Base description which applies to whole site
+

Artikel 4: Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting

    

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 
       
  

2022

2022

2022

2022

2022

  

(1)

(2)

  

(4)=(2+3)

       
 

Verplichtingen

992 714

1 464 076

0

192 383

1 656 459

       
 

Uitgaven:

     
       
 

Programma-uitgaven totaal

807 652

951 914

0

‒ 9 000

942 914

 

waarvan juridisch verplicht

 

90%

  

100%

       

4.1

Humanitaire hulp

430 517

512 279

0

6 000

518 279

       
 

Subsidies (regelingen)

     
 

Noodhulpprogramma's

107 000

107 000

0

20 000

127 000

       
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

     
 

Noodhulpprogramma's

240 500

314 262

0

‒ 47 000

267 262

 

Noodhulpprogramma's non-ODA

1 017

1 017

0

0

1 017

 

UNHCR

33 000

33 000

0

0

33 000

 

UNRWA

13 000

13 000

0

6 000

19 000

 

Wereldvoedselprogramma

36 000

44 000

0

27 000

71 000

       

4.2

Opvang en bescherming in de regio en migratiesamenwerking

162 000

219 000

0

0

219 000

       
 

Subsidies (regelingen)

     
 

Opvang in de regio

5 000

5 000

0

0

5 000

       
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

     
 

Opvang in de regio

123 000

180 000

0

0

180 000

 

Migratie en ontwikkeling

34 000

34 000

0

0

34 000

       

4.3

Veiligheid en Rechtstaatontwikkeling

215 135

220 635

0

‒ 15 000

205 635

       
 

Subsidies (regelingen)

     
 

Legitieme stabiliteit

7 000

7 000

0

0

7 000

 

Inclusieve vredes- en politieke processen

8 000

13 500

0

‒ 2 400

11 100

 

Vredesdividend: werkgelegenheid en basisvoorzieningen

2 000

2 000

0

‒ 250

1 750

 

Functionerende rechtsorde

21 205

33 743

0

‒ 576

33 167

       
 

Opdrachten

     
 

Inclusieve vredes- en politieke processen

0

1 500

0

0

1 500

       
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

     
 

Legitieme stabiliteit

9 000

9 000

0

‒ 5 900

3 100

 

Functionerende rechtsorde

132 930

121 142

0

‒ 18 545

102 597

 

Inclusieve vredes- en politieke processen

35 000

32 750

0

12 671

45 421

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget is met name verhoogd voor het aangaan van meerjarige committeringen voor het UN Peace Building Fund, het DPPA (Department of Political and Peacebuilding Affairs) Multi Year Appeal en het UNDP-DPPA Joined Programme. Daarnaast zijn er verhogingen voor UNRWA (zie toelichting onder uitgaven Humanitaire Hulp), Afghanistan in verband met committeringen voor het Afghanistan Reconstruction and TrustFund / Special TrustFund for Afghanistan, een nieuw cross border justice programma in de Grote Meren, Rule of Law en Justice for All programma's in Ethiopië en het vredesprogramma in Jemen. Verder zijn er technische ophogingen door in 2021 uitgestelde verplichtingen voor een Rule of Law programma in Tunesië en in Niger vanwege aanpassingen in de dollar wisselkoers.

Uitgaven

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2022

Artikelonderdeel 4.1 Humanitaire Hulp

Een verhoging van de bijdrage aan UNRWA, de VN-organisatie voor hulp aan Palestijnse vluchtelingen. Deze bijdrage is - net als in voorgaande jaren - bedoeld om de continuiteit van de dienstverlening door UNRWA te helpen garanderen. Deze is extra onder druk komen te staan door prijsstijgingen vanwege de voedsel- en energiecrisis.

De verhoging met EUR 47 miljoen vanwege de toegenomen honger in de wereld als gevolg van de voedselcrisis wordt overgeheveld van het instrument bijdrage aan internationale organisaties voor Noodhulpprogramma's naar de instrumenten voor World Food Programme (bijdrage) en een subsidie voor Noodhulpprogramma's ten behoeve van het UN Central Emergency Response Fund.

Artikelonderdeel 4.3 Veiligheid en rechtsorde

De per saldo verlaging van artikelonderdeel 4.3 is toe te schrijven aan de verlaging van het landenbudget Afghanistan voor bijdragen aan internationale organisaties voor een goed functionerende rechtsorde. Het is vanwege de situatie daar niet mogelijk om voldoende activiteiten op het gebied van veiligheid en rechtsorde te implementeren. Het resterende saldo van mutaties op dit instrument komt door bijstellingen in de uitvoering van diverse landenprogramma's. De grootste mutaties betreffen verlagingen van het Justice Law and Order Sector programma in Oeganda en het Rule of Law programma in Tunesië, en een verhoging in verband met een cross border justice en MHPSS (Mental Health and Psychosocial Support) programma in het Grote Meren gebied.

Verder worden vanuit het instrument Legitieme stabiliteit bijdragen overgeheveld naar het instrument voor inclusieve vredes- en politieke processen. De verhoging op dit laatste instrument is nodig in verband met een programma van IOM (International Organization for Migration) in Jemen en diverse bijdragen vanuit centrale middelen, waaronder voor het Multi Year Appeal van het Peace Building Fund van de VN.

Licence