Base description which applies to whole site

5.1 Artikel 91: Apparaat kerndepartement

Deze afbeelding bestaat uit een circel met daarin een onderscheid naar de uitgaven op het niet-beleidsartikel apparaat en de overige uitgaven op de JenV-begroting. Het aandeel hiervan is 3,0%. Naast de circel is een staaf opgenomen waarbij de uitgaven op dit artikel nader zijn verdeeld naar de artikelonderdelen. In de tekst naast deze staafdiagram staat onder elkaar vermeld: Overig Justitie en Veiligheid: 17681 mln; Eigen personeel: 323 mln; Externe inhuur: 63 mln, ICT: 36 mln, SSO: 80 mln, overig apparaat: 46 mln
Tabel 39 Budgettaire gevolgen van niet-beleid artikel 91 (bedragen x € 1.000)
  

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Realisatie 2022

Vastgestelde Begroting 20221

Verschil

Art.nr.

Verplichtingen

452.315

475.446

564.152

564.553

591.609

461.196

130.413

         
 

Apparaatsuitgaven

445.144

489.477

515.502

551.437

547.264

462.527

84.737

91.1

Apparaatsuitgaven Kerndepartement

       
 

Personele uitgaven

302.444

328.867

356.753

391.320

386.032

325.134

60.898

 

waarvan eigen personeel

261.246

283.746

313.140

324.819

323.479

290.263

33.216

 

waarvan externe inhuur

40.029

43.027

43.613

66.501

62.553

33.624

28.929

 

waarvan overig personeel

1.169

2.094

0

0

0

1.247

‒ 1.247

 

Materiële uitgaven

142.700

160.610

158.749

160.117

161.232

137.393

23.839

 

waarvan ict

21.307

23.492

28.547

35.970

35.634

15.764

19.870

 

waarvan sso's

93.082

103.551

89.935

97.462

79.942

84.357

‒ 4.415

 

waarvan overig materieel

28.311

33.567

40.267

26.685

45.656

37.272

8.384

         
 

Ontvangsten

33.309

33.871

35.182

42.161

9.613

4.406

5.207

1

de stand zoals gepresenteerd onder de stand vastgestelde begroting wijkt af van de stand vastgestelde begroting bij de eerste suppletoire begroting, tweede suppletoire begroting, incidentele suppletoire begroting(en) en de slotwet. De reden hiervoor is dat in het jaarverslag de ISB(s) die zijn ingediend tussen de vaststelling van de ontwerpbegroting en de vaststelling van de eerste suppletoire begroting zijn opgeteld bij realisatie.

Toelichting uitgaven

Op de apparaatsuitgaven is € 84,7 mln. meer uitgegeven ten opzichte van de vastgestelde begroting. Hiervan was € 100,7 mln. opgenomen in de eerste en tweede suppletoire begroting. De slotwet bevat een mutatie van € -30,2 mln. Dit artikel bestaat uit ruim 30 grotere en kleinere diensten/budgethouders. In de loop van het uitvoeringsjaar vinden er vele kleine mutaties en enkele grotere mutaties plaats. De belangrijkste mutaties zijn:

 • € 13,8 mln. toekenning van loon- en prijsbijstelling 2022

 • € 5 mln. aan middelen voor Informatie huishouding

 • Een bijdrage van € 15,4 mln. aan Directie Informatievoorziening en Inkoop (DIenI) voor het op orde brengen van de informatiehuishouding naar aanleiding van de kabinetsreactie POK.

 • Een technische herschikking van € 9,6 mln. waarbij budget vanuit NCSC wordt overgeheveld naar apparaatsuitgaven. Het overboeken van het programmabudget naar het apparaatsbudget is nodig aangezien het budget voornamelijk wordt ingezet voor het inhuren van specialistische kennis en de voorziene kosten Informatievoorziening

 • Het budget € 10,9 mln. wordt overgeheveld van artikel Nationale veiligheid en terrorismebestrijding naar apparaatsuitgaven. Dit omdat de kosten veelal ondersteuning van het ambtelijk apparaat betreft en dus volledig ten laste komen van het apparaat. Om die reden wordt het budget overgeheveld van programma naar apparaat.

 • De budgetten voor verwijsportaal 2 en Strategisch Kenniscentrum (SKC) staan op het programmabudget terwijl de kosten vallen onder apparaatsbudget. Daarom wordt er € 6,5 mln. overgeheveld van de programmakosten aanpak ondermijning naar het apparaatsbudget.

 • Op het COVID budget is € 9,5 minder uitgegeven. De meevaller wordt voornamelijk veroorzaakt door vertraging bij het werven van personeel door krappe arbeidsmarkt alsmede de vertraging in Parlementaire Enquête Covid-19 en publicatie van OVV-rapportages.

 • Het HGIS-uitgavenbudget Europol/Eurojust wordt met € 11,3 mln. verlaagd omdat projecten getemporiseerd zijn als gevolg van ingewikkelde besluitvorming en door capaciteitsproblematiek in de uitvoering waardoor de kosten lager uitvallen.

 • Overig materieel Migratiebeleid € 6,9 mln. overschrijding door veel meer inzet ten aanzien van ondersteuning Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen in 2022.

 • Een onderuitputting van 8,9 mln. op het project informatiehuishouding vanwege vertraging van onder ander de projecten Woo (Wet Open overheid) en implementatie email archivering.

 • Het restant saldo betreft vele kleinere mutaties.

Toelichting ontvangsten

Op de apparaatsontvangsten is € 5,2 mln. meer gerealiseerd dan begroot. Deze saldo bestaat uit diverse posten kleiner dan € 5 mln. zoals een ontvangst van 3,5 mln. voor facilitaire dienstverlening met betrekking tot de verrekening met de taakorganisaties.

Tabel 40 Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten inclusief agentschappen enZelfstandige Bestuursorganen/Rechtspersonen met een wettelijke taak1 (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Realisatie 2022

Vastgestelde Begroting 2022

Verschil

Totaal apparaatsuitgaven ministerie (GVKA)

2.063.824

2.269.526

2.336.165

2.466.861

2.621.447

2.320.117

301.330

Kerndepartement

445.144

489.477

515.502

551.437

547.264

462.527

84.737

Openbaar Ministerie

548.138

572.831

603.660

621.331

671.324

582.473

88.851

Raad voor de rechtspraak

856.419

986.657

984.607

1.064.406

1.147.872

1.041.387

106.485

Raad voor de Kinderbescherming

183.557

188.072

199.439

195.211

217.419

201.555

15.864

Hoge Raad

30.566

32.489

32.957

34.476

37.568

32.175

5.393

        

Totaal apparaatskosten Agentschappen (BLS)2

1.723.410

1.855.867

2.073.011

2.214.157

2.497.861

2.322.498

175.363

Dienst Justitiële Inrichtingen

1.200.269

1.259.337

1.376.825

1.455.673

1.482.837

1.419.400

63.437

Immigratie en Naturalisatiedienst

317.352

367.387

446.192

495.637

532.580

453.594

78.986

Centraal Justitieel Incasso Bureau

112.773

130.523

140.332

148.792

153.858

144.247

9.611

Nederlands Forensisch Instituut

58.075

57.318

64.374

63.653

70.955

64.397

6.558

Dienst Justis

34.941

41.302

45.288

50.402

51.665

52.109

‒ 444

Justitiële Informatiedienst

    

67.927

56.995

10.932

Justitiële ICT organisatie

    

138.039

131.756

6.283

        

Totaal apparaatskosten ZBO's en RWT's3

6.411.416

6.747.707

6.940.832

7.036.889

7.917.080

7.014.390

902.690

Nationale Politie

5.735.326

6.115.466

6.232.513

6.362.359

7.087.318

6.419.565

667.753

Politieacademie

2.856

2.926

3.009

3.075

3.211

3.075

136

Raad voor rechtsbijstand

50.528

51.743

30.888

26.810

28.388

28.098

290

Bureau Financieel Toezicht

5.884

6.956

7.883

8.146

8.535

8.175

360

Autoriteit Persoonsgegevens

16.121

20.492

23.826

26.257

29.020

25.075

3.945

College voor de Rechten van de Mens

7.327

7.627

8.215

8.303

10.233

8.858

1.375

College van toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

915

915

915

1.127

1.192

1.1924

0

College gerechtelijk deskundigen

1.681

1.884

1.925

1.969

2.012

1.968

44

Stichting Advisering Bestuursrechtspraak

5.031

5.127

5.127

5.127

5.127

5.127

0

Raad voor de rechtshandhaving

118

277

277

253

235

253

‒ 18

Reclasseringsorganisaties (cluster):

       

– Stichting Reclassering Nederland

145.032

152.139

158.156

160.436

167.669

156.782

10.887

– Leger des Heils, Jeugdbescherming en Reclassering

21.348

22.372

22.892

23.861

25.258

23.615

1.643

– Stichting Verslavingsreclassering GGZ

72.878

75.634

77.032

78.826

82.270

78.607

3.663

Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven

6.696

7.509

8.890

9.995

13.740

8.208

5.532

Slachtofferhulp Nederland

32.904

33.938

40.248

41.093

41.487

36.833

4.654

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen

1.717

1.775

3.066

3.381

2.929

2.402

527

Stichting HALT

11.913

12.303

12.644

12.897

10.820

13.273

‒ 2.453

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid

32.311

30.361

102.764

62.542

35.067

32.266

2.801

Onderzoeksraad voor veiligheid

12.635

13.746

16.045

15.594

17.461

13.482

3.979

Centraal Orgaan opvang asielzoekers

214.711

159.447

159.447

167.729

302.582

123.731

178.851

Stichting Nidos

33.484

25.070

25.070

17.109

42.526

23.805

18.721

Particuliere Jeugdinrichtingen (cluster)5

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Gerechtsdeurwaarders (cluster)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Notarissen (cluster)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Kansspelautoriteit (Ksa)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Het Keurmerkinstituut BV

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

1

Voor ZBO's/RWT's is een onderscheid tussen apparaat en programma lastig te maken omdat het onderscheid niet naar voren komt niet altijd in de jaarrekening.

2

vóór 2022 maakten de apparaatskosten van Justid en JIO onderdeel uit van de apparaatskosten van de opdrachtgevers (resp. kerndepartement en DJI)

3

Voor ZBO's/RWT's is een onderscheid tussen apparaat en programma lastig te maken omdat het onderscheid niet altijd in de jaarrekening naar voren komt.

4

in de vastgestelde begroting 2022 stond hier als gevolg van een administratieve omissie 790

5

Bij DJI geldt dat het volledige subsidiebedrag aan particuliere JJI's als programmakosten worden begroot en verantwoord, dus apparaat is 0%.

Licence