Base description which applies to whole site

Artikel 5: Multilaterale samenwerking en overige inzet

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 Multilaterale samenwerking en overige inzet (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting

    

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 
       
  

2022

2022

2022

2022

2022

  

(1)

(2)

  

(4)=(2+3)

       
 

Verplichtingen

502 542

505 942

10 850

‒ 222 260

294 532

 

waarvan garantieverplichtingen

     
 

waarvan overige verplichtingen

502 542

505 942

  

294 532

       
 

Uitgaven:

     
       
 

Programma-uitgaven totaal

275 575

279 710

54 822

9 618

344 150

 

waarvan juridisch verplicht

 

85%

  

53%

       

5.1

Multilaterale samenwerking

151 410

155 090

0

177 763

332 853

       
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

     
 

UNIDO

1 950

1 950

0

‒ 583

1 367

 

UNDP

28 814

28 814

0

1 186

30 000

 

UNICEF

31 814

31 814

0

1 186

33 000

 

Speciale multilaterale activiteiten

4 077

4 077

0

4 000

8 077

 

Assistent deskundigenprogramma

9 000

9 000

0

‒ 500

8 500

 

Internationale Financiële Instellingen

5 490

5 490

0

10 474

15 964

 

Middelenaanvullingen multilaterale banken en fondsen

63 789

67 289

0

0

67 289

 

Kapitaalaanvullingen bij regionale ontwikkelingsbanken

6 476

6 656

0

0

6 656

 

Bijdrage aan IFI's voor steun Oekraine

0

0

0

162 000

162 000

       

5.2

Overig armoedebeleid

107 314

124 620

10 850

‒ 51 986

83 484

       
 

Subsidies (regelingen)

     
 

Kleine activiteiten posten en cultuur en ontwikkeling

9 905

8 325

0

155

8 480

 

Nationale SDG Implementatie

0

650

0

‒ 60

590

       
 

Opdrachten

     
 

Nationale SDG Implementatie

0

200

‒ 150

0

50

       
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

     
 

UNESCO

4 400

4 400

0

‒ 317

4 083

 

Diverse ondersteunende activiteiten

30 041

45 847

11 000

‒ 41 351

15 496

 

Kleine activiteiten posten en cultuur en ontwikkeling

410

2 590

0

‒ 155

2 435

 

Schuldverlichting

62 308

62 308

0

‒ 10 088

52 220

 

Voorlichting op het terrein van Ontwikkelingssamenwerking

250

300

0

‒ 170

130

       
       

5.4

Nog te verdelen i.v.m. wijzigingen BNI en/of toerekeningen

16 851

0

43 972

‒ 116 159

‒ 72 187

       
       
       
       
       
 

Ontvangsten

45 310

47 040

0

‒ 918

46 122

       

5.20

Ontvangsten en restituties met betrekking tot leningen

24 134

24 134

0

‒ 918

23 216

       

5.21

Ontvangsten OS

21 176

21 176

0

0

21 176

       

5.22

Koersverschillen OS

0

0

0

0

0

       

5.23

Diverse ontvangsten non-ODA

0

1 730

0

0

1 730

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingenruimte voor artikel 5 is per saldo verlaagd. Dit komt hoofdzakelijk doordat de verplichtingenruimte die gereserveerd stond voor de meerjarige committeringen voor UNDP, UNICEF en het African Development Fund naar 2023 zal doorschuiven.

Daarnaast wordt het verplichtingenbudget met EUR 162 miljoen verhoogd voor het voorbereiden van Oekraïne op de aankomende winter (winterization). Ook wordt het verplichtingenbudget verhoogd met EUR 25 miljoen voor het Resilience and Sustainability Trust (RST) van het IMF, EUR 2,5 miljoen voor technische assistentie voor de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) en EUR 5 miljoen voor het Joint Fund 2030.

Uitgaven

Artikelonderdeel 5.1 Multilaterale samenwerking

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2022

Het uitgavenbudget van artikelonderdeel 5.1 (Multilaterale samenwerking) wordt verhoogd. Dit komt hoofdzakelijk door een bijdrage voor het voorbereiden van Oekraïne op de aankomende winter (winterization). Voor deze bijdrage heeft het kabinet EUR 162 miljoen vrij gemaakt uit de generale middelen. Deze uitgaven zijn daarmee beleidsmatig gereserveerd.

In 2022 wordt er een eenmalige betaling gedaan voor technische assistentie voor Oekraïne via de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). Ook wordt er een eenjarige committering aangegaan met het Joint Fund 2030. Daarnaast worden de bijdragen voor UNDP en UNICEF verhoogd en daarmee teruggebracht naar het gebruikelijke niveau.

Artikelonderdeel 5.2 Overig armoedebeleid

Miljoenennota mutaties

Bij Miljoenennota is het budget op artikel 5.2 verhoogd, hoofdzakelijk vanwege de geraamde koersverliezen van EUR 11 miljoen.

Overige mutaties Tweede suppletoire begroting 2022

Het uitgavenbudget op artikel 5.2 (Overig armoedebeleid) wordt naar beneden bijgesteld. Deze verlaging heeft een aantal oorzaken. Een deel van het budget wordt overgeheveld naar artikel 5.1 Multilaterale samenwerking ter dekking van de technische assistentie van de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) en bijdragen aan het het Joint Fund 2030, UNICEF en UNDP. Daarnaast wordt er EUR 20 miljoen overgeheveld naar artikel 2 (Voedselzekerheid) en artikel 3 (SRGR) voor de herstart van sociale bescherming programma’s in respectievelijk Ethiopië en Benin. Deze overheveling is in lijn met de BHOS-nota ("Doen waar Nederland goed in is") en het verdiepende bestedingsvoorstel. Ook is er sprake van onderuitputting op verschillende decentrale budgetten van kleine ODA-activiteiten.

Verder wordt het budget dat gereserveerd staat voor de Verdragsmiddelen Suriname (EUR 16,5 miljoen) overgeheveld naar verdeelartikel 5.4. De Verdragsmiddelen zullen in 2022 niet meer tot betaling komen en zullen in 2023 weer beschikbaar zijn

Artikelonderdeel 5.4 Nog te verdelen i.v.m. wijzigingen BNI en/of toerekeningen

Miljoenennota mutaties

Vanwege de positieve economische ontwikkeling volgens de op Prinsjesdag gepubliceerde Macro Economische Verkenning (MEV) wordt het verdeelartikel voor 2022 naar boven bijgesteld.

Overige mutaties Tweede suppletoire begroting 2022

Per saldo neemt de stand van het verdeelartikel 5.4 af. De belangrijkste oorzaak is een tegenvaller van EUR 160 miljoen voor de ODA-toerekening in 2022 van eerstejaarsopvang van asielzoekers uit DAC-landen. Het meerjarige deel van deze raming wordt komend voorjaar verwerkt. Hiertegenover staat ondere andere een overheveling vanuit artikel 5.2 vanwege de Verdragsmiddelen voor Suriname. Deze middelen blijven, conform de uitvoering van het verdrag, de komende jaren wel beschikbaar.

Licence