Base description which applies to whole site

4.2 Artikel 12. Algemeen

Tabel 15 Algemeen (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)2

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

11.560

45.808

4.497

‒ 4.581

45.724

      

Uitgaven

171.560

205.808

4.635

‒ 164.581

45.862

      

Subsidies (regelingen)

Diverse subsidies

1.041

1.112

47

64

1.223

Koninklijk Paleis Amsterdam

53

53

2

0

55

Opdrachten

(Inter)nationale samenwerking

417

214

0

‒ 72

142

Diverse opdrachten

321

321

‒ 26

‒ 55

240

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Diverse bijdragen

0

150

33

0

183

POK - BZK transparant

0

0

0

100

100

Bijdrage aan medeoverheden

Kwijtschelden publieke schulden

160.000

160.000

4.579

‒ 164.579

0

Verzameluitkeringen

0

0

0

48

48

Bijdrage aan agentschappen

Eigenaarsbijdrage

0

5.500

0

0

5.500

POK - BZK transparant

0

1.257

0

‒ 163

1.094

Diverse bijdragen

0

0

0

55

55

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

Financiën (IXB)

9.728

37.201

0

21

37.222

      

Ontvangsten

0

34.174

0

21

34.195

1

Inclusief de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 1), de Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 50), de amendementen op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 12; Kamerstukken II 2021/22,, 35925 VII, nr. 52) en de eerste incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36018 VII, nr. 1).

2

Inclusief de nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36120 VII, nr. 3), de tweede incidentele suppletoire begroting inzake personele inzet voor crisisopvang en de derde incidentele suppletoire begroting inzake huisvestingspakket migratiecrisis.

Toelichting

Uitgaven

Mutaties Miljoenennota

Bijdrage aan medeoverheden

Kwijtschelden publieke schulden

Dit betreft de toedeling van de prijsbijstelling tranche 2022.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022

Uitgaven

Bijdrage aan medeoverheden

Kwijtschelden publieke schulden

Dit betreft een correctie op ontvangen LPO-uitkering op het budget voor kwijtschelden van de publieke schulden (€ -4,6 mln.).

Verder betreft dit een correctie van € 160 mln. Met medeoverheden is afgesproken dat compensatie van de uitgaven en de derving van inkomsten plaats vindt op basis van nacalculatie (werkelijke kosten). Omdat op dit moment volgens de voorwaarden nog niet kan worden overgegaan tot betaling, komt het beschikbare budget van € 160 mln. in 2022 niet tot uitputting en worden deze middelen volgens afspraak generaal teruggeboekt. In de 1e suppletoire begroting 2023 worden deze middelen weer opgeboekt.

Licence