Base description which applies to whole site

2.1 Artikel 21 Land- en tuinbouw

Slotverschillen Artikel 21 (Bedragen x € 1 mln).
  

verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal artikel 21

‒ 167.727

‒ 8.678

26.110

21 Land- en tuinbouw

03 - Ontvangsten

  

26.110

05 - Subsidies

‒ 81.998

‒ 6.499

 

25 - Garanties

‒ 86.579

2.077

 

55 - Opdrachten

‒ 2.164

‒ 3.589

 

75 - Bijdragen aan ZBO / RWT

2.611

‒ 3.375

 

85 - Bijdragen aan mede-overheden

‒ 11.830

‒ 11.830

 

95 - Bijdragen aan (internationale) organisaties

‒ 4.674

‒ 2.369

 

96 - Storting begrotingsreserve

1.007

1.007

 

97 - Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

15.900

15.900

 

Toelichting

Subsidies

De verlaging van het verplichtingenbudget met € 82,0 mln. is een saldo van verhogingen en verlagingen. Het saldo wordt met name veroorzaakt door een verlaging van de verplichtingen met € 44,4 mln. voor Regeling sanering varkenshouderijen en de nadeelcompensatie vervroegd verbod pelsdierhouderijen met € 20,4 mln.

De uitgaven worden verlaagd met € 6,5 mln., dit is een saldo van verhogingen en verlagingen. Dit saldo wordt onder andere veroorzaakt door lagere uitgaven van € 2,8 mln. voor de tegemoetkoming land- en tuinbouwsector en lagere uitgaven van € 2,3 mln. aan de regeling sanering varkenshouderijen. Ook is er 1,5 mln. aan lagere uitgaven voor gewasbescherming. Dit wordt veroorzaakt door vertraging in de uitvoering.

Garanties

Het verplichtingen budget voor garanties op Artikel 21 wordt met € 86,6 mln. verlaagd. De lagere verplichtingenstand komt doordat in 2022 minder garanties op leningen zijn afgegeven bij de Borgstelling MKB Landbouw (BL) dan dat het huidige het huidige LNV plafond (€ 120,0 mln.) toelaat.

Daarnaast is er een extra bijstorting in de Borgstellingsfaciliteit (begrotingsreserve ten behoeve van garanties waaronder de BL) gedaan. De extra kasuitgaven zijn bedoeld voor een nieuwe garantieregeling: de BL-G(lastuinbouw). De storting maakt het mogelijk dat de overheid garant kan staan (tot aan € 35,0 mln.) voor overbruggingskredieten die door de glastuinbouw kunnen worden aangevraagd. De motie-Amhaouch (Kamerstuk 36045-82 d.d. 2 juni 2022) heeft verzocht om een aanpassing van de LNV borgstellingsregeling. Hieraan wordt nu tegemoet gekomen.

Bijdragen aan mede-overheden

Zowel het verplichtingen- als het kasbudget voor bijdrage aan mede-overheden wordt in totaal voor € 11,8 mln. verlaagd. Dit wordt veroorzaakt doordat er minder middelen zijn aangevraagd door de provincies voor de Maatregel Gerichte Aankoop.

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

Zowel het verplichtingen- als het kasbudget voor de bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken in artikel 21 worden met € 15,9 mln. verhoogd. Doordat er meer uitbraken en ruimingen zijn geweest door de uitbraak van de vogelgriep zijn de uitgaven in het DGF hoger dan verwacht. Daarnaast zijn ruimingen voorgeschoten uit crisisreserves van andere sectoren. Deze reserves moeten weer worden aangevuld en dat leidt tot deze hogere verplichtingen en uitgaven. Hierdoor wordt er een hogere storting gedaan in het Diergezondheidsfonds.

Ontvangsten

De ontvangsten zijn met € 26,0 mln verhoogd, omdat kasmiddelen die aan het begin van de coronacrisis in 2020 zijn toegevoegd om onder de Borgstelling MKB Landbouw (BL) garanties te kunnen verstrekken, generaal aan het Ministerie van Financiën worden teruggegeven. Bij Veegbrief is al gemeld, dat coronamiddelen die niet noodzakelijk zijn, weer terugvloeien.

Licence