Base description which applies to whole site

4.1 Artikel 91. Apparaat kerndepartement

Op dit artikel worden de personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het kerndepartement van Justitie en Veiligheid weergegeven. Het betreft hier de verplichtingen en uitgaven voor zowel personeel (waaronder ambtelijk personeel en inhuur externen) als materieel (waaronder ICT-uitgaven en SSO’s).

A. Budgettaire gevolgen

Tabel 40 Budgettaire gevolgen artikel 91 Apparaat Kerndepartement (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Verplichtingen

564.152

511.389

460.130

459.864

458.563

458.380

457.819

        

Apparaatsuitgaven

515.502

512.720

461.461

461.195

458.563

458.380

457.819

91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

       

Personele uitgaven

356.753

356.837

324.068

320.656

318.390

318.174

317.611

waarvan eigen personeel

313.140

312.451

289.197

290.403

288.069

287.724

287.176

waarvan externe inhuur

43.613

43.145

33.624

29.005

29.073

29.202

28.538

waarvan overig personeel

0

1.241

1.247

1.248

1.248

1.248

1.897

Materiele uitgaven

158.749

155.883

137.393

140.539

140.173

140.206

140.208

waarvan ict

28.547

26.448

15.764

15.779

15.779

15.779

15.769

waarvan sso's

89.935

85.508

84.357

86.561

86.561

86.562

86.822

waarvan overig materieel

40.267

43.927

37.272

38.199

37.833

37.865

37.617

        

Ontvangsten

35.182

19.858

4.406

4.406

4.406

4.406

4.406

Toelichting op de financiële instrumenten

De hogere uitgaven in het jaar 2021 ten opzichte van het jaar 2022 en verder worden voornamelijk veroorzaakt door:

  • In 2021 is het onderdeel overig materieel verhoogd met € 4,4 mln. voor het LIEC (Landelijk Informatie en Expertise Centrum) voor het brede offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit (Botoc).

  • In juli 2020 is het DG COVID-19 van start gegaan. Dit DG zal interdepartementaal alle nodige actie verrichten om regie en samenhang te bereiken met betrekking tot beleid en uitvoering. Op het apparaatsartikel is € 1,9 mln. toegevoegd voor met name monitoring/beheersing en handhaving van de gezondheidscrisis en de voorbereiding van (externe) onderzoeken en verantwoording.

  • Op de apparaatsuitgaven is € 5,2 mln. beschikbaar gesteld voor diverse projecten waaronder de implementatie van een generieke Acces managementvoorziening en het project encryptie kosten justitienet.

  • De voortduring van de coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat JenV nog altijd kosten maakt voor personele bescherming, om primaire processen coronaproof te maken en om achterstanden als gevolg van corona weg te werken. Op de apparaatsuitgaven is hiervoor € 3 mln. toegevoegd.

  • Tot slot heeft er een incidentele interne overboeking van € 3,6 mln. plaatsgevonden naar de apparaatsuitgaven van programmakosten voor digitalisering strafrechtketen.

B. Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten

De Minister van JenV is verantwoordelijk voor een vijftal agentschappen. In de onderstaande tabel zijn de totale apparaatskosten van deze agentschappen weergegeven. Deze worden verder uitgesplitst en toegelicht in de agentschapsparagraaf. Onderstaande tabel geeft ook de totale apparaatsuitgaven voor het kerndepartement en de grote uitvoeringsorganisaties weer. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de apparaatsuitgaven van de ZBO’s en RWT’s. Alle begrotingsgefinancierde ZBO’s en RWT’s zijn in het overzicht opgenomen.

Tabel 41 Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten inclusief agentschappen en zbo's/rwt's (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Totaal apparaatsuitgaven ministerie

2.336.165

2.414.296

2.319.051

2.279.698

2.245.766

2.244.826

2.241.837

Kerndepartement

515.502

512.720

461.461

461.195

458.563

458.380

457.819

Openbaar Ministerie

603.660

616.648

582.473

581.443

579.814

578.948

579.899

Raad voor de rechtspraak

984.607

1.051.246

1.041.387

1.020.749

990.946

990.346

986.967

Raad voor de Kinderbescherming

199.439

201.119

201.555

185.349

185.423

185.515

185.515

Hoge Raad

32.957

32.563

32.175

30.962

31.020

31.637

31.637

        

Totaal apparaatskosten Agentschappen

2.073.012

2.054.642

2.133.747

2.041.069

2.046.479

2.054.596

2.046.850

Dienst Justitiële Inrichtingen

1.376.825

1.373.733

1.419.400

1.403.826

1.410.263

1.418.527

1.410.509

Immigratie en Naturalisatiedienst

446.193

428.864

453.594

377.453

377.396

377.396

377.545

Centraal Justitieel Incasso Bureau

140.332

140.287

144.247

143.248

142.234

142.087

142.210

Nederlands Forensisch Instituut

64.374

64.672

64.397

64.432

64.476

64.476

64.476

Dienst Justis

45.288

47.086

52.109

52.110

52.110

52.110

52.110

Justitiële Informatiedienst

0

0

56.995

57.520

58.507

59.748

61.048

Justitiële ICT organisatie

0

0

131.756

131.756

131.756

131.756

131.756

        

Totaal apparaatskosten ZBO's en RWT's1

6.919.660

6.978.665

6.993.804

6.800.957

6.801.581

6.787.440

6.845.007

Nationale Politie

6.232.513

6.340.832

6.417.990

6.232.491

6.237.752

6.225.011

6.282.552

Politieacademie (PA)

3.009

3.075

3.075

3.075

3.075

3.075

3.075

Raad voor Rechtsbijstand (RvR)

30.888

28.098

28.098

28.098

28.098

28.098

28.098

Bureau Financieel Toezicht (Bft)

7.883

8.115

8.175

8.236

8.236

8.236

8.236

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

23.826

26.274

25.075

25.076

25.077

24.946

24.946

College voor de Rechten van de Mens (CRM)

8.215

9.151

8.858

8.757

8.631

8.631

8.631

College van toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

915

790

790

790

790

790

790

College gerechtelijk deskundigen (NRGD)

1.925

1.969

1.968

1.968

1.968

1.968

1.968

Raad voor de rechtshandhaving

277

253

253

253

253

253

253

Reclasseringsorganisaties (cluster):

       

- Stichting Reclassering Nederland (SRN)

158.156

161.257

156.782

156.996

156.615

156.727

156.742

- Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering

22.892

23.596

23.615

23.631

23.567

23.586

23.589

- Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG)

77.032

78.876

78.607

78.704

78.514

78.569

78.577

Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)

8.890

9.194

8.208

7.913

8.263

8.242

8.242

Slachtofferhulp Nederland (SHN)

40.248

42.751

36.833

36.835

36.835

36.835

36.835

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)

3.066

2.898

2.402

2.402

1.902

1.902

1.902

Stichting HALT

12.644

13.142

13.273

13.168

12.964

12.964

12.964

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)

102.764

64.101

32.266

32.269

32.269

32.269

32.269

Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV)

       

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) [1]

159.447

140.726

123.731

115.983

112.257

110.823

110.823

Stichting Nidos [1]

25.070

23.567

23.805

24.312

24.515

24.515

24.515

Gerechtsdeurwaarders (cluster)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Notarissen (cluster)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Stichting Donorgegevens Kunstmatige bevruchting (SDKB)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Kansspelautoriteit (Ksa)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Het Keurmerkinstituut BV

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

1

Het COA en stichting Nidos zijn de enige ZBO’s waarbij een onderscheid gemaakt kan worden in programma- en apparaatskosten

C. Apparaatsuitgaven per Directoraat Generaal

Onderstaand worden de apparaatsuitgaven van het kerndepartement in tabelvorm waar mogelijk onderverdeeld naar Directoraat Generaal.

Tabel 42 Apparaatsuitgaven 2022 per DG (bedragen x € 1.000)

organisatieonderdeel

bedrag

DG Migratie

84.660

DG Politie en Veiligheidsregio´s

19.817

DG Rechtspleging en Rechtshandhaving

44.166

DG Straffen en Beschermen

30.785

NCTV

55.003

Inspectie JenV

11.044

Programma DG Ondermijning

1.800

SG en pSG cluster

214.186

Totaal Apparaat

461.461

Inspectie JenV

Op artikel 91 worden ook de uitgaven voor de Inspectie JenV verantwoord. Het werkprogramma wordt separaat aan het parlement aangeboden. De Inspectie JenV kent onder gezag van de Inspecteur-Generaal, de volgende indeling in toezichtgebieden en een beheerdirectie: ↵ • Rechtsbescherming en Executie ↵ • Politie en Crisisbeheersing ↵ • Migratie, Cyber en Security ↵ • Directie Strategie, Kwaliteit en Bedrijfsvoering ↵ Met deze indeling wordt een substantieel deel van de taakuitvoering door JenV-uitvoeringsorganisaties gedekt met toezicht om zo de kwaliteit van de taakuitvoering en de naleving van regels en normen inzichtelijk te maken. Met haar toezicht kijkt de Inspectie JenV periodiek naar het functioneren van organisaties en de ketens en netwerken waarin zij samenwerken. Zo ontstaat een breed en evenwichtig inzicht in de (uit)werking van de maatschappelijke opgaven van JenV: een weerbare samenleving, bescherming en perspectief waaronder een rechtvaardig migratiebeleid en een veilige samenleving. De Inspectie benoemt daarbij leerpunten, formuleert aanbevelingen en signaleert kansen en risico’s. De Inspectie heeft in februari 2021 haar strategische koers uitgebracht voor de periode 2021-2024.

Licence