Base description which applies to whole site

3.4 Artikel 24 Uitvoering en toezicht

Budgettaire gevolgen van beleid art. 24 Uitvoering en toezicht (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1) (incl. 1e ISB en NvW)

Stand 1e suppletoire begroting (2)(incl. 2e en 3e ISB)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

431.301

503.740

13.412

680

517.832

      

Uitgaven

431.301

503.740

13.412

680

517.832

      

Bijdrage aan agentschappen

     

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

233.474

261.098

‒ 5.202

‒ 4.560

251.336

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

197.827

242.642

18.614

5.240

266.496

      

Ontvangsten

0

0

0

2.157

2.157

      

Ontvangsten

     

Agentschappen en overig

0

0

0

2.157

2.157

Toelichting

Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit

Het budget voor de NVWA wordt met € 9,7 mln. verlaagd. Dit komt onder andere doordat de kosten van op het opdrachtenbudget van de NVWA met € 16,9 mln. lager uitvallen. Daarnaast is op grond van de prestaties in 2021 bepaald dat de NVWA € 10,2 mln met LNV moet verrekenen (terug te geven) met LNV. Dit komt onder andere doordat minder jaarplanuren gerealiseerd zijn dan geraamd.

Daarnaast wordt het budget verhoogd met € 7,6 mln, vanwege extra middelen voor mest. De middelen zijn bedoeld voor controle en handhaving van het mestbeleid door de NVWA. Het betreft de uitvoeringskosten die aan controle en handhaving in 2022 die naar verwachting worden gemaakt. Een belangrijk onderdeel van handhaving is de implementatie van het rVDM systeem (realtime Verantwoording Dierlijke Mesttransporten) dat voorzien is per 1 januari 2023. Voor de NVWA zijn hier teves kosten voor ICT en bouw werkzaamheden aan verbonden.

Tevens wordt het budget verhoogd met € 7,4 mln. door de toevoeging van de loon- en prijsbijstelling.

Ook wordt de bijdrage aan de NVWA verhoogd met € 4.2 mln. door de middelen voor het LNV-deel van de Implementatie Werk aan Uitvoering (WAU). Vanwege vertraagde uitvoering wordt voor € 2,8 mln. van deze middelen doorgeschoven naar 2026.

Naast de verlaging van het budget voor de NVWA wordt de vergoeding van de kosten in het kader van het programma Transparantie in Informatie voor € 0,7 mln. en de WAU voor € 0,9 mln. voor een naar de NVWA overgeboekt door middel van een storting in het eigen vermogen.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Het budget voor de RVO wordt met € 23,8 mln. verhoogd. Dit komt onder andere door het beschikbaar stellen van middelen voor de loon- en prijsbijstelling van € 6.1 mln. en de toevoeging van budgetten voor de uitvoering van goedgekeurde meerwerkopdrachten. De grootste toevoegingen betreffen middelen van € 6.8 mln. voor controle en handhaving voor het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn, de implementatie van het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid 2023-2027 voor € 5.1 mln., uitvoering van BAR-regelingen van € 1.5 mln. Tot slot is er nog een verhoging voor € 1.3 mln. aan middelen van de stikstof verzamelopdracht.

Licence