Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.3 Artikel 23 Kennis en innovatie

Budgettaire gevolgen van beleid art.23 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

 
 

Verplichtingen

229.587

0

229.587

20.534

250.121

15.296

19.287

19.203

13.729

           
 

Uitgaven

244.539

0

244.539

14.716

259.255

16.961

18.349

15.975

9.711

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Beleidsondersteunend onderzoek

28.844

0

28.844

9.994

38.838

4.838

4.888

2.648

847

 

Missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid

66.784

0

66.784

0

66.784

0

0

0

0

 

Kennisverspreiding en groen onderwijs

24.465

0

24.465

8.155

32.620

10.608

14.379

13.360

10.510

 

Opdrachten

         
 

Kennisontwikkeling en innovatie

14.546

0

14.546

‒ 189

14.357

‒ 3.302

‒ 5.337

‒ 4.525

‒ 4.844

 

Bijdrage aan agentschappen

         
 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

8.060

0

8.060

4.957

13.017

2.955

2.709

2.836

1.661

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

         
 

Wageningen Research

101.825

0

101.825

‒ 8.445

93.380

1.862

1.710

1.656

1.537

 

ZonMw

15

0

15

244

259

0

0

0

0

           
 

Ontvangsten

12.107

0

12.107

335

12.442

0

69

0

0

           
 

Ontvangsten

         
 

Kennisontwikkeling en innovatie

12.107

0

12.107

335

12.442

0

69

0

0

Toelichting op de uitgaven

Subsidies

Beleidsondersteunend onderzoek

Het budget voor beleidsondersteunend onderzoek wordt met € 10,0 mln. verhoogd. Deze verhoging bestaat uit een aantal bijdragen aan beleidsondersteunend onderzoek. Zo is er € 2,7 mln. extra voor een voerpilot gangbare melkveehouderij, € 2,0 mln. extra voor subsidiebeschikking WR in verband met onderzoeksprojecten bodem en klimaatadaptatie en € 1,2 mln. voor subsidiebeschikking WR in verband met onderzoeksprojecten programmering RIVM.

Daarnaast is er ook € 0,9 mln. beschikbaar gesteld voor de pilot experimenteergebieden kringlooplandbouw die uitgevoerd worden bij onderzoeksprogrammering van SKI. Tevens is er € 0,9 mln. beschikbaar voor monitoring, evaluatie en rapportage over de doelen van de Wet stikstofreductie en natuurverbetering.

Daarnaast is sprake van diverse andere kleinere mutaties.

Kennisspreiding en groen onderwijs

Het budget voor kennisspreiding en groen onderwijs neemt met € 8,2 mln. toe. Dit komt onder andere doordat er € 6 mln. wordt meegenomen uit 2021 voor de SABE-regeling. Hiervan wordt € 5,4 mln. doorgeschoven naar andere jaren in verband met vertraging in openstelling en uitvoering. Daarnaast is er € 2,5 mln. extra budget voor demobedrijven en bedrijfsplannen als onderdeel van de SABE-regeling ter innovatie op het boerenerf.

Door de eerder genoemde herrubricering van begrotingsposten is er € 4,6 mln. van de uitgaven elders in de begroting verantwoord.

Bijdrage aan agentschappen

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

De bijdrage aan het RIVM neemt met € 5,0 mln. toe. De verhoging bestaat uit diverse bijdrages die zijn gedaan aan het RIVM. Zo is er € 1,8 mln. beschikbaar voor AERIUS. Ook is er € 1,0 mln.bijgedragen aan het RIVM apparaat voor het landelijk meetnet m.b.t. de effecten van het mestbeleid. Daarnaast is er € 0,6 mln. voor monitoring, evaluatie en rapportage over de doelen van de Wet stikstofreductie en natuurverbetering. Hieraast is er sprake van diverse andere kleinere mutaties.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Wageningen Research

De verlaging van het budget voor de bijdrage aan Wageningen Research bestaat voornamelijk uit een bijdrage Wageningen Food Safety Research (WFSR) van € 5,5 mln. Daarnaast is er € 4,2 mln. overgeheveld naar RVO voor een opdracht ten behoeve van kennis en innovatie.

Licence