Base description which applies to whole site

3.3 Artikel 23 Kennis en innovatie

Budgettaire gevolgen van beleid art. 23 Kennis en innovatie (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1) (incl. 1e ISB en NvW)

Stand 1e suppletoire begroting (2)(incl. 2e en 3e ISB)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

229.587

250.121

12.686

425.646

688.453

      

Uitgaven

244.539

259.255

12.665

‒ 8.947

262.973

      

Subsidies (regelingen)

     

Beleidsondersteunend onderzoek

28.844

38.838

7.342

3.537

49.717

Missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid

66.784

66.784

2.379

‒ 1.200

67.963

Kennisverspreiding en groen onderwijs

24.465

32.620

‒ 1.254

‒ 8.313

23.053

Opdrachten

     

Kennisontwikkeling en innovatie

14.546

14.357

‒ 967

‒ 1.594

11.796

Bijdrage aan agentschappen

     

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

8.060

13.017

897

‒ 1.224

12.690

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

     

Wageningen Research

101.825

93.380

4.267

0

97.647

ZonMw

15

259

1

‒ 153

107

      

Ontvangsten

12.107

12.442

0

‒ 1.782

10.660

      

Ontvangsten

     

Kennisontwikkeling en innovatie

12.107

12.442

0

‒ 1.782

10.660

Toelichting verplichtingen

Het totaal aan verplichtingen stijgt met € 438,0 mln. Hiervan is € 413,7 mln. bestemd voor het meerjarig verplichten van Wageningen Research (WR) naar aanleiding van opmerkingen van de ADR om te komen tot een rechtmatige subsidievaststelling voor het uitgevoerde activiteitenplan WR. Hiervoor is het nodig het overschot bij WR beheersbaar te maken conform artikel 43 van de Subsidieregeling instituten voor toegepast onderzoek (TO2-regeling). Een van de genomen maatregelen betreft meerjarig verplichten, dit verhoudt zich beter tot het programmeren van meerjarige onderzoeksprogramma’s. Daarnaast is € 20 mln. bestemd voor het aanpassing van het verplichtingenbedrag 2022 voor Crop-XR. Het kasbudget voor deze verplichtingen is beschikbaar in het kasbudget van de jaren 2023 tot en met 2027. De overige mutaties hangen samen met de uitgaven en worden hieronder per categorie toegelicht.

Toelichting uitgaven

Subsidies

Beleidsondersteunend onderzoek

De uitgaven stijgen per saldo met € 10,9 mln. Dit is een saldo van verschillende verhogingen en verlagingen binnen het budget. De stijging is onder andere veroorzaakt door € 2,7 mln. voor onderzoeken naar de integrale aanpak methaan en ammoniak via het dier- en voerspoor. Daarnaast is € 2,4 mln. bestemd voor pilots en demo's op het gebied van veehouderij en wordt er voor € 1,8 mln. aan verplichtingen aangegaan voor onderzoeksprojecten "Kas als energiebron". Het restant kan worden verklaard door de som van verschillende kleinere mutaties.

Kennisverspreiding en groen onderwijs

Het budget wordt met € 9,6 mln. verlaagd. Het betreft hier een saldo van diverse mutaties, waarvan de belangrijkste hieronder worden beschreven. Het saldo verplichtingen Innovatie op het Boerenerf valt met € 6,6 mln. lager uit. De LNV bijdrage aan OCW voor het NWO-SIA Programma Praktijkkennis Voedsel en Groen (PPVG) valt € 2,9 mln. lager uit.

Opdrachten

Kennisverspreiding en groen onderwijs

Het budget wordt met € 2.6 mln. verlaagd. Het betreft een saldo van verschillende verhogingen en verlagingen binnen het budget. De verlagjng wordt voornamelijk veroorzaakt door € 1.6 mln. verlaging van het budget voor het LNV Basisfinanciering werkprogramma PBL 2022. Het restant kan worden verklaard door de som van verschillende mutaties en (inter)departementale overhevelingen.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Wageningen Research

De uitgaven stijgen met € 4,6 mln. Dit betreft loonbijstelling voor € 2,1 mln. en € 1,2 mln. aan prijsbijstelling. Tot slot wordt er ook voor € 0,9 mln. aan budget overgeboekt van het Ministerie van OCW naar de begroting van LNV voor het restbedrag van de SEO-regeling (Stimulering Europees Onderzoek).

Licence