Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 1 Investeren in waterveiligheid (bedragen x € 1.000)

1

Investeren in waterveiligheid

StandOntwerpBegroting(1)

MutatiesVia NvW'enAmendementen(2)

StandVastgesteldeBegroting(3)

Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4)

Stand 1eSuppletoireBegroting(5)

Mutaties2023(7)

Mutaties2024(8)

Mutaties2025(9)

Mutaties2026(10)

Verplichtingen

 

1.018.861

 

1.018.861

‒ 163.113

855.748

404.469

‒ 164.383

270.336

2.282

Uitgaven

 

568.377

 

568.377

‒ 26.446

541.931

‒ 80.872

79.616

211.725

27.395

waarvan juridisch verplicht

     

51%

    

1.01

Grote projecten waterveiligheid

109.499

 

109.499

‒ 10.952

98.547

25.723

82.614

621

‒ 1.043

1.01.01

Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten

77.722

 

77.722

‒ 11.019

66.703

25.000

80.305

 

1.015

1.01.02

Programma HWBP-2 Rijksprojecten

1.202

 

1.202

378

1.580

395

396

605

 

1.01.03

Ruimte voor de rivier

4.990

 

4.990

202

5.192

‒ 573

‒ 929

162

2.661

1.01.04

Maaswerken

25.585

 

25.585

‒ 513

25.072

901

2.842

‒ 146

‒ 4.719

1.02

Ontwikkeling waterveiligheid

448.187

 

448.187

‒ 22.859

425.328

‒ 109.032

‒ 3.142

210.960

28.438

1.02.01

Planning waterveiligheid

53.721

 

53.721

‒ 5.030

48.691

‒ 30.649

0

0

 
 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

437

 

437

2.047

2.484

1.228

322

0

 

1.02.02

Aanleg waterveiligheid

394.466

 

394.466

‒ 17.829

376.637

‒ 78.383

‒ 3.142

210.960

28.438

1.03

Studiekosten

10.691

 

10.691

7.365

18.056

2.437

144

144

 

1.03.01

Studie en onderzoekskosten

10.691

 

10.691

7.365

18.056

2.437

144

144

 

Ontvangsten

 

166.404

 

166.404

4.102

170.506

   

‒ 53

1.09

Ontvangsten investeren in waterveiligheid

166.404

 

166.404

4.102

170.506

   

‒ 53

1.09.01

Ontvangsten waterschappen HWBP-2

   

9.757

9.757

    

1.09.03

Ontvangsten waterschappen HWBP

164.909

 

164.909

‒ 8.323

156.586

    

1.09.04

Overige ontvangsten HWBP

   

0

0

   

‒ 53

1.09.05

Overige aanleg ontvangsten

1.495

 

1.495

2.668

4.163

    
           

Toelichting

Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € -163 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2021 (verhoging met € 478 miljoen) en een verschuiving van de verplichtingen naar latere jaren van € -646 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere boekingen die per saldo een verhoging van de verplichtingen betekenen van € 5 miljoen.

De verschuiving naar latere jaren van € -646 miljoen is met name naar aanleiding van herziene planningen van de keringbeheerders bij het HWBP en HWBP-2 en Rijksprojecten (€ -637 miljoen) en Zandmaas (€ -8 miljoen). Daarnaast zijn er diverse kleinere boekingen die leiden tot een verhoging van € -1 miljoen.

Uitgaven

Artikel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 11 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een viertal mutaties, een verhoging ad € 98,3 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2021, kasschuiven naar latere jaren van € -109,1 miljoen, desaldering € 0,6 miljoen en overboekingen binnen het Deltafonds € 0,75 miljoen.

Saldo 2021

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 98,3 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021.

Kasschuiven

Vanuit 2022 wordt aan latere jaren € 59,1 miljoen toegevoegd in verband met aanpassing van de uitvoeringsplanning. BIj het hoogwaterbeschermingsprogramma-2 is sprake van een kasschuif waarbij € 108,5 miljoen naar latere jaren wordt doorgeschoven. Deze kasmatige vertraging is nagenoeg geheel terug te voeren op het deelproject Markeermeerdijken. Daarnaast zijn er kleinere kasschuiven op de projecten Ruimte voor de rivier en Maaswerken.

Desaldering

De hogere ontvangst ad € 0,6 miljoen heeft met name betrekking op verkoop van percelen in Brummen en Voorst (project Ruimte voor de rivier).

Overboekingen binnen Deltafonds

Overheveling van € -0,75 miljoen in zowel 2022 als 2023 naar beheer en onderhoud waterveiligheid voor areaalgroei grensmaas.

Artikel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 22,9 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een viertal mutaties, een verhoging ad € 88,6 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2021, kasschuiven naar latere jaren van € 110,4 miljoen, desaldering € 5,0 miljoen en overboekingen binnen het Deltafonds € 6,0 miljoen.

Saldo 2021

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 88,6 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021.

Kasschuiven

Om binnen een modaliteit de beschikbare bedragen in overeenstemming te brengen met de geactualiseerde programmering zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. De overprogrammering van het Deltafonds in de ontwerpbegroting 2022 bedroeg € 37,1 miljoen welke na verwerking van doorwerking saldo 2021 (€ 51.2 miljoen) € 88,3 miljoen bedraagt. Middels de geactualiseerde programmering wordt in 2022 een bedrag van € 170 miljoen ten gunste van de overprogrammering gebracht, waarmee deze uitkomt op een overprogrammering van € 81,7 miljoen. Via het generale beeld wordt € 122,4 miljoen naar latere jaren overgeboekt. Daarmee komt de over/onderprogrammering uit op een overprogrammering in 2022 van € 40,7 miljoen.

Naast de ontwikkeling in de overprogrammering hebben de omvangrijkste kasschuiven betrekking op;

Hoogwaterbeschermingsprogramma: Dit wordt voornamelijk veroorzaakt bij de Versterking primaire rijkskeringen, waar momenteel het uitvoeringsprogramma wordt opgesteld. Het kasritme wordt hierop aangepast. Daarnaast is er ook een kasschuif bij het project Vlieland. De start uitvoering is met een jaar is vertraagd, omdat de vergunningverlening is vertraagd. Vanuit 2022 wordt € -171.9 miljoen verschoven naar latere jaren.

IJsseldelta fase 2: Dit betreft een kasschuif van € 28,5 miljoen vanuit latere jaren om aansluiting te krijgen op de uitvoeringsplanning van de provincie Overijssel voor de programmering van het project Ijsseldelta fase 2.

Kanaal Pannerdensch kanaal kribverlaging: De kasschuif bij het project Pannerdensch Kanaal heeft vooral betrekking op een vertraging in de uitvoering veroorzaakt door het stikstof probleem (€ -9,7 miljoen)

Daarnaast zijn er verschillende kleinere verschuivingen die leiden tot een verlaging van € -5,3 miljoen.;

Desaldering

De hogere ontvangst ad € 5,0 miljoen heeft betrekking op een ontvangst van het Waterschap Zuiderzeeland voor de vrijval van het project versterking Drontermeerdijk waarvoor de uitgaven gelijktijdig wordt verhoogd.

Overboekingen binnen Deltafonds

Een meevaller op het project IJsseldelta fase 1 ad € 10,8 miljoen wordt aan 2022 toegevoegd aan de investeringsruimte. In latere jaren wordt een meevaller op de project «Afferdensche en Deestse Waard» € 1,7 miljoen aan de investeringsruimte toegevoegd. Daarnaast wordt voor € 8,3 miljoen, waarvan € 4,7 miljoen in 2022 overgeboekt vanuit de investeringsruimte naar artikel 1 investeren in waterveiligheid ten behoeve van het project Krib- en Oeververlaging Pannerdensch Kanaal (KOP).

Licence