Base description which applies to whole site

4.3 Artikel 13. Nog onverdeeld

Tabel 16 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)2

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

0

132.269

‒ 165.369

33.100

0

      

Uitgaven

0

132.269

‒ 165.369

33.100

0

      

Nog te verdelen

Loonbijstelling

0

30.944

‒ 30.944

0

0

Prijsbijstelling

0

134.425

‒ 134.425

0

0

Onvoorzien

0

‒ 33.100

0

33.100

0

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

1

Inclusief de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 1), de Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 50), de amendementen op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 12; Kamerstukken II 2021/22,, 35925 VII, nr. 52) en de eerste incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36018 VII, nr. 1).

2

Inclusief de nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36120 VII, nr. 3), de tweede incidentele suppletoire begroting inzake personele inzet voor crisisopvang en de derde incidentele suppletoire begroting inzake huisvestingspakket migratiecrisis.

Toelichting

Mutaties Miljoenennota

Uitgaven

Nog te verdelen

Loonbijstelling

Dit betreft met name de loonbijstelling overboeking voor Groningen en Versterken (artikel 10) naar het Minsterie van EZK in verband met de herverkaveling. Verder betreft het de verdeling van de loonbijstelling tranche 2022.

Prijsbijstelling

Dit betreft met name de prijsbijstelling overboeking voor Groningen en Versterken (artikel 10) naar het Minsterie van EZK in verband met de herverkaveling. Verder betreft het de verdeling van de prijsbijstelling tranche 2022.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022

Onvoorzien

Ten behoeve van de personele inzet voor de crisisopvang van asielzoekers is per tweede incidentele suppletoire begroting 2022 € 33,1 mln. toegevoegd aan de begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36177 VII, nr. 1). Het kabinet heeft besloten dat de middelen hiervoor middels een verdeelsleutel worden opgehaald bij alle departementen. In totaal is € 30,3 mln. overgeboekt van andere departementen naar de begroting van BZK. Het aandeel van het Ministerie van BZK van € 2,8 mln. is gerealloceerd vanaf artikel 11.

Licence