Base description which applies to whole site

Artikel 91 Apparaat kerndepartement

Tabel 10 Apparaat Kerndepartement (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

468.096

515.724

48.758

11.607

576.089

      

Apparaatsuitgaven

469.427

517.055

48.758

11.607

577.420

91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

     

Personele uitgaven

331.284

353.101

23.815

18.782

395.698

waarvan eigen personeel

293.938

309.055

2.580

10.604

322.239

waarvan externe inhuur

36.099

42.781

21.235

8.178

72.194

waarvan overig personeel

1.247

1.265

0

0

1.265

Materiele uitgaven

138.143

163.954

24.943

‒ 7.175

181.722

waarvan ict

15.764

18.405

7.029

905

26.339

waarvan sso's

84.357

91.805

5.759

‒ 2.510

95.054

waarvan overig materieel

38.022

53.744

12.155

‒ 5.570

60.329

      

Ontvangsten

4.406

6.406

0

100

6.506

Toelichting

Mutaties uitgaven

91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt per saldo verhoogd met 60,4 mln. Deze verhoging wordt veroorzaakt door een veelheid aan mutaties. De grootste mutaties worden hierbij toegelicht:

  • Een technische herschikking van 9,6 mln. waarbij budget vanuit NCSC wordt overgeheveld naar apparaatsuitgaven. Het overboeken van het programmabudget naar het apparaatsbudget is nodig aangezien het budget voornamelijk wordt ingezet voor het inhuren van specialistische kennis en de voorziene kosten Informatievoorziening

  • Het budget 10,9 mln. wordt overgeheveld van artikel Nationale veiligheid en terrorismebestrijding naar apparaatsuitgaven. Dit omdat de kosten veelal ondersteuning van het ambtelijk apparaat betreft en dus volledig ten laste komen van het apparaat. Om die reden wordt het budget overgeheveld van programma naar apparaat.

  • Een bijdrage van 15,4 mln. aan Directie Informatievoorziening en Inkoop (DIenI) voor het op orde brengen van de informatiehuishouding naar aanleiding van de kabinetsreactie POK.

  • Een meevaller van 5 mln. bij directie wetgeving en juridische zaken (DWJZ) wordt veroorzaakt doordat het implementatieplan Beweging in wetgeving voor de zomer is goedgekeurd. Hierdoor zijn geen uitgaven gedaan in het eerste half jaar. Tevens duurt het door de krappe arbeidsmarkt lang om de juiste mensen aan te kunnen trekken. Zo staan vacatures, waaronder voor ICT, nog open en starten medewerkers vanaf halverwege het jaar.

  • De budgetten voor verwijsportaal 2 en Strategisch Kenniscentrum (SKC) staan op het programmabudget terwijl de kosten vallen onder apparaatsbudget. Daarom wordt er 6,5 mln. overgeheveld van de programmakosten aanpak ondermijning naar het apparaatsbudget.

  • Voor uitvoering van de werkprocessen digitalisering strafrechtketen wordt 6,8 mln. aan budget overgeheveld van het programmabudget naar het apparaatsbudget.

  • Het restant betreft vele mutaties kleiner dan 5 mln.

Licence