Base description which applies to whole site

3.8 Artikel 13 Toeslagen

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 20 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 13 Toeslagen (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl. ISB 1+2, NvW) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB 3 t/m 5) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

1.289.239

1.823.373

55.792

‒ 833

1.878.332

      

Uitgaven (1) + (2)

2.006.544

1.962.485

‒ 738.835

‒ 15.573

1.208.077

      

Apparaatsuitgaven (1)

335.864

354.355

‒ 5.997

‒ 15.573

332.785

      

Personele uitgaven

326.123

343.476

‒ 2.600

‒ 24.850

316.026

Eigen personeel

163.438

169.745

‒ 31.840

‒ 9.608

128.297

Inhuur externen

161.685

172.681

29.210

‒ 15.706

186.185

Overig personeel

1.000

1.050

30

464

1.544

      

Materiële uitgaven

9.741

10.879

‒ 3.397

9.277

16.759

ICT

213

213

‒ 177

200

236

Bijdrage aan SSO's

0

628

600

‒ 1.228

0

Overige materiële uitgaven

9.528

10.038

‒ 3.820

10.305

16.523

      

Programma-uitgaven (2)

1.670.680

1.608.130

‒ 732.838

0

875.292

      

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

102

102

4

0

106

Bijdrage overige ZBO's/RWT's

102

102

4

0

106

      

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

0

3.300

630

‒ 72

3.858

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

0

3.300

630

‒ 72

3.858

      

Opdrachten

39.526

45.026

‒ 11.982

717

33.761

ICT opdrachten

26

26

1.621

204

1.851

Overige opdrachten

39.500

45.000

‒ 13.603

513

31.910

      

Bijdrage aan medeoverheden

52.445

84.445

‒ 49.000

0

35.445

Bijdrage aan medeoverheden

52.445

84.445

‒ 49.000

0

35.445

      

(Schade)vergoeding

1.386.905

1.283.555

‒ 688.470

‒ 645

594.440

Compensatie toeslagengedupeerden

555.705

383.605

‒ 77.022

9.523

316.106

Kwijtschelden private schulden

304.200

308.700

‒ 143.714

‒ 513

164.473

Herstelprogramma voor kinderen

420.000

420.000

‒ 345.000

0

75.000

Herstelregeling voor ex-partners

60.000

60.000

‒ 60.000

0

0

Herstelregeling voor gedupeerden andere toeslagen

47.000

47.000

‒ 47.000

0

0

Overige (schade)vergoedingen

0

64.250

‒ 15.734

‒ 9.655

38.861

      

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

191.702

191.702

15.980

0

207.682

Toegerekende uitgaven van Belastingen

191.702

191.702

15.980

0

207.682

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt in 2022 per saldo verhoogd met circa € 55 mln. Deels hangt dit samen met de uitgavenmutaties (zie de toelichting onder 'Uitgaven') en deels betreft het specifieke verplichtingenmutaties. De belangrijkste mutaties:

  • Er wordt € 113,2 mln. verplichtingenruimte toegevoegd aan het personele budget van UHT. De reden hiervoor is met name om meer verplichtingen voor externe inhuur te kunnen aangaan.

  • Er wordt € 4 mln. verplichtingenruimte aan Bijdrage aan medeoverheden toegevoegd in verband met uitbreiding van de SPUK voor de hersteloperatie toeslagen.

  • De verplichtingenruimte op (Schade)vergoeding wordt met circa € 142,6 mln. naar beneden bijgesteld. Dit budget wordt geschoven naar 2023 en 2024 in verband met verplichtingen die naar verwachting pas later zullen worden aangegaan voor emotioneel herstel en de private schulden oplossing.

Uitgaven

Personele uitgaven

Dit budget wordt in 2022 met circa € 27,5 mln. naar beneden bijgesteld. Dit heeft verschillende redenen:

  • Door personeelsverloop en krapte op de arbeidsmarkt duurt het langer om vacatures te vervullen. Hierdoor vallen de personele uitgaven € 37,4 mln. lager uit.

  • Er is bij de Ontwerpbegroting 2023 loonbijstelling uitgekeerd ter dekking van gestegen cao-lonen en werkgeverspremies. Hierdoor wordt het personele budget in 2022 verhoogd met € 8,1 mln. Daarnaast is in het kader van de tijdelijke tegemoetkoming kinderopvang (TTKO) € 2,9 mln. toegevoegd aan dit budget.

  • Tot slot is er € 7,1 mln. intern herschikt binnen artikel 13 Toeslagen van het personele budget naar andere financiële instrumenten (onder andere naar materiële uitgaven, omdat een deel van de werkzaamheden zijn uitbesteed aan externe partijen) en is er circa € 5,9 mln. vanuit andere artikelen binnen de begroting van het ministerie van Financiën naar dit budget overgeheveld (met name de teruggave vanuit artikel 1 Belastingen van ongebruikte ketenbudgetten).

Opdrachten

De verwachte uitvoeringskosten van de private schuldenoplossing en ouders in het buitenland zijn in 2022 lager dan begroot. Dit komt onder andere door vertraging in de opstart. Het budget (- € 14,5 mln.) wordt daarom deels doorgeschoven. Verder is er circa € 0,8 mln. prijsbijstelling toegevoegd aan Opdrachten en wordt er voor circa € 2,4 mln. binnen artikel 13 Toeslagen herschikt naar Opdrachten.

Bijdrage aan medeoverheden

De budgetten voor de brede hulp via gemeenten worden met een kasschuif 1 jaar opgeschoven, omdat deze pas later nodig zijn (- € 48 mln. in 2022). Deze budgetten zijn gericht aan de kinderen en ex-partners van gedupeerden van de problemen met de kinderopvangtoeslag en voor de verwachte kosten van medeoverheden ten behoeve van de herijking van de aanpak van de hersteloperatie toeslagen. Daarnaast wordt, naar aanleiding van de controles van de ADR op het jaarverslag 2021, het budget voor het VNG (Vereniging voor Nederlandse Gemeenten) steunpunt (€ 1 mln.) herschikt van Bijdrage aan medeoverheden naar Bijdrage aan (inter)nationale organisaties.

(Schade)vergoeding

In de Ontwerpbegroting 2023 is reeds aangegeven dat dit budget in 2022 met circa € 689,1 mln. naar beneden wordt bijgesteld. Dit heeft verschillende redenen:

  • Kasschuiven: Enkele regelingen in het kader van de hersteloperatie toeslagen gaan later van start dan eerder voorzien. De budgetten voor deze regelingen (het herstelprogramma voor kinderen, de herstelregeling voor ex-partners en de herstelregeling voor gedupeerden andere toeslagen) worden doorgeschoven naar 2023 en 2024. Het grootste deel van deze kasschuiven wordt gevormd door de kasschuif in de middelen van het herstelprogramma voor kinderen (- € 345 mln. in 2022). Het herstelprogramma voor kinderen is van start gegaan in het vierde kwartaal van 2022. Dit betekent dat de meeste middelen in 2023 nodig zullen zijn. Voor de herstelregeling voor ex-partners wordt € 60 mln. doorgeschoven naar 2023 en 2024. Voor de herstelregeling voor gedupeerden andere toeslagen wordt het budget van € 47 mln. voor 2022 doorgeschoven. Daarnaast wordt ook circa € 78,9 mln. van het budget voor de forfaitaire compensatieregeling en de integrale beoordeling en € 154,9 mln. van het budget voor de private schuldenoplossing doorgeschoven naar 2023 en 2024. Tot slot vinden er nog enkele kleinere kasschuiven plaats (totaal circa € 35,8 mln. van 2022 naar 2023 en 2024). Van de totale kasschuif wordt circa € 422 mln. naar 2023 doorgeschoven en circa € 299,6 mln. naar 2024. Een uitgebreider overzicht van de financiële stand van zaken van de hersteloperatie toeslagen is te vinden in de financiële paragraaf van de 12e voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen3 en bijlage 7: Herstel toeslagen van de Najaarsnota.

  • Prijsbijstelling: Vanwege prijsbijstelling wordt dit budget met circa € 34 mln. opgehoogd in 2022.

  • Overboekingen met andere begrotingen: Sinds 1 maart 2021 kunnen gedupeerden van de problemen met de kinderopvangtoeslag via de Raad voor Rechtsbijstand adequate en kosteloze rechtsbijstand krijgen. De benodigde middelen voor deze regeling staan meerjarig geserveerd op de begroting van het ministerie van Financiën. Ten behoeve van de budgettaire afwikkeling over 2021 wordt er circa € 0,9 mln. naar JenV overgeboekt.

  • Herschikkingen: Er vindt een klein aantal herschikkingen naar andere financiële instrumenten binnen artikel 13 Toeslagen plaats.

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

Met de toerekening van uitgaven die de Belastingdienst ten behoeve van Toeslagen doet wordt inzicht gegeven in de integrale uitgaven die voor Toeslagen worden gemaakt. Deze toerekening wordt jaarlijks herijkt in de Ontwerpbegroting. Op basis van de meest recente inzichten wordt de toerekening in 2022 verhoogd met circa € 16 mln.

3

Kamerstukken II 2022-2023, 31 066, nr 1128

Licence