Base description which applies to whole site

Artikel 91 Apparaat kerndepartement

Tabel 10 Artikel 91 Apparaat kerndepartement (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

460.130

7.966

468.096

40.350

508.446

16.175

25.709

24.673

23.233

          

Apparaatsuitgaven

461.461

7.966

469.427

40.350

509.777

16.175

25.709

24.673

23.233

91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

         

Personele uitgaven

324.068

7.216

331.284

14.539

345.823

7.273

16.104

14.468

13.511

waarvan eigen personeel

289.197

4.741

293.938

9.339

303.277

6.626

15.455

13.817

12.859

waarvan externe inhuur

33.624

2.475

36.099

5.182

41.281

618

620

622

606

waarvan overig personeel

1.247

0

1.247

18

1.265

29

29

29

46

Materiele uitgaven

137.393

750

138.143

25.811

163.954

8.902

9.605

10.205

9.722

waarvan ict

15.764

0

15.764

2.641

18.405

642

755

754

690

waarvan sso's

84.357

0

84.357

7.448

91.805

5.304

5.404

6.000

5.593

waarvan overig materieel

37.272

750

38.022

15.722

53.744

2.956

3.446

3.451

3.439

          

Ontvangsten

4.406

0

4.406

2.000

6.406

2.000

2.000

1.000

0

Toelichting

Mutaties uitgaven

91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt meerjarig verhoogd. Deze verhoging wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

  • Toekenning van de loon – en bijstelling tranche 2022 ad 13,8 mln.in 2022 aflopend naar 13,7 in 2027.

  • Aan het DTV-budget (Dienst Terugkeer en Vertrek) worden meerjarig vanuit de startnota middelen toegevoegd voor de stijgende kosten door de hogere instroom en bezetting voor asiel. In de jaren 2022 en 2023 1 mln. en vanaf 2024 structureel 5 mln.

  • 5 mln. in 2022 aan middelen voor Informatie huishouding

  • Het restant bevat vele mutaties kleiner dan 5 mln. zoals:

    ‒ 2,3 mln. ten behoeve van Communicatie Projectdirectie Covid-19

    ‒ 2 mln. voor de huurpenningen voor uitplaatsing van verschillende JenV onderdelen.

Licence