gebruik

Motivering

Op dit artikelonderdeel worden uitgaven gedaan die de optimalisering van het gebruik van Infrastructuur op de weg bevorderen. Dit zijn maatregelen die door RWS worden uitgevoerd. Voorbeelden zijn intelligent verkeersmanagement, informatie over werk in uitvoering en beperkte infrastructurele aanpassing van weginfrastructuur.

Producten

Tabel 34 Projectoverzicht behorende bij 12.03.03 Optimalisering gebruik hoofdwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
 

Budget

Planning

Projectomschrijving

huidig

vorig

 
    

Totaal Optimalisering gebruik

   

Begroting (MF 12.03.03)

   

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Motivering

Bij infrastructuurprojecten boven het drempelbedrag van € 60 miljoen wordt middels een Publiek Private Comparator (PPC) getoetst of een DBFM-contract meerwaarde op kan leveren. Infrastructuurprojecten die via een DBFM (Design, Build, Finance en Maintain) contract worden aanbesteed, hebben als kenmerk dat sprake is van de overdracht van de integrale onderdelen van een bouwproject (ontwerp, bouw, onderhoud en financiering) aan een private Opdrachtnemer. In plaats van een product wordt een dienst uitgevraagd, te weten de beschikbaarheid van de infrastructuur. De betaling voor deze dienst vindt plaats aan de hand van de overeengekomen prestatie die wordt afgezet tegen de daadwerkelijk geleverde prestatie, de beschikbaarheid. De beschikbaarheidsvergoeding wordt pas uitgekeerd na openstelling van het project; tijdens de bouw dient de DBFM-opdrachtnemer daarom zelf de financiering te regelen. Omdat het project gefinancierd is door banken en/of institutionele beleggers, is sprake van een sterke druk vanuit de financiers op de Opdrachtnemer om de afgesproken prestatie ook te leveren: op tijd en binnen de geraamde kosten. Een lager prestatieniveau leidt tot lagere betalingen, die op hun beurt de terugbetaling van de financiering moeten zekerstellen. In de bouwfase is doorgaans wel sprake van een gedeeltelijke betaling (de partiële beschikbaarheidsvergoeding) als sprake is van de uitbreiding van een bestaande weg die ook tijdens de verbouwing beschikbaar moet blijven voor het wegverkeer. Bij openstelling van de weg wordt overgegaan naar een volledige beschikbaarheidsvergoeding. Het afronden van een aanbesteding resulteert in een meerjarige verplichting, van zowel aanleg als ook beheer en onderhoud op het desbetreffende project. Op dit begrotingsartikel bestaat daarmee geen enkele budgetflexibiliteit. Slechts bij onderpresteren van de opdrachtnemer kunnen boetes en kortingen worden aangebracht.

De verplichting aan de DBFM-Opdrachtnemer vervalt aan het einde van de looptijd van het contract waarna het beheer en onderhoud van deze wegvakken terugkomen bij RWS en de bijbehorende budgetten gaan vallen onder het reguliere onderhoudsartikel (artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing).

Producten

Bij de projecten N18 Varsseveld – Enschede, N31 Leeuwarden-Drachten, N33 Assen-Zuidbroek, 2e Coentunnel, A12 Lunetten-Veenendaal, A12 Veenendaal – Ede – Grijsoord, A15 Maasvlakte-Vaanplein, A1/A6 Diemen-Almere Havendreef A27/A1 Utrecht Noord–Eemnes–Bunschoten, A6 Almere en A9 Holendrecht-Diemen (Gaasperdammerweg) is sprake van volledige beschikbaarheidsvergoedingen. De looptijd van deze contracten varieert; in onderstaand projectenoverzicht is zichtbaar wanneer de contracten eindigen.

De projecten A16 Rotterdam en A24 Blankenburgverbinding, A9 Badhoevedorp – Holendrecht en A12/A15 Ressen Oudbroeken (Via15) verkeren in de bouwfase en kennen een partiële beschikbaarheidsvergoeding. De volledige beschikbaarheidsvergoeding wordt na openstelling betaald.

Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen

 • 1. A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg): Naast een verhoging van het projectbudget met toegekende prijsbijstelling is het budget verhoogd met € 3,0 miljoen ter dekking van gemaakte meerkosten bij RWS door COVID-19. Bij Voorjaarsnota 2021 zijn hiervoor generale middelen toegevoegd aan artikel 11.03, bij de Ontwerpbegroting 2022 zijn de middelen toegevoegd aan de diverse projecten.

 • 2. A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (Badhoevedorp-Holendrecht): Naast een verhoging van het projectbudget met toegekende prijsbijstelling is het budget verhoogd met € 0,6 miljoen ter dekking van gemaakte meerkosten bij RWS door COVID-19. Bij Voorjaarsnota 2021 zijn hiervoor generale middelen toegevoegd aan artikel 11.03, bij de Ontwerpbegroting 2022 zijn de middelen toegevoegd aan de diverse projecten.

 • 3. A16 Rotterdam: Naast een verhoging van het projectbudget met toegekende prijsbijstelling is het budget verhoogd met € 157 miljoen. Bij het project A16 Rotterdam is vertraging ontstaan door het uitblijven van het verkrijgen van de watervergunning. De oorzaak hiervan lag in onzekerheden rond de omgang met chlorideconcentraties en PFAS in het projectgebied. Daarnaast heeft het project vertraging opgelopen als gevolg van de stikstofproblematiek. Dit heeft samen geleid tot een tegenvaller van € 125 miljoen waarvan € 45 miljoen wordt gedekt uit de investeringsruimte wegen (11.05) en € 80 miljoen vanuit de generieke investeringsruimte (11.04). Daarnaast is € 32 miljoen toegevoegd aan het project vanuit 11.04 voor het herstel van een bestaand kunstwerk.

 • 4. A24 Blankenburgtunnelverbinding: Naast een verhoging van het projectbudget met toegekende prijsbijstelling is het budget verhoogd met € 18,7 miljoen voor een aanvullende dekking voor de genomen maatregelen met betrekking tot PAS, PFAS en eisen waterveiligheid. Dit wordt gedekt vanuit de generieke investeringsruimte (11.04). Tot slot is het budget verhoogd met € 5,9 miljoen ter dekking van gemaakte meerkosten bij RWS door COVID-19. Bij Voorjaarsnota 2021 zijn hiervoor generale middelen toegevoegd aan artikel 11.03, bij de Ontwerpbegroting zijn de middelen toegevoegd aan de diverse projecten.

 • 5. N18 Varsseveld-Enschede: Het projectbudget is verlaagd met € 19,8 miljoen. Aan het project is decharge verleend. Het positieve resultaat dat hoofdzakelijk bestaat uit een aanbestedingsmeevaller, vloeit terug naar de generieke investeringsruimte (11.04).

 • 6. A12-A15 Ressen-Oudenbroeken (ViA15): Het openstellingsjaar van dit project is nog niet bekend. Dit is het gevolg van de uitspraak van de Raad van State inzake stikstof.

De overige budgettaire aanpassingen zijn mutaties ten aanzien van prijsbijstellingen.

Tabel 35 Projectoverzicht behorende bij 12.04: Geïntegreerde contractvormen/PPS Hoofdwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
 

Projectbudget

Kasbudget

 

Openstelling

Eind contract

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

t/m 2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Later

Huidg

Vorig

   

Projecten Noordwest-Nederland

               

A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (deeltraject A1/A6)

1.846

1.845

682

63

67

61

60

63

60

789

2019

2019

   

A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (deeltraject A6 Almere)

379

375

83

21

17

17

17

17

21

186

2019

2019

   

A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)

1.178

1.160

372

63

61

49

49

49

76

458

2020

2020

 

1

 

A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (Badhoevedorp-Holendrecht):

1.265

1.244

11

29

33

26

27

27

42

1.069

2026

2026

 

2

 

A10 Tweede Coentunnel

2.190

2.172

1.284

56

55

55

55

55

75

556

2013

2013

   

A12 Lunetten-Veenendaal

698

691

397

26

26

26

26

26

26

147

2012

2012

   

A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten

365

360

69

17

15

15

14

14

14

206

2019

2019

   

Aflossing tunnels

959

954

750

48

36

28

28

29

27

12

     

Projecten Zuidwest-Nederland

               

A15 Maasvlakte-Vaanplein

2.288

2.271

1.486

100

82

55

55

55

55

401

2015

2015

   

A16 Rotterdam

1.788

1.524

192

130

61

208

116

73

66

858

2025

2025

 

3

 

A24 Blankenburgtunnelverbinding

1.975

1.923

273

51

32

69

239

113

108

1.090

2024

2024

 

4

 

Projecten Zuid-Nederland

               

A59 Rosmalen-Geffen

272

272

271

     

0

2005

2005

   

Projecten Oost-Nederland

               

A12 Ede-Grijsoord

182

180

74

10

9

9

9

9

9

51

2016

2016

   

N18 Varsseveld-Enschede

447

463

244

12

11

10

11

11

12

136

2018

2018

 

5

 

A12-A15 Ressen - Oudenbroeken

196

191

54

142

      

n.t.b.

2023- 2025

 

6

 

Projecten Noord-Nederland

               

N31 Leeuwarden-Drachten

168

168

149

6

7

3

   

4

2007

2007

   

N33 Assen-Zuidbroek

348

344

143

15

13

14

14

14

14

121

2014

2014

   

Projecten Tolgefinancierd

               

Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15)

505

497

     

25

25

454

     

Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel

               

Afrondingen

               

Totaal

17.051

16.636

6.532

791

525

645

721

580

633

6.540

     

Begroting (MF 12.04)

   

791

525

645

721

580

633

6.540

     

12.06 Netwerkgebonden kosten Hoofdwegennet

Motivering

Op dit artikelonderdeel worden de aan het netwerk te relateren apparaatskosten (inclusief afschrijving en rente) van RWS en de overige netwerkgebonden kosten geraamd. De overige netwerkgebonden kosten komen ten goede aan exploitatie, onderhoud, vernieuwing, aanleg en DBFM, en betreffen taken die gecentraliseerd binnen RWS worden opgepakt. Het gaat bij deze zogeheten landelijke taken onder meer om het verzamelen van basisinformatie, onderhouden van ICT-systemen, het inspecteren van het areaal en de ontwikkeling van kennis en innovatie. Er is gekozen voor centrale uitvoering met het oog op enerzijds uniformiteit in werkwijze en anderzijds kostenbesparing.

12.09 Ontvangsten

Motivering

Op dit artikelonderdeel worden de bijdragen van derden aan de producten op het gebied van Rijkswegen, die rechtstreeks aan IenW worden betaald, verantwoord.

Producten

Totaal geraamde inkomsten tol

Met de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15, die op 15 maart 2016 in werking is getreden, is vastgelegd dat bij de projecten A24 Blankenburgverbinding en A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15) tol geheven kan worden. De toekomstige tolontvangsten zijn geraamd op artikel 12.09. Bij tolheffing wordt uitgegaan van een periode van 25 jaar. Als de tolopgave op een wegdeel eerder wordt gerealiseerd, dan zal de tolheffing op dat wegdeel worden beëindigd en vice versa. Voor een overzicht van de totaal geraamde inkomsten tol wordt verwezen naar bijlage 7 Tol.

Bijdragen van derden

Dit betreffen de bijdragen van decentrale overheden en andere derden aan projecten in de investeringen van Rijkswegenprojecten.

Tabel 36 Ontvangsten artikel 12 Hoofdwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
 

2021

2022

2023

2024

2025

Bijdragen van derden

248

28

55

34

39

geraamde inkomsten tol

   

26

26

Totaal

248

28

55

60

65

Ten opzichte van de eerste suppletoire wet 2021 zijn de ontvangsten toegenomen als gevolg van:

 • Bij een aantal projecten zijn ontvangsten aangepast voor de prijsbijstelling 2021 (€ 2,7 miljoen);

 • Hogere ontvangsten ten behoeve van de planning en studie van de A1-A30 Barneveld (€ 3 miljoen).

Licence