Base description which applies to whole site

3.9 Artikel 10. Groningen versterken en perspectief

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 10 Groningen versterken en perspectief (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)2

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

1.520.108

0

0

0

0

      

Uitgaven

1.520.108

0

0

0

0

      

Subsidies (regelingen)

     

Woonbedrijf

3.028

0

0

0

0

Diverse subsidies

650

0

0

0

0

Bestuursakkoord

569.800

0

0

0

0

Industrie

839

0

0

0

0

Opdrachten

     

Werk- en onderzoeksbudget

11.564

0

0

0

0

Versterkingsoperatie

738.334

0

0

0

0

Bestuursakkoord

17.500

0

0

0

0

Industrie

213

0

0

0

0

Inkomensoverdrachten

     

Tegemoetkoming aan huurders

63

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

     

Nationaal Programma Groningen

25.000

0

0

0

0

Compensatie gemeenten en provincie

15.195

0

0

0

0

Bestuursakkoord

137.922

0

0

0

0

      

Ontvangsten

490.000

0

0

0

0

1

Inclusief de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 1), de Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 50), de amendementen op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 12; Kamerstukken II 2021/22,, 35925 VII, nr. 52) en de eerste incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36018 VII, nr. 1).

2

Inclusief de nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36120 VII, nr. 3), de tweede incidentele suppletoire begroting inzake personele inzet voor crisisopvang en de derde incidentele suppletoire begroting inzake huisvestingspakket migratiecrisis.

Toelichting

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is met ingang van het kabinet Rutte IV niet meer verantwoordelijk voor beleid van dit artikel. Dit artikel is herverkaveld naar de begroting van Economische Zaken en Klimaat.

Licence